• home
  • O nás
  • Cenník
  • Cena za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Cena za dodávku pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 a § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve tak, že pre regulovaný subjekt Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949, určil na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia nasledujúce ceny:

Maximálna cena Cena v € bez DPH/m3 Cena v € s DPH/m3 Účinnosť rozhodnutia
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,2700 1,5240 1. 1. 2023
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,6985 0,8382 1. 1. 2023
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,4783 1,7740 1. 1. 2023

* V prehľade vyššie sú uvedené aktuálne platné ceny regulovaných činností v rámci spoločnosti. Všetky cenové rozhodnutia počnúc 1. 1. 2017 sú zverejnené nižšie.