Ukazovatele kvality vody

Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Pripravujeme pre Vás novú sekciu, aby ste si mohli skontrolovať aktuálne ukazavatele kvality vody vo Vašom okolí.