Nahlásiť stav vodomeru Nahlásiť stav
vodomeru
Nahlásiť poruchu Nahlásiť
poruchu
Objednať vývoz žumpy Objednať
vývoz žumpy
Faktúry a ceny Faktúry
a ceny
Žiadosti  a tlačivá Žiadosti
a tlačivá
27. február 2023

Svetový deň vody 22. marca 2023

23. január 2023

Zmena stránkových dní

10. október 2022

Ochrana vodomerov v zime

23. máj 2022

Bezplatné dlhové poradenstvo