SMS Pripomienka

Vážený zákazník,

    Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. počnúc dňom 30. augusta 2019 uvádza novú službu „SMS PRIPOMIENKY“. Cieľom „SMS PRIPOMIENKY“ je poskytnúť zákazníkovi včasnú bezplatnú informáciu o neuhradení faktúry v lehote splatnosti. Doručenie SMS pripomienky na mobilný telefón je pre zákazníka bezplatné. V prípade, ak bude „SMS PRIPOMIENKA“ zo strany zákazníka ignorovaná, bude mu následne vystavená písomná upomienka, ktorá bude spoplatnená v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb. Informácie o Vašej platobnej disciplíne Vám budú poskytnuté použitím kontaktov uvedených vo faktúre.

     SMS PRIPOMIENKY budú zasielané len na kontakty, ktoré nám dali súhlas ANO na SMS ponuku Západoslovenskej vodárenskej spol.  na zasielanie informácií k plneniu zmluvy o dodávke vody, o odstávkach a poruchách.  Svoj súhlas nám môžete ešte stále posielať odpoveďou ANO na doručenú SMS.