Zverejňované dokumenty

Informácie o zmluvách

Účastníci zmluvy (PO - obchodné meno, sídlo, IČO, FO-Podnikateľ - Obchodné meno, miesto podnikania, IČO) Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy
Novistav s.r.o., j. kráľa 12, 940 02 nové zámky, ičo: 50667823 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 16636/2021 Zmluvné strany týmto dodatkom potvrdzujú, že rukou doplňované údaje v zmluve boli v zmluve uvedené pred uzatvorením zmluvy a sú súčasťou zmluvy a sú správne. zmluvné strany teda týmto dodatkom verifikujú rukou doplňované údaje v zmluve. 07.06.2021 07.06.2021
Geodetická kancelária urban - lauko, spol. s r.o., b. s. timravy 1a, 934 01 levice, ičo: 36796336 Rámcová zmluva o dielo č. 36725/2021 Spracovávanie geodetických prác - polohopisné a výškopisné merania, porealizačné zamerania, geodetické elaboráty pre investičné akcie 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2022
Geo.flex, s.r.o., kamenná č. 850/15, 951 97 žitavany ičo: 47649356 Rámcová zmluva o dielo č. 36733/2021 Spracovávanie geodetických prác - polohopisné a výškopisné merania, porealizačné zamerania, geodetické elaboráty pre investičné akcie 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2022
Ttc, s.r.o., piaristická 2, 949 01 nitra, ičo: 31428185 Zmluva o dielo č. 37546/2021 na vykonanie diela: "oprava kamerového systému-areál zsvs, a.s. (sps, oz nr)" Vykonanie a odovzdanie diela: "oprava kamerového systému-areál zsvs, a.s. (sps, oz nr)" 13.860,- 10.06.2021 10.06.2021
Robert rosko, vinohradnícka 8, 941 10 tvrdošovce, ičo: 30901316 Rámcová zmluva o dielo č. 36722/2021 Spracovávanie geodetických prác - polohopisné a výškopisné merania, porealizačné zamerania, geodetické elaboráty pre investičné akcie 10.06.2021 10.06.2021 10.06.2022
Ing. ján barát-geodetická odborná kancelária, ulica jozefa vuruma 4, 949 01 nitra, ičo: 22679103 Rámcová zmluva o dielo č. 36307/2021 Spracovávanie geodetických prác - polohopisné a výškopisné merania, porealizačné zamerania, geodetické elaboráty pre investičné akcie 14.06.2021 14.06.2021 14.06.2022
Procare a.s., einsteinova 23-25, 851 01 bratislava, ičo: 35890568 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 37267/2021 Poskytovanie služieb - vykonávanie pracovnej zdravotnej služby. 14.06.2021 14.06.2021 14.06.2025
Elmon sk s.r.o., novozámocká 102, 949 05 nitra, ičo: 36790559 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 86575/2020 na zhotovenie korózneho auditu "korózny audit katódovej ochrany na trase diaľkovodu močenok - nitra" Zmena ustanovenia zmluvy. 14.06.2021 14.06.2021
Elmon sk s.r.o., novozámocká 102, 949 05 nitra, ičo: 36790559 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 86776/2020 na zhotovenie korózneho auditu "korózny audit katódovej ochrany na trase diaľkovodu kolta - svodín" Zmena ustanovenia zmluvy. 14.06.2021 14.06.2021
Vodohospodárske stavby a.s., röntgenova 26, 851 01 bratislava, ičo: 31322301 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 68176/2018 zo dňa 31.8.2018 Zmena ustanovenia zmluvy. 14.06.2021 14.06.2021
Ing. miroslav michalka it služby, jaselská 5039/7b, 955 01 topoľčany, ičo: 43243886 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Zmena ustanovenia zmluvy. 14.06.2021 14.06.2021
Ing. miroslav michalka it služby, jaselská 5039/7b, 955 01 topoľčany, ičo: 43243886 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 38860/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 14.06.2021 14.06.2021
Víztec slovakia, s.r.o., medová ulica 10867/14, 940 02 nové zámky ičo: 44137834 Rámcová kúpna zmluva č. 37552/2021 Dodávanie koagulantu - chlorid železitý, síran železitý a piral. 21.06.2021 21.06.2021 Do vyfakturovania ceny za dodaný koagulant - chlorid železitý, síran železitý a piral v zmysle tejto zmluvy v celkovej výške 427 000,- € (slovom štyristodvadsaťsedemtisíc eur) bez dph.
Corado - soat, spol. s r.o., párovská 2, 949 01 nitra, ičo: 34104569 Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany 42489/2021 Poskytovanie strážnej služby na valnom zhromaždení. 22.06.2021 22.06.2021 23.06.2021
E-vo, s.r.o., bajkalská 19b, 821 01 bratislava, ičo: 47197331 Mandátna zmluva č. 43153/2021 Uskutočnenie procesu zadávania zákazky "dodávka elektrickej energie pre zsvs, a.s.". 7.200,- € 24.06.2021 24.06.2021
Poľnohospodárske družstvo svodín, malá škovránková ulica 1171/4, 943 54 svodín, ičo: 31439292; wisper s.r.o., jánošíkova 10, 940 78 nové zámky, ičo: 36828831 Dohoda o distribúcii elektriny z elektroenergetického zariadenia vlastníka - prevádzkovateľa Distribúcia elektriny z elektroenergetického zariadenia vlastníka - prevádzkovateľa 01.06.2021 01.06.2021
Ing. jozef horniak - vialee, tatranská 3223/63, 934 01 levice, ičo: 34278532 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: "levice – ulica bátovská, ul. družstevnícka a ul. tatranská – dobudovanie verejnej kanalizácie" Zhotovenie stavby: "levice – ulica bátovská, ul. družstevnícka a ul. tatranská – dobudovanie verejnej kanalizácie". 291.638,40 € 29.06.2021 29.06.2021
Praktikpump, s.r.o., jesenského 621/63, 960 01 zvolen, ičo: 36647861 Zmluva o výpožičke č. 08/2021 Zapožičanie 1 ks nového čerpadla spiram 100-g-100-c-s-4-di-dm vrátane príslušenstva a montážnych prác za účelom testovania jeho technických a prevádzkových vlastností v podmienkach prevádzky. 29.06.2021 29.06.2021
Hasil - hd, s.r.o., hrušovany 133, 956 13 hrušovany, ičo: 36550531 Zmluva o poskytovaní služieb číslo 37331/2021 Poskytovanie služieb - odborných prehliadok a odborných služieb vyhradených technických zariadení - tlakových zariadení. 97.875,60 € 29.06.2021 29.06.2021 31.12.2022