Orgány spoločnosti

Členovia dozornej rady

Predseda dozornej rady:
Juraj Mesko

Podpredseda dozornej rady:
Ladislav Gódány

Členovia dozornej rady:
Ing. Marek Oremus
Csaba Orosz
JUDr. Eva Benčeková
Ing. Milan Došek
Ing. Peter Ďurica
Ing. Jozef Flimel
Ing. Igor Gál
Ing. Ľudovít Novotný
Mgr. Marián Trnka
Mgr. Zuzana Csadyová
Ing. Ondrej Juhász
Milan Krošlák
Ľubomír Lőrincz
Mgr. Jozef Belický
JUDr. Dana Petríková
Ing. Iveta Randziaková 
Ing. Eugen Szabó
PaedDr. Roman Urbánik

JUDr. Filip Barbarič

 

Členovia predstavenstva

Predseda predstavenstva:
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein

Podpredseda predstavenstva:
RNDr. Ján Krtík

Členovia predstavenstva:
JUDr. Alexandra Gieciová
Ing. František Gőgh
JUDr. Zoltán Hájos
Ladislav Hroššo
Ing. Marek Illéš

 

Manažment spoločnosti

Generálny riaditeľ:
Ing. Marek Illéš

Výrobno-technický riaditeľ:
Mgr. Monika Budaiová

Investičný riaditeľ:
Ing. Štefan Štefek

Obchodno-ekonomický riaditeľ:
Ing. František Alchus
Vedúci a riaditelia odštepných závodov

Vedúci a riaditeľ OZ Dunajská Streda
Ing. Ladislav Sebő
Vedúci a riaditeľ OZ Šaľa
Ing. Zoltán Szabo
Vedúci a riaditeľ OZ Levice
Földesi Jozef
Vedúci a riaditeľ OZ Nitra
Margita Kršáková
Vedúci a riaditeľ OZ Nové Zámky
Ing. František Nagy
Vedúci a riaditeľ OZ Topoľčany


 

Stupne riadenia

Vnútorná štruktúra spoločnosti má dva stupne:

I.stupeň – správa spoločnosti (SpS)
II.stupeň – odštepný závod (OZ),

pričom platí zásada, že vyšší stupeň riadenia je nadriadený nižšiemu stupňu riadenia. Na správe spoločnosti a na odštepných závodoch sú zriadené výrobno-prevádzkové strediská. Vnútorná organizácia spoločnosti je stanovená základnými organizačnými schémami spoločnosti.

Pôsobnosť jednotlivých odborných útvarov správy spoločnosti, odštepných závodov a výrobno-prevádzkových stredísk je stanovená rámcovými pracovnými náplňami.

Podrobnejšie organizačné členenie úsekov, útvarov a stredísk spoločnosti a početné stavy ich zamestnancov na úrovni správy spoločnosti a na úrovni odštepných závodov stanoví predstavenstvo akciovej spoločnosti v plánoch funkčných miest technicko-hospodárskych zamestnancov a v evidencii zamestnancov v robotníckych povolaniach. Podrobnejšie pracovné náplne zriadených technicko-hospodárskych funkcií a robotníckych povolaní tvoria prílohu k pracovným zmluvám zamestnancov vykonávajúcich uvedené funkcie, resp. pracovné činnosti.

 

Akcionári

Akcionármi Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa v súlade s rozhodnutím vlády a FNM stali po “prevzatí akcií” mestá a obce západoslovenského regiónu. Súčasnými akcionármi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sú mestá a obce západoslovenského regiónu (stav k 13.06.2022).