Nový model fakturácie

Vážení zákazníci,

cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, vykonávaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, zaznamenáva výraznú zmenu, keď od 1. januára 2017 vstupuje do platnosti nový model fakturácie tzv. dvojzložkovej ceny. Z tohto dôvodu si Vás týmto Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., dovoľuje informovať, že pristúpi k implementácii dvojzložkovej ceny do praxe, ktorú je povinná uplatňovať v súlade s platnou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú konkrétne podmienky cenovej regulácie výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Venujte preto pozornosť informáciám v nasledovnom príspevku.

Čo vlastne znamená dvojzložková cena?

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví považuje dvojzložkovú cenu za objektívny nástroj na úhradu nákladov za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a určuje jej fixnú a variabilnú zložku v súlade so zákonom o regulácii č. 250/2012 Z. z. na návrh každej vodárenskej spoločnosti. Princíp dvojzložkovej ceny vychádza predovšetkým z rozdelenia doterajších maximálnych cien na fixné a variabilné zložky, zvlášť za dodávku pitnej vody a zvlášť za odvádzanie a čistenie odpadovej vody (tzv. regulované činnosti). V súvislosti so zavedením dvojzložkovej ceny je potrebné podotknúť, že jej implementácia zabezpečí zosúladenie legislatívy s ostatnými sieťovými odvetviami (t. j. plynárenstvo, elektroenergetika a tepelné hospodárstvo) a spravodlivejší postup a objektívnejšie podieľanie sa všetkých odberateľov na nákladoch vodárenských spoločností. Vodárenské spoločnosti majú náklady na všetky odberné miesta, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou sietí, t. j. dodávkou pitnej vody resp. odvádzaním a čistením odpadovej vody, fakturáciou, pravidelnými odpočtami meradiel, ich cyklickou výmenou, ciachovaním a pod., pričom tí odberatelia, ktorých odbery sú „nulové“, resp. minimálne sa podieľali na krytí nákladov minimálne alebo vôbec a tieto náklady znášali ostatní odberatelia s reálnymi alebo vyššími odbermi.

Fixné a variabilné zložky cien

Zavedením dvojzložkovej ceny budú teda rozdelené maximálne ceny na fixnú a variabilnú zložku.

Fixná zložka ceny (v €/rok) je stanovená na kalendárny rok na odberné, resp. výpustné miesto podľa tzv. tarifnej skupiny (uvedenej v tabuľke nižšie) pre všetkých odberateľov a producentov. Jednotlivé odberné miesta pri stanovovaní výšky fixnej zložky, resp. príslušnosti ku konkrétnej skupine, budú kategorizované do 6 tarifných skupín (T1-T6) podľa veľkosti vodomeru - tzv. „menovitého priemeru vodomera DN“ osadeného na odbernom mieste nasledovne:

Tarifná skupina

DN vodomera

T1

do DN 20 (vrátane)

T2

od DN 25

T3

od DN 40

T4

od DN 65

T5

od DN 100

T6

od DN 150

Tržby z fakturácie fixných zložiek v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z. nesmú prekročiť 10% z celkových ročných tržieb za regulovanú činnosť vodárenskej spoločnosti.

Variabilná zložka ceny (v €/m3) je stanovená za dodané, resp. odvedené množstvo pitnej a odpadovej vody v €/mᶟ pre všetkých odberateľov a producentov, pričom zavedením fixnej zložky ceny za regulované činnosti sa zníži jednotková cena variabilnej zložky (cena za m3). V súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z. z dôvodu zavedenia dvojzložkovej ceny nenarastú vodárenskej spoločnosti tržby.

V tejto súvislosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., momentálne eviduje takmer 96 % všetkých odberných miest pripadajúcich do najnižšej tarifnej skupiny - T1, pričom sa jedná predovšetkým o domácnosti. V prípade odberných miest, kde dodané množstvo pitnej vody, resp. odvedené množstvo odpadovej vody nie je monitorované meradlom, ale je stanovené smerným číslom spotreby (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd), je výška ročnej fixnej zložky legislatívne stanovená vyhláškou č. 225/2016 Z. z. vo výške tarifnej skupiny T1.

Ako bude fungovať fakturácia?

Fixná zložka konkrétneho odberateľa, priradeného do príslušnej tarifnej skupiny, bude spolu s variabilnou zložkou uplatňovaná za fakturačný cyklus vo výške alikvotnej časti ročnej fixnej zložky za počet dní, resp. mesiacov fakturačného obdobia (t. j. napr. za 1 mesiac bude k reálne odčítanému množstvu vo variabilnej zložke pripočítaná 1/12 ročnej fixnej zložky príslušnej tarifnej skupiny). Metodika stanovenia výslednej variabilnej zložky vychádza tak ako doposiaľ zo súčinu odobratého, resp. odkanalizovaného množstva a jednotkovej ceny vo variabilnej zložke (v €/m3). Z uvedeného teda vyplýva, že každému odberateľovi, resp. producentovi, ktorého nehnuteľnosť je pripojená na verejný vodovod a/alebo na verejnú kanalizáciu, tak vznikne povinnosť úhrady oboch zložiek maximálnej ceny, ktoré budú záväzne uvedené vo vyúčtovacej faktúre za regulované činnosti. Fixnú zložku za dodávku pitnej vody, resp. odvedenie odpadovej vody nebude musieť platiť odberateľ iba v takom prípade, ak za podmienok stanovených Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., natrvalo odpojí vodovodnú prípojku od verejného vodovodu, resp. kanalizačnú prípojku od verejnej kanalizácie a dôjde k zrušeniu odberného miesta, k ukončeniu zmluvného vzťahu a k ukončeniu poskytovania dodávky pitnej vody a odvádzania odpadovej vody.

Aká bude výsledná výška fakturovanej fixnej a variabilnej zložky?

Konkrétne výšky fixných a variabilných zložiek ceny uvádzame podľa platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0093/2017/V (zverejneného na internetovej stránke našej spoločnosti - v časti Informácie / Cena za vodné a stočné):

1. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina

DN

ROČNÁ FIXNÁ ZLOŽKA ceny

VARIABILNÁ ZLOŽKA ceny

bez DPH / rok

s DPH / rok

bez DPH / m

s DPH / m

T1

15, 20

11

13,2

0,9753

1,1704

T2

25, 30

76

91,2

T3

40, 50

162

194,4

T4

65, 80

378

453,6

T5

100

594

712,8

T6

>150

864

1036,8

2. Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Tarifná skupina

DN

ROČNÁ FIXNÁ ZLOŽKA ceny

VARIABILNÁ ZLOŽKA ceny

bez DPH / rok

s DPH / rok

bez DPH / m

s DPH / m

T1

15, 20

9

10,8

0,8555

1,0266

T2

25, 30

72

86,4

T3

40, 50

163

195,6

T4

65, 80

317

380,4

T5

100

589

706,8

T6

>150

815

978

3. Maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

Tarifná skupina

DN

ROČNÁ FIXNÁ ZLOŽKA ceny

VARIABILNÁ ZLOŽKA ceny

bez DPH / rok

s DPH / rok

bez DPH / m

s DPH / m

T1

všetky

11

13,2

0,6827

0,8192

Na záver si pre lepšiu ilustráciu uveďme príklad...

Pre lepšie porozumenie vyššie uvedeného princípu dvojzložkovej ceny na záver uvádzame konkrétny praktický príklad. Pre tento účel uvažujeme so štandardnou domácnosťou (4-člennej rodiny), ktorej priemerná ročná spotreba dosahuje cca. 12,5 m3 mesačne - celkovo teda 150 m3 ročne. Odberné miesto tejto domácnosti X má nainštalovaný domový vodomer (DN 15), z čoho vyplýva, že bude zaradené do tarifnej skupiny T1. Vychádzajme tiež z predpokladov, že odberné miesto X má zriadenú vodovodnú aj kanalizačnú prípojku a fakturované množstvo vypúšťaných odpadových vôd je na úrovni dodanej pitnej vody podľa riadneho odpočtu meradla. Výsledná suma, ktorá bude tomuto odbernému miestu vyfakturovaná, je v tabuľkách pre porovnanie uvedená s použitím jednozložkovej ceny platnej do 31.12.2016 a dvojzložkovej ceny platnej od 1.1.2017. Výsledná fakturácia bude vyzerať nasledovne:

ROČNÝ FAKTURAČNÝ CYKLUS - fakturácia celkovej ročnej spotreby odberného miesta X

Položka

fakturácie

FAKTURAČNÝ MODEL

Spolu

1. JEDNOZLOŽKOVÁ CENA - platná do 31.12.2016

 

/m3

m3

Spolu

 

Pitná voda

1,0802

150

162,03

162,03

Odpadová voda

0,9061

150

135,92

135,92

Spolu

-

-

297,95

297,95

2. DVOJZLOŽKOVÁ CENA - platná od 1.1.2017

 

Fixná zložka (FZ)

Variabilná zložka (VZ)

 

 

/rok

ks

Spolu

/m3

m3

Spolu

 

Pitná voda

11

1

11

0,9753

150

146,30

157,30

Odpadová voda

9

1

9

0,8555

150

128,33

137,33

Spolu

-

-

20

-

-

274,63

294,63

MESAČNÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY - fakturácia mesačnej spotreby odberného miesta X

Položka

fakturácie

FAKTURAČNÝ MODEL

Spolu

1. JEDNOZLOŽKOVÁ CENA - platná do 31.12.2016

 

/m3

m3

Spolu

 

Pitná voda

1,0802

12,5

13,50

13,50

Odpadová voda

0,9061

12,5

11,33

11,33

Spolu

-

-

24,83

24,83

2. DVOJZLOŽKOVÁ CENA - platná od 1.1.2017

 

Fixná zložka (FZ)

Variabilná zložka (VZ)

 

 

/rok

ks

Spolu

/m3

m3

Spolu

 

Pitná voda

11

1/12

0,92

0,9753

12,5

12,19

13,11

Odpadová voda

9

1/12

0,75

0,8555

12,5

10,69

11,44

Spolu

-

-

1,67

-

-

22,88

24,55

Z predchádzajúceho príkladu vyplýva, že v konečnom dôsledku táto domácnosť ušetrí pri uvedenej spotrebe 3,32 €/rok, a to i napriek miernemu nárastu priemernej ceny za odvedenú a čistenú odpadovú vodu.

V súvislosti so zavedením dvojzložkovej ceny si Vás týmto na záver ešte dovoľujeme informovať, že v súlade s vyhláškou č. 225/2016 Z. z. bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v priebehu mesiaca január 2017 realizovať mimoriadne odpočty odberných miest.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie týkajúce sa dvojzložkovej ceny, právoplatných cenových rozhodnutí, zaraďovania odberných miest do tarifných skupín či iných dodatočných informácií sa môžete tiež obrátiť na pracovníkov našich zákazníckych centier.