Dobudovanie kanalizácie a ČOV v meste Kolárovo

V pondelok 22. 4. 2024 sme oficiálne zahájili proces realizácie stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo“. Predmetom realizácie projektu je rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej čistiarne odpadových vôd v Kolárove. Projekt taktiež rieši odkanalizovanie 100 % územia mesta Kolárovo. Cieľom projektu je návrh optimálneho technického riešenia z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov ČOV. Celková návrhová kapacita ČOV je 13 750 EO (ekvivalentných obyvateľov).

RHO01597

V súčasnosti vo veľkej časti mesta Kolárovo absentuje verejná kanalizácia, jestvujúca je v nevyhovujúcom technickom stave. Odvedenie splaškových vôd je riešené lokálne, formou odvádzania splaškových vôd do žúmp, ktoré sa vyprázdňujú podľa potreby fekálnymi vozidlami do jestvujúcej ČOV v meste. Mnohé žumpy sú v nevyhovujúcom technickom stave a nespĺňajú podmienky tesnosti, tým dochádza k znečisteniu podzemných a povrchových vôd, čo spôsobuje zhoršenie životných podmienok obyvateľstva a životného prostredia. V riešenom území sa nachádzajú dve chránené územia v systéme Natura 2000: chránené vtáčie územie Dolné Považie a chránené vtáčie územie Ostrovné lúky, ktoré sú týmto stavom ohrozené. Realizáciou tohto projektu sa dosiahne odvedenie a čistenie komunálnych odpadových vôd, a tým aj predchádzanie znečisťovania podzemných a povrchových vôd.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., vstúpila do realizácie projektu –
1. míľnika výstavby ČOV z vlastných finančných prostriedkov bez čakania na podporu z externých zdrojov ako eurofondov alebo iných envirofondov, pretože situácia bola vyhodnotená ako vážna s potrebou akútneho riešenia. Hodnota predmetnej investície je na úrovni 2,3 mil. EUR. Na 2. etapu výstavby ČOV má spoločnosť schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 28,5 mil. EUR.

Investorom a budúcim prevádzkovateľom projektu je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., a užívateľmi občania mesta Kolárovo.

Po náročnom procese prípravy projektu a úspešnom ukončení verejného obstarávania vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., predstavitelia mesta Kolárovo spolu so zástupcom zhotoviteľa a za prítomnosti ministra životného prostredia Slovenskej republiky Tomáša Tarabu slávnostne poklepali základný kameň projektu,
a tým oficiálne začali proces jeho realizácie.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Hlavný cieľ projektu: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