Ochrana osobných údajov

Zmluvné spoločnosti spracúvajúce osobné údaje dotknutých osôb - odberateľov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, oznamuje odberateľovi, že v čase uzatvorenia Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie sú sprostredkovateľmi prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov odberateľa spoločnosti uvedené v nasledujúcom zozname:

Zoznam sprostredkovateľov

Názov spoločnosti IČO
CORA GEO, s.r.o. 31612989
OpusCapita s.r.o. 44352557
SOFTIP, a.s. 36785512
Tatra Billing, a.s. 35810572
USYS Slovakia, s.r.o. 44908806

Sprostredkovateľom sa poskytujú osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a pre daný účel spracúvania.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním osobných údajov odberateľa aj ďalších sprostredkovateľov. Ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov, informuje o tom odberateľa zverejnením aktuálneho zoznamu sprostredkovateľov na webovej stránke (www.zsvs.sk) a v zákazníckych centrách spoločnosti.