Stanovisko ZsVS, a.s., k publikovanej správe na stránke Moderný Šamorín pre všetkých: Pesticídy už aj v šamorínskom verejnom vodovode.

Dňa 26.3.2018 na ZsVS, a.s.,  bola poštou doručená v kópii žiadosť o posúdenie zdravotného rizika, adresovaná na Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava. Žiadateľka na základe priloženej skúšky vzorky pitnej vody vykonanej v dňoch 16.3.-21.3.2018, ktorú sama odobrala, požadovala posúdenie zdravotného rizika detekovaného pesticídu chloridazónu a metabolitov chloridazón-desfenyl, chloridazón- methyl disphenyl, metazachlór ESA a metolachlór ESA. ZsVS, a.s., v danej veci komunikovala s Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave. V súlade so stanoviskom ÚVZ SR, ktoré sme obdržali dňa 29.3.2018 (na web stránke ZsVS, a.s.) ZsVS, a.s., vydáva nasledovné stanovisko:

  • z hľadiska požiadaviek na pitnú vodu (vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z.) nebola prekročená limitná hodnota 0,1 µg/l pre žiaden z vyšetrených pesticídov a ani limitná hodnota 0,5 µg/l pre sumu pesticídov. Limitnú hodnotu 0.1 µg/l prekročil len detekovaný metabolit chloridazón-desfenyl, ktorý sa však považuje za nerelevantný metabolit a neuplatňuje sa u neho limitná hodnota 0.1 µg/l ako u relevantného metabolitu ( metabolit s porovnateľnými vlastnosťami pôvodnej látky). Doporučená limitná hodnota metabolitu (suma chloridazón-desfenyl + chloridazón- methyl disphenyl) ministerstvom zdravotníctva v ČR je 6 µg/l.

  • dodávateľ pitnej vody je povinný vyšetrovať tie pesticídy, ktoré sa v danej oblasti aplikujú. Podľa poskytnutých údajov z ÚKSUP-u Bratislava (Prehľad spotreby prípravkov na ochranu rastlín spotrebovaných na poľnohospodárskej pôde v TT kraji podľa účinných látok) neboli  v danej oblasti aplikované pesticídy na báze chloridazónu, teda nebol ani dôvod sledovať ich metabolity rozkladu.

  • na základe vyššie uvedeného v súlade so stanoviskom ÚVZ SR nie je potrebné prijímať z hľadiska ochrany zdravia na základe týchto výsledkov žiadne okamžité opatrenia. Voda je vhodná na pitné účely.

  • ZsVS, a.s. zabezpečí na vybraných vodných zdrojoch v jej prevádzke odber a skúšky v odobraných vzorkách na prítomnosť detekovaných pesticídov a ich metabolitov. V prípade potvrdenia ich prítomnosti bude ZsVS, a.s. prijímať opatrenia v súčinnosti s ÚVZ SR a RÚVZ Dunajská Streda.

  • ZsVS, a.s.,  zároveň podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašnej správy a ohováranie