Podhorany – Nitra prívod vody z VZ HG XII

2

Pre obnovenie zásobovania mesta Nitra z vodného zdroja HG XIIA v Podhoranoch bolo potrebné zrealizovať rekonštrukciu vodného zdroja a rekonštrukciu prívodného potrubia do VDJ Lupka.

Rekonštrukcia prívodného vodovodného potrubia bola zrealizovaná bezvýkopovou metódou, využitím jestvujúceho prívodného potrubia AZC DN 400 ako chráničky a zatiahnutím nového potrubia – tzv. metódou relining.

Náklady stavby: 1 860 400,00 €