Orgány spoločnosti

Členovia dozornej rady

Predseda dozornej rady:
Juraj Mesko

Podpredseda dozornej rady:
 Ladislav Gódány

Členovia dozornej rady:
Ing. Vladimír Bakoš
Mgr. Gabriel Bárdos
JUDr. Eva Benčeková
Ing. Milan Došek
Ing. Peter Ďurica
Ing. Jozef Flimel
Ing. Igor Gál
Ing. František Gőgh
Ing. Ľudovít Novotný
Klára Horvátová
Ing. Štefan Jancsó
Ing. Ondrej Juhász
Milan Krošlák
Ľubomír Lőrincz
Ing. Martin Nemky
JUDr. Dana Petríková
Ing. Iveta Randziaková 
Ing. Eugen Szabó
PaedDr. Roman Urbánik
 

Členovia predstavenstva

Predseda predstavenstva:
Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

Podpredseda predstavenstva:
JUDr. Zoltán Hájos

Členovia predstavenstva:
Ing. Peter Baláž
Mgr. Miloslav Krajčík
Mgr. art. Otokar Klein
Ing. Štefan Mišák
Ing. Martin Tomčányi

 

Manažment spoločnosti

Generálny riaditeľ:
Ing. Marek Illéš

Výrobný riaditeľ:
Ing. Marek Buranský

Obchodno-ekonomický riaditeľ:
Ing. Gabriela Pyteľová
Investičný riaditeľ:
Ing. Roman Čajka

Vedúci a riaditelia odštepných závodov

Vedúci a riaditeľ OZ Dunajská Streda
Ing. Ladislav Sebő
Vedúci a riaditeľ OZ Galanta
Ing. Róbert Izsóf
Vedúci a riaditeľ OZ Komárno
Ing. František Nagy
Vedúci a riaditeľ OZ Levice
Ing. Zuzana Trnková
Vedúci a riaditeľ OZ Nitra
Margita Kršáková
Vedúci a riaditeľ OZ Nové Zámky
Ing. František Nagy
Vedúci a riaditeľ OZ Topoľčany

Ing. Milan Šútora

 

Stupne riadenia

Vnútorná štruktúra spoločnosti má dva stupne:

I.stupeň – správa spoločnosti (SpS)
II.stupeň – odštepný závod (OZ),

pričom platí zásada, že vyšší stupeň riadenia je nadriadený nižšiemu stupňu riadenia. Na správe spoločnosti a na odštepných závodoch sú zriadené výrobno-prevádzkové strediská. Vnútorná organizácia spoločnosti je stanovená základnými organizačnými schémami spoločnosti.

Pôsobnosť jednotlivých odborných útvarov správy spoločnosti, odštepných závodov a výrobno-prevádzkových stredísk je stanovená rámcovými pracovnými náplňami.

Podrobnejšie organizačné členenie úsekov, útvarov a stredísk spoločnosti a početné stavy ich zamestnancov na úrovni správy spoločnosti a na úrovni odštepných závodov stanoví predstavenstvo akciovej spoločnosti v plánoch funkčných miest technicko-hospodárskych zamestnancov a v evidencii zamestnancov v robotníckych povolaniach. Podrobnejšie pracovné náplne zriadených technicko-hospodárskych funkcií a robotníckych povolaní tvoria prílohu k pracovným zmluvám zamestnancov vykonávajúcich uvedené funkcie, resp. pracovné činnosti.

 

Akcionári

Akcionármi Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa v súlade s rozhodnutím vlády a FNM stali po “prevzatí akcií” mestá a obce západoslovenského regiónu. Súčasnými akcionármi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sú mestá a obce západoslovenského regiónu (stav k 05.06.2017).