Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Názov zmluvy Popis predmetu Dátum

Zmluva o poskytovaní služieb 54254/2022

Účastníci: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb stavebného dozoru nad uskutočnením stavby: “Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV“.

Hodnota predmetu zmluvy: 129.600,- €

27.9.2022

Zverejnené dňa
27.9.2022
file_download Prevziať

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 45189/2022

Účastníci: Ing. Jana Hodúlová, trvale bytom Furmanská 285/99, 949 11 Nitra,

Zmena ustanovení zmluvy.

Hodnota predmetu zmluvy: 0,- €

22.9.2022

Zverejnené dňa
22.9.2022
file_download Prevziať

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 67923/2022

Účastníci: BMJ Company s.r.o., so sídlom Ku Gáborke 82/30, 951 01 Štitáre, IČO: 54 519 586, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl. č.: 57092/N

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku v katastrálnom území Veľké Janíkovce zapísaného v liste vlastníctva č. 3614, vedenom na Okresnom úrade v Nitre, katastrálnom odbore v registri „C“ ako pozemok parcelné č. 156/3 o výmere 1996 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) v spoluvlastníckom podiele 1/1. V katastrálnom území Veľké Janíkovce na Pozemku uvedenom v bode 1. tohto článku zmluvy je v rámci vodnej stavby: „Nitra – Janíkovce, Komunikácia a inžinierske siete“ vybudovaný vodovod a kanalizácia (ďalej aj len „vodovod a kanalizácia“). Geometrickým plánom č. 181/2022 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 156/3, zo dňa 28. 07. 2022, vypracovaným GEO NITRA s.r.o., IČO 47527242, overeným Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 10.08.2022 pod č. G1-1702/2022 (ďalej len „GP“), bol na Pozemku vyznačený rozsah vecného bremena. Predmetom vecného bremena je umiestnenie, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby vodovodu a kanalizácie, akékoľvek iné stavebné úpravy vodovodu a kanalizácie, ich odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemku v rozsahu vyznačenom v GP.

Hodnota predmetu zmluvy: 0,- €

12.9.2022

Zverejnené dňa
13.9.2022
file_download Prevziať

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 49140/22

Účastníci: účastníci zmluvy č. 2: Lisý Miroslav a Renáta Lisyová, obaja trvale bytom Panská 624/37, 951 75 Beladice, účastník zmluvy č. 3: Čimborová Simona Mgr., trvale bytom Šafárikova 369/3, 949 01 Nitra, účastník zmluvy č. 4: Lukáš Peter Mgr., trvale bytom Kyjevská 3468/15, 934 05 Levice, účastník zmluvy č. 5: Perez Roulet Camila, trvale bytom Kyjevská 3468/15, 934 05 Levice, účastník zmluvy č. 6: Mojžiš Koldová Silvia Mgr., trvale bytom Držkovce č. 313, 038 02 Dražkovce, účastník zmluvy č. 6: Mojžiš Michal Ing., trvale bytom Držkovce č. 313, 038 02 Dražkovce, účastníci zmluvy č. 8: Tomáš Marek Ing. a Katarína Tomášová Ing., obaja trvale bytom Žikava č. 212, 951 92 Žikava

Predmetom vecného bremena je umiestnenie, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby verejného vodovodu a akékoľvek iné stavebné úpravy verejného vodovodu a jeho odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemkoch v celom rozsahu zaťažených Pozemkov. Obsahom vecného bremena je: právo oprávneného z vecného bremena prevádzkovať verejný vodovod vykonávať rekonštrukciu, modernizáciu, opravy, údržbu verejného vodovodu a akékoľvek iné stavebné úpravy verejného vodovodu a jeho odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemkoch, povinnosť povinných z vecného bremena č. 1 strpieť na Pozemkoch 1 a povinnosť povinných z vecného bremena strpieť na Pozemku 2: a) verejný vodovod b) prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy, údržbu verejného vodovodu akékoľvek iné stavebné úpravy verejného vodovodu a jeho odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno zaťažuje Pozemky v celom rozsahu.

