Žihárec – rekonštrukcia PČS2 a PČS3 na stokovej sieti

4

PČS2 a PČS3 sú súčasťou verejnej kanalizácie v obci Žihárec, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu „Odkanalizovanie regiónu Šaľa“ v roku 2008.

Vzhľadom na nevyhovujúci stavebný a technický stav PČS2 a PČS3 (korózia) bola nevyhnutná kompletná rekonštrukcia. Častá poruchovosť ohrozovala bezpečné a plynulé odvádzanie splaškových vôd.

Náklady stavby: 53 648,57 €