O spoločnosti

IMG 1893

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Nitre bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2. 12. 2002 v súlade s rozhodnutím MSPNM SR č. 801 o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., bola dňa 7. 1. 2003 zapísaná do obchodného registra. Vo svojej pôsobnosti má územie zahrňujúce okresy Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Komárno.

Kľúčovými úlohami ZsVS, a. s., je

  • zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti a
  • odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., zásobuje pitnou vodou takmer 800-tisíc obyvateľov v obciach a mestách západného Slovenska. Verejné vodovody sú spravované šiestimi odštepnými závodmi spoločnosti celkovo v jedenástich okresoch. Voda je obyvateľom distribuovaná prostredníctvom vodovodnej siete v celkovej dĺžke 5 866 km a odoberaná zo 128 vodárenských zdrojov, pričom najviac vody sa každoročne vyrobí vo veľkokapacitných vodárenských zdrojoch v Jelke, Gabčíkove a Timoradzi a v piatich prameňoch v oblasti Bánoviec nad Bebravou.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ďalej zabezpečuje odvedenie odpadových vôd pre celkovo viac ako 440-tisíc občanov prostredníctvom 1 973 km verejných kanalizácií a 45 čistiarní odpadových vôd.

Na komunikáciu so zákazníkmi ZsVS, a. s., využíva hlavne sieť siedmich pracovísk zákazníckych centier. Na kontrolu kvality pitnej vody a vyčistených odpadových vôd dohliadajú akreditované laboratóriá ZsVS, a. s., v Nitre a Dunajskej Strede.