Hodnota predmetu zmluvy: 0,- €

8.9.2022

Zverejnené dňa
9.9.2022
file_download Prevziať

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

Účastníci: Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel: Sa, vl. č.: 3879/B

Úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s vykonaním preložky zariadenia distribučnej sústavy Prevádzkovateľa, ktorá bude vykonaná v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

Hodnota predmetu zmluvy: 0,- €

5.9.2022

Zverejnené dňa
5.9.2022
file_download Prevziať

Zmluva o zriadení vecného bremena

Účastníci: Denise Eccles, 22 The Avenue, Castlejane Woods, Glanmire Co., Cork, Írsko

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností: a) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 k nehnuteľnosti: pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, parcelné číslo 380/14, druh pozemku Ostatná plocha o výmere 18 854 m2 a b) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 k nehnuteľnosti: pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, parcelné číslo 380/525, druh pozemku Záhrada o výmere 4 350 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 780, katastrálne územie: Hviezdoslavov, obec: HVIEZDOSLAVOV, okres: Dunajská Streda, Okresný úrad Dunajská Streda, Katastrálny odbor.

Hodnota predmetu zmluvy: 0,- €

5.9.2022

Zverejnené dňa
5.9.2022
file_download Prevziať

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 59000/2022

Účastníci: Mayerson Development s.r.o., Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, IČO: 51020556

Povinný z vecného bremena je vlastníkom pozemku v katastrálnom území Nové Zámky zapísaného v liste vlastníctva č. 13291, vedenom na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, katastrálnom odbore v registri „C“ ako pozemok parcelné č. 8769/55 o výmere 1087 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len „Pozemok“). Predmetom vecného bremena je umiestnenie, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie akékoľvek iné stavebné úpravy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ich odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemku v celom rozsahu zaťaženého Pozemku.

Hodnota predmetu zmluvy: 0,- €

5.9.2022

Zverejnené dňa
5.9.2022
file_download Prevziať

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 59382/2022

Účastníci: Ing. Ladislav Kluka a Margaréta Kluková, Pri Mlyne 10660/14A, 831 07 Bratislava

Povinní z vecného bremena sú bezpodielovými spoluvlastníkmi, v spoluvlastníckom podiele 1/1, pozemku nachádzajúceho v katastrálnom území Galanta, zapísaného v liste vlastníctva č. 6600, vedenom na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore v registri „C“ ako pozemok parcelné č. 169/3 o výmere 520 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len „Pozemok“).Predmetom vecného bremena je umiestnenie, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby verejnej kanalizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy verejnej kanalizácie a jej odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemku v rozsahu vyznačenom v GP.Zmluvné strany sa dohodli, že zriaďujú vecné bremeno bezodplatne, vzhľadom k tomu, že verejná kanalizácia je stavba vo verejnom záujme. Vecné bremeno sa zriaďuje in personam v prospech oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú počas životnosti stavby verejnej kanalizácie.

Hodnota predmetu zmluvy: 0,- €

16.8.2022

Zverejnené dňa
17.8.2022
file_download Prevziať

Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/65462/17

Účastníci: Florida Villa Park s.r.o., Cesta Aradských mučeníkov 16/6020, 929 01 Dunajská Streda IČO: 47388803

Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu - Florida Promenáde v Dunajskej Strede: Rozšírenie verejného vodovodu: - Rad 1 HDPE DN 100 mm, dĺ. 181,7 m - podzemné hydranty 2 ks - Rad A1-1 HDPE DN 100 mm, dĺ. 52,37 m - podzemné hydranty 1 ks Rozšírenie verejnej kanalizácie: - Vetva „A-1“ PVC DN 300 mm, dĺžka 223,32 m - Kanalizačné vstupné šachty – 6 ks

Hodnota predmetu zmluvy:

16.8.2022

Zverejnené dňa
17.8.2022
file_download Prevziať

Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/01/26941/15

Účastníci: Obec Lehnice, Lehnice č. 89, 930 37 Lehnice, IČO: 00305553

Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod: Areál IBV – Veľký Lég. Rozšírenie vodovodu: Vetva „V1“ HDPE D 110x6,6 mm, SDR 17, DN 100 mm, PP 10, dĺžka 366,48 m, Vetva „V2“ HDPE D 110x6,6 mm, SDR 17, DN 100 mm, PP 10, dĺžka 297,54 m

Hodnota predmetu zmluvy:

16.8.2022

Zverejnené dňa
17.8.2022
file_download Prevziať

Zmluva o prevádzkovaní č. 40/01/16/22

Účastníci: Obec Horný Bar, Horný Bar 184, 930 34 Horný Bar, IČO: 00305421

Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu.

Hodnota predmetu zmluvy: Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania.

