ČOV Kolárovo – Rekonštrukcia a rozšírenie – 1. etapa

1

Predmetom projektu je rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej ČOV Kolárovo. Cieľom projektu je návrh optimálneho technického riešenia z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov ČOV. Celková návrhová kapacita ČOV je 13 750 EO.

Navrhovanou rekonštrukciou a rozšírením ČOV Kolárovo sa vytvoria predpoklady pre zlepšenie účinnosti čistenia OV pri zabezpečení potrebnej kapacity ČOV.

Súčasný stav odvádzania a čistenia odpadových vôd v aglomerácii Kolárovo je len čiastočný nakoľko napojených je iba cca. 27 % obyvateľstva a časť drobného priemyslu s občiansko-technickou vybavenosťou.

Doba výstavby 1. míľnika a 1. etapy: 18 mesiacov
Zmluvná cena za zrealizovanie 1. míľnika a 1. etapy:
2 228 974,86 €