Zákazky podľa internej smernice

Názov zákazky Stručný popis Informácie o súťažných podkladoch Termín predkladania ponúk Osoba zodpovedná za obstarávanie
Názov zákazky Stručný popis Informácie o súťažných podkladoch Termín predkladania ponúk Osoba zodpovedná za obstarávanie
Tovary - čerpadlá na pitnú a odpadovú vodu Predmetom zákazky je dodávka čerpadiel na pitnú a odpadovú vodu na objektoch v pôsobnosti zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 30.9.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - armatúry vodovodné /súťaž zrušená/ Predmetom zákazky je dodávka vodárenského materiálu - armatúry vodovodné, pre potreby údržby a opráv rozvodov pitnej vody a opravy a budovanie nových vodovodných prípojok. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 17.09.2021 do 12:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcie zaobálkovaných dokumentov adresátom Predmetom zákazky je zabezpečenie outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcia zaobálkovaných dokumentov adresátom. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 16.9.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - poistenie majetku a lomu stroja - kanalizácia a čov šurany Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v rozsahu - poistenie majetku a lomu stroja stavby "kanalizácia a čov šurany", na dobu piatich rokov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 22.09.2021 do 9,00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - pd - čov kútniky - intenzifikácia čov Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňového projektu intenzifikácie čov v kútnikoch. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 27.9.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary + práce - hrablice - čov levice Predmetom zákazky je dodávka a montáž hrablíc na čov levice Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 27.9.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - pneumatiky Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužitých letných a zimných pneumatík na osobné automobily, nákladné automobily a stavebné mechanizmy pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a spdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 29.10.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - poistenie zodpovednosti za škodu kybernetických rizík pri spracúvaní osobných údajov Predmetom zákazky sú poisťovacie služby pre zsvs, a.s. v rozsahu - poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 10.11.2021 do 9:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovar + služby - dodávka zemného plynu pre zsvs, a.s. na rok 2022 Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre zsvs, a.s. na rok 2022, zabezpečenie distribučných služieb a všetkých súvisiacich služieb s dodávkou plynu, najmä služieb súvisiacich s prepravou a skladovaním plynu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 22.11.2021 do 12:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby – odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky vtz – plynové zariadenia Predmetom zákazky je zabezpečenie odborných prehliadok, odborných a úradných skúšok vyhradených technických zariadení – plynových zariadení v súlade s vyhláškou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sr č. 508/2009 z.z. vrátane vypracovania a dodania "správy" z vykonanej prehliadky a skúšky. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 22.12.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - chemikálie Predmetom zákazky je dodávka chemikálií pre laboratóriá v rámci zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 28.3.2022 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - poskytovanie služieb pre vodárenský dispečing Predmetom zákazky sú služby, ktoré budú spočívať v oprave, preventívno-technických prehliadkach, dodávke náhradných dielov a spotrebného materiálu pre vodárenský dispečing zsvs, a.s. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 25.03.2022 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - deratizačné služby Predmetom zákazky sú deratizačné služby – deratizácia kanalizačnej siete a jej objektov v rámci pôsobnosti zsvs, a.s. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 06.04.2022 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovary - sklo a laboratórne pomôcky Predmetom zákazky je dodávka skla a laboratórnych pomôcok pre laboratóriá v rámci zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 02.05.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Stavebné práce - spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií po poruchách, pri opravách vodovodov a kanalizácií – oz nitra Predmetom zákazky sú spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií, pri opravách vodovodov a kanalizácií v rámci pôsobnosti odštepného závodu nitra. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 15.06.2022 do 09.00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - upratovacie služby Predmetom zákazky je denné upratovanie a čistenie administratívnych a prevádzkových priestorov v objektcoh zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 06.07.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - cisterny na pitnú vodu Predmetom zákazky je dodávka cisterien na pitnú vodu v rámci zsvs, a.s. - oz nové zámky, oz nitra a oz levice. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 01.08.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - čerpadlá na pitnú a odpadovú vodu Predmetom zákazky je dodávka čerpadