Nahlásiť stav vodomeru Nahlásiť stav
vodomeru
Nahlásiť poruchu Nahlásiť
poruchu
Objednať vývoz žumpy Objednať
vývoz žumpy
Faktúry a ceny Faktúry
a ceny
Žiadosti  a tlačivá Žiadosti
a tlačivá
10. máj 2024

Knižka Na vode nám záleží do škôl

23. apríl 2024

Dobudovanie kanalizácie a ČOV v meste Kolárovo

16. február 2024

Svetový deň vody 22. marca 2024

8. december 2023

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR