Nahlásiť stav vodomeru Nahlásiť stav
vodomeru
Nahlásiť poruchu Nahlásiť
poruchu
Objednať vývoz žumpy Objednať
vývoz žumpy
Faktúry a ceny Faktúry
a ceny
Žiadosti  a tlačivá Žiadosti
a tlačivá
16. február 2024

Svetový deň vody 22. marca 2024

31. január 2024

Kolárovo – dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

8. december 2023

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

9. október 2023

Buď vodár