• home
  • Investičné akcie
  • Vlčany – rekonštrukcia zhybky pod riekou Váh a obnova vodovodného potrubia v medzihrádzovom priestore

Vlčany – rekonštrukcia zhybky pod riekou Váh a obnova vodovodného potrubia v medzihrádzovom priestore

4

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia odstavenej oceľovej zhybky DN500 pod riekou Váh a rekonštrukcia oceľového potrubia v medzihrádzovom priestore. Hlavnou úlohou rekonštrukcie je zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.

Rekonštrukcia zhybky je navrhnutá podľa miestnych podmienok v inundačnom území rieky Váh. Navrhovaná zhybka je vedená pod riekou Váh riadeným pretláčaním chráničky HDPE PE 100 RC, SDR17, D 500 × 29,7 dĺžky 216,5m (s ochrannou vrstvou pre bezobsypovú technológiu), do ktorej sa nasunie vodovodné potrubie HDPE PE 100 RC, SDR11, D 355 × 32,2. Celková dĺžka potrubia D 355 × 32,2 je 234,0m. Začiatok a koniec trasy sa prepojí na jestvujúce potrubie.

V rámci rekonštrukcie výtlačného potrubia došlo ku križovaniu hrádzového telesa rieky Váh a k uloženiu výtlačného potrubia v inundačnom území rieky Váh.

Križovanie hrádzového telesa rieky Váh bolo realizované vťahovacou rukávovou metódou, t. j. do pôvodného oceľového potrubia bol vtiahnutý rukáv 454 × 6 mm PN10 v celkovej dĺžke 195,2 m.

Termín výstavby: 18. 3. 2022 – 18. 11. 2022

Celkové investičné náklady: 538 952,- €