Ochrana vodomerov v zime

V zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom. Stáva sa to najmä na víkendových chalupách a záhradných sídlach, ktoré v zimnom období nie sú vykurované a vodu zo systému zabudli majitelia vypustiť. Ohrozené sú však aj rodinné domy s nízkym odberom vody. Chceme vás upozorniť na túto skutočnosť a odporučiť vám opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať.

Vodomer umiestnený vo vodomernej šachte by mal byť osadený v dostatočnej hĺbke, preto sa vyžaduje budovanie vodomernej šachty s hĺbkou minimálne 1,8 m. Ak je vodomer, z rôznych dôvodov, osadený v nedostatočnej hĺbke, odporúčame šachtu dobre zatepliť a uzavrieť. Na tento účel môžete použiť polystyrén alebo iný izolačný materiál. K dobrej izolácií prispieva aj pevne doliehajúci poklop, ktorý je tiež možné zvnútra zatepliť. Je dôležité zabezpečiť, aby do šachty nevnikala povrchová ani podpovrchová voda. V prípade, že sa vodomer nachádza v budove (nehnuteľnosti), skontrolujte, či je tento priestor chránený proti mrazu. V jarných mesiacoch odporúčame opakované cielené kontroly vodomernej šachty, vodomeru aj potrubí, nakoľko so zvyšujúcou sa teplotou sa môžu prejaviť mrazom spôsobené poškodenia potrubia.

Netreba zabudnúť, že najúčinnejšia ochrana vodomeru a potrubia pred príchodom zimných mrazov je:

  • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách,
  • vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov,
  • udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody,
  • vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty.

Ochrana vodomeru pred poškodením je v zmysle Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosťou odberateľa pitnej vody. Podľa §30, odst. 3 tohto zákona, ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.