Pripomíname si 20. výročie svojho vzniku ako akciovej spoločnosti

Samotná história Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., siaha do 60. rokov 20. storočia. Predchodcom ZsVS, a. s., bol štátny podnik Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Išlo o jeden z piatich štátnych podnikov, prostredníctvom ktorých štát do roku 1989 zabezpečoval pre obyvateľov zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Od roku 1989 začal proces reštrukturalizácie vodného hospodárstva na Slovensku. V roku 2003 bola Západoslovenská vodárenská spoločnosť zapísaná do OR SR s právnou formou akciovej spoločnosti.

Zásobujeme pitnou vodou 785 265 obyvateľov v 11 okresoch západného Slovenska: Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a v časti okresu Komárno a spravujeme takmer 10 120 km vodárenskej infraštruktúry.

Pri príležitosti nášho výročia ďakujeme všetkým zamestnancom, manažérom, technikom či robotníkom, súčasným aj bývalým, z ktorých mnohí v spoločnosti strávili veľa rokov svojho života. Ďakujeme a vyjadrujeme naše veľké uznanie za profesionalitu a vynaložené pracovné nasadenie, ktorými významne prispeli k napĺňaniu poslania našej spoločnosti ako spoločnosti kritickej infraštruktúry s celospoločenskou zodpovednosťou.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým akcionárom a zákazníkom za dôveru, všetkým obchodným partnerom za korektnú spoluprácu a ústretovosť.

Spoločnými silami sa aj naďalej budeme usilovať robiť všetko pre to, aby naša spoločnosť napredovala a aby bol náš zákazník spokojný. Veríme, že aj profesia vodára bude trvalo udržateľná na trhu práce.