Verejné obstarávanie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., je obstarávateľom podľa § 9 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a subjektom podľa § 8 ods. 3 cit. zákona.

Obstarávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra
Štatutárny zástupca: Predstavenstvo spoločnosti

Pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, a v zmysle platnej Smernice o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác v podmienkach ZsVS, a. s., ktorá upravuje oblasť zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako nadlimitné a podlimitné zákazky.