SVETOVÝ DEŇ VODY

V roku 1992 sa na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa konala v Rio de Janeiro, zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody. Odvtedy sa rok čo rok 22. marec oslavuje ako Svetový deň vody vždy s inou nosnou témou a vždy s množstvom zaujímavých podujatí, výstav a aktivít organizovaných takmer po celom svete. Motto pre tento rok je „Nature for Water“ (Príroda pre vodu).

Preto aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prostredníctvom svojich odštepných závodov (OZ) organizuje pre občanov a školy akcie, ktorých cieľom je pripomenúť význam pitnej vody ako kvalitného, zdraviu prospešného nápoja a viesť deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov. 

V spolupráci so základnými školami a osemročnými gymnáziami boli aj tento rok vyhlásené rôzne zaujímavé súťaže k tohtoročnej téme Svetového dňa vody. Poslaním súťaží je budovať a prehlbovať vzťah detí k prírode, životnému prostrediu a ochrane vodných zdrojov. Víťazné práce vo všetkých kategóriách budú vyhodnotené a ocenené zaujímavými cenami práve na podujatiach organizovaných v rámci jednotlivých regiónov. Pre deti je pripravený pestrý program, zábavné súťaže a množstvo odmien. Vystavená ťažká, ľahká a monitorovacia technika bude sprístupnená verejnosti a v časových intervaloch budú predvedené praktické ukážky jej použitia. Vodárenskí pracovníci budú demonštrovať opravu poruchy, napájanie potrubia, vybudovanie vodovodnej prípojky, ako aj vyčistenie kanalizácie kanalizačným vozidlom. 

Pre veľký záujem z minulých ročníkov budú aj tento rok pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., priamo na miestach konania osláv vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Návštevníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

Prítomní výrobno-prevádzkoví zamestnanci sú pripravení odpovedať návštevníkom na ich otázky ohľadom výroby, distribúcie, čistenia vody a informovať ich o ďalších aktivitách a službách, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom. www.zsvs.sk

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., týmto srdečne pozýva širokú verejnosť 
dňa 22. marca 2018 na oslavy Svetového dňa vody v týchto mestách

OZ Dunajská Streda – Šamorín, plocha pred Mestským úradom, Hlavná 37
9:00 – 13:00

OZ Levice – Šahy, Hlavné námestie
9:00 – 12:00 

OZ Nitra – Nitra, Svätoplukovo námestie
9:00 – 12:00

OZ Nové Zámky – Štúrovo, Pešia zóna, Hlavná ulica
9:00 – 12:00

OZ Topoľčany – Partizánske, Námestie SNP
10:00 – 12:00

OZ Galanta – Šaľa, Dom kultúry
9:00 – 13:00