16.8.2022

Zverejnené dňa
17.8.2022
file_download Prevziať

Zmluva o prevádzkovaní č. 41/01/54027/22

Účastníci: ReConstructa DS s.r.o., Horná Potôň č. 345, 930 36 Horná Potôň, IČO: 44513062

Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie.

Hodnota predmetu zmluvy: Príjmy prevádzkovateľa za stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ producentom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania.

16.8.2022

Zverejnené dňa
17.8.2022
file_download Prevziať

Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/06062/07

Účastníci: Obec Dolný Štál, M. Korvína č. 676, 930 10 Dolný Štál, IČO: 00305430

Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu: vodovodné potrubie, HDPE DN 100 mm, dĺžka 41,5 m, m, podzemný hydrant – 1 ks, kanalizačné potrubie PVC DN 300 mm, dĺžka 43,5 m, kanalizačné šachty 2 ks

Hodnota predmetu zmluvy:

16.8.2022

Zverejnené dňa
17.8.2022
file_download Prevziať

Zmluva o preložke verejných vodovodov č. 56226

Účastníci: Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble, IČO: 00308641

Úprava podmienok vykonania preložky verejných vodovodov.

Hodnota predmetu zmluvy:

16.8.2022

Zverejnené dňa
17.8.2022
file_download Prevziať

Zmluva o prevádzkovaní č. 43/01/54029/22

Účastníci: Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50116011

Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie.

Hodnota predmetu zmluvy: Stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka.

16.8.2022

Zverejnené dňa
17.8.2022
file_download Prevziať

Zmluva o zriadení vecného bremena

Účastníci: povinný z vecného bremena: Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383

Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, pozemkov.Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka pozemkov špecifikovaných v bode 1. tohto článku zmluvy: 2.1 strpieť právo vybudovania, uloženia a prevádzkovania vodovodu a kanalizácie na pozemkoch, 2.2 strpieť na pozemkoch existenciu inžinierskych sietí vodovodu a kanalizácie vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem a trpieť vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodom a kanalizáciou, t. j. jeho prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu, resp. odstránenie. 2.3 strpieť právo vstupu, prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena za účelom výkonu vyššie uvedených povolených činností, cez celé pozemky neobmedzene.

Hodnota predmetu zmluvy:

4.8.2022

Zverejnené dňa
11.8.2022
file_download Prevziať

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 54772/2022

Účastníci: budúci povinný z vecného bremena: Obec Sap, Sap č. 48, 930 06 Sap, IČO: 00305693

Budúci oprávnený z vecného bremena pripravuje stavbu pod názvom: „Sap – rozšírenie vodovodu“, v rámci ktorej sa má, v súlade s projektovou dokumentáciou a územným rozhodnutím č. OcUNA-168-003/2021 zo dňa 10.08.2021, v katastrálnom území obce Ňárad, dobudovať vodovod (ďalej ako „stavba“).Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ňárad, vedeného Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom nasledovne: p. č. 638/66 LV 1137 reg „C“ Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 808 m² p. č. 638/65 LV 1137 reg „C“ Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 469 m² (ďalej ako „pozemok“). Podľa projektovej dokumentácie, má byť na pozemku vybudovaná stavba.

Hodnota predmetu zmluvy:

28.7.2022

Zverejnené dňa
3.8.2022
file_download Prevziať

Zmluva o výpožičke číslo: 54249/2022

Účastníci: Obec Cabaj - Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor, IČO: 00307785

Vypožičanie 2 ks prenosných vzorkovačov s metrologickým označením

Hodnota predmetu zmluvy:

3.8.2022

Zverejnené dňa
3.8.2022
file_download Prevziať

Dodatok č. 6 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/07468/15

Účastníci: Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00310336

Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod Vodovod HDPE D110 dĺžka 270,45 m Vodovod HDPE D110 dĺžka 136,21 m

Hodnota predmetu zmluvy:

18.7.2022

Zverejnené dňa
25.7.2022
file_download Prevziať

Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/25083/16

Účastníci: Obec Veľké Ripňany, Poštová 461, 956 07 Veľké Ripňany, IČO: 00311286

Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod: Vetva HDPE DN 100 dĺžka 52,82 m Vetva HDPE DN 100 dĺžka 227,23 m Vetva HDPE DN 100 dĺžka 387,83 m

Hodnota predmetu zmluvy:

18.7.2022

Zverejnené dňa
25.7.2022
file_download Prevziať