Investičná akcia ČOV Sever - vyhlásenie

ZsVS, a.s. sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít spoločností vystupujúcich v spore o neuhradenie faktúr podzhotoviteľom prác na stavbe ČOV SEVER, ktorých výsledkom by mohlo byť poškodenie dobrého mena našej spoločnosti ako investora stavby. ZsVS, a.s. počas celého doterajšieho priebehu prác na stavbe ČOV SEVER vykonávala úhrady za vykonané práce odsúhlasené dozorom stavby včas, v súlade so zmluvou o dielo.

Vedenie ZsVS, a.s.