• home
  • Investičné akcie
  • Kráľová nad Váhom – rekonštrukcia PČS 08 na stokovej sieti a výtlačného potrubia z PČS 08

Kráľová nad Váhom – rekonštrukcia PČS 08 na stokovej sieti a výtlačného potrubia z PČS 08

4

Stavebný objekt predmetnej rekonštrukcie sa nachádza na uliciach Malá a Poros. Rekonštruovaná čerpacia stanica PČS 08 DN 1200 je osadená na parcele 796/1 na vetve A – DN 300 splaškovej kanalizácie. Jestvujúce výtlačné potrubie VP8 D63 z čerpacej stanice PČS je vedené v miestnej komunikácii.

Rekonštrukciou sa odstránila poruchovosť čerpacej stanice a zabezpečilo sa plynulé a bezpečné odvádzanie splaškových vôd z dotknutej lokality do stokovej siete obce Kráľová nad Váhom.

Doba realizácie: 19. 10. 2022 – 25. 10. 2022

Celkové investičné náklady: 37 502,75 €