Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA VOČI DOTKNUTÝM OSOBÁM

Informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25. 5. 2018.

Prevádzkovateľ

Informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25. 5. 2018.

Účely spracúvania osobných údajov zo strany ZsVS, a. s.

- plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a plnenie zákonných povinností, uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti ZsVS, a. s., a to najmä zmlúv o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, zmlúv o vývoze odpadových vôd zo žúmp so zvýšeným znečistením, zmlúv o likvidácii odpadových vôd zo žúmp, zmlúv o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru, zmlúv o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou vrátane komplexnej starostlivosti o klienta,

 • poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby spoločnosti,
 • štatistické spracovanie,
 • vybavovanie sťažností,
 • oznamovanie protispoločenskej činnosti,
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,
 • správa registratúry,
 • interný audit.

Vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu len v prípadoch, keď nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

Bez vášho súhlasu spracúvame vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

a) plnenie zákonných povinností spoločnosti (najmä zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – vodný zákon, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a pod.),

b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) oprávnený záujem, ktorým je:

ochrana vody, prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

 • výroba, dodávka, distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,
 • odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
 • komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta.

Spracovávame tiež osobné údaje – obrazové záznamy svojich klientov, zákazníkov a iných osôb, nachádzajúcich sa v našich objektoch aj prostredníctvom monitorovacieho kamerového systému z dôvodu ochrany svojich oprávnených záujmov, ktorými sú najmä potreba chrániť majetok a iné hodnoty, preto je spracúvanie osobných údajov na dosiahnutie tohto účelu nevyhnutné a osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutých osôb.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe vášho súhlasu, o ktorý vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete, alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o vás osobné údaje, ako najmä:

 • meno, priezvisko, titul,
 • rodné číslo, dátum narodenia,
 • adresa trvalého, prechodného pobytu, súkromné telefónne číslo, e-mail,
 • list vlastníctva, číslo parcely,
 • podpis,
 • zákaznícke číslo, adresa odberného miesta, číslo odberu,
 • bankové spojenie, číslo bankového účtu.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, KTORÝM MOŽU BYŤ POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje môžeme poskytnúť orgánom verejnej moci a právnickým osobám, ktoré sú vymedzené v právnych predpisoch, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov, tiež sprostredkovateľom, ktorých sme poverili spracúvaním osobných údajov, napríklad pri spracúvaní a zasielaní faktúr za poskytnuté služby, sprostredkovateľom, ktorí zabezpečujú iné subdodávateľské činnosti, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné, poskytovateľom informačných systémov, spoločnostiam zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a podobne. Zároveň vyhlasujeme, že neposkytujeme osobné údaje subjektom v tretích krajinách.

OBDOBIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia, a/alebo základnými zásadami GDPR týkajúcimi sa uchovávania a likvidácie osobných údajov. Záznamy z monitorovacieho kamerového systému sú uchovávané počas 15 dní v zmysle platných právnych predpisov. Konkrétne obdobia uchovávania osobných údajov stanovuje Registratúrny plán prevádzkovateľa vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe vášho súhlasu, uchovávame vždy len počas obdobia, na aké ste nám súhlas poskytli. Je možné ho odvolať aj pred uplynutím obdobia, na ktoré bol súhlas udelený, a to

a) e-mailom na adrese gdpr@zsvs.sk,

b) zaslaním žiadosti na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa.

Po uplynutí obdobia a zániku účelu spracúvania osobných údajov tieto bezpečne zlikvidujeme.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo odvolať súhlas v prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo na prístup – Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak požiadate, informácie vám môžu byť poskytnuté aj ústne pod podmienkou preukázania totožnosti.

Právo na opravu – Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností.

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje dotknutých osôb – odberateľov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje odberateľovi, že v čase uzatvorenia Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie sú sprostredkovateľmi prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov odberateľa spoločnosti uvedené v nasledujúcom zozname:

Zoznam sprostredkovateľov

Názov spoločnosti IČO
CORA GEO, s. r. o. 31612989
SOFTIP, a. s. 36785512
Tatra Billing, a. s. 35810572
USYS Slovakia, s. r. o. 44908806

Sprostredkovateľom sa poskytujú osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a pre daný účel spracúvania.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním osobných údajov odberateľa aj ďalších sprostredkovateľov. Ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, informuje o tom odberateľa zverejnením aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov na webovej stránke (www.zsvs.sk) a v zákazníckych centrách spoločnosti.

Informácia o cookies

 1. Webová stránka ZsVS, a. s., používa súbory cookie s cieľom zabezpečenia jej ľahšieho používania a vyhodnocovania. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá na vašom počítači alebo na mobilnom zariadení po navštívení webovej stránky. Neobsahujú žiadne osobné údaje a nie je možné vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy. Údaje týchto cookies nie sú zdieľané s tretími stranami, ani nie sú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
 2. Bezpodmienečne potrebné (technické) cookies sú nevyhnutné s cieľom zabezpečenia základnej funkčnosti našej webovej stránky. Webová stránka ZsVS, a. s., bez týchto technických cookies nemôže plnohodnotne fungovať.
 3. Webová stránka ZsVS, a. s., využíva tzv. cookie lištu, ktorá umožňuje používateľovi povoliť a využívať aj iné ako bezpodmienečne potrebné (technické) cookies a poskytuje prehľad, ktoré cookies môže využívať naša webová stránka. Informácie o poskytnutí súhlasu s používaním cookies pre webovú stránku sú uchovávané 1 rok.
 4. Na základe vášho súhlasu vami udeleného v tzv. cookie lište budú pre analýzu používania webovej stránky ZsVS, a. s., a s cieľom oprávnených záujmov ZsVS, a. s., využívané aj „štatistické“ cookies, prostredníctvom ktorých je možné prispôsobiť naše webové stránky potrebám používateľov s využitím Google Analytics.
 5. Informácie z Google Analytics sa na základe vášho súhlasu používajú na analýzu používania našich webových stránok a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu a na prispôsobenie obsahu týchto webových stránok preferenciám používateľov. IP adresy sú anonymizované. Služba Google Analytics používa iba časť adresy IP na odvodenie geolokácie vášho počítača. V prehľadoch vytvorených na základe služby Google Analytics sa nenachádzajú žiadne údaje, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics sú na webovej stránke Google Analytics.
 6. Na nižšie uvedených stránkach je uvedený postup, ako je možné nastaviť váš webový prehliadač, aby vás upozornil, že webová stránka obsahuje cookies.

7. V prípade potreby je možné nastaviť webový prehliadač tak, aby ukladanie cookies na zariadenie bolo zablokované.