Rozhodnutie – súhlas RÚVZ č. RH/2018/00218/002-BF zo dňa 2.2.2018 na uvedenie vodovodu Blatná na ostrove na zásobovanie pitnou vodou do prevádzky