Cena za vodné a stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2, 3, 8 a 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra
IČO: 36 550 949

určil nasledovné ceny:

I.

od 2.7.2014 do 31.12.2016:

Maximálna cena Cena v € bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0802 1,2962
Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,7550 0,9060
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8538 1,0246

Rozhodnutie úradu č. 0133/2014/V zo dňa 2.7.2014 je dostupné pod odkazom tu

II.

od 1.1.2017 do 31.12.2021:

Maximálna cena Cena v € bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0802 1,2962
Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,7550 0,9060
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8538 1,0246

Rozhodnutie úradu č. 0213/2017 zo dňa 24.2.2017 je dostupné pod odkazom tu