Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci návrhu ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. g), § 3 a § 12 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v znení vyhlášky č. 498/2023 Z. z. tak, že pre regulovaný subjekt Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949, schvaľuje do konca 6. regulačného obdobia nasledujúce ceny za pripojenie na verejnú kanalizáciu:

Cena v € bez DPH Cena v € s DPH Účinnosť rozhodnutia
Pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia do DN 200 mm vrátane* 963,35 1 156,02 1.3.2024
Pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia od DN 250 mm do DN 300 mm vrátane* 1 285,63 1 542,76 1.3.2024
Pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom zaústenia viac ako DN 300 mm* 1 285,63 1 542,76 1.3.2024

* Ceny schválené na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0011/2024/V-KA zo dňa 13.2.2024