Oznámenie o vyhlásení osobitného výberového konania

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949, ponúka záujemcom na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Malé Šarovce.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949,

ponúka záujemcom na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Malé Šarovce bližšie špecifikované a za podmienok uvedených na internetovej stránke: https://www.zsvs.sk/o-nas/o-spolocnosti/predaj-a-prenajom-majetku.

Predkladanie návrhov: v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Predaj nehnuteľností v k. ú. Malé Šarovce“ do termínu 03.04.2023 do 13:00 hod.

Kritérium výberu : najvyššia ponúknutá celková cena pri splnení všetkých podmienok osobitného výberového konania uvedených na https://www.zsvs.sk/o-nas/o-spolocnosti/predaj-a-prenajom-majetku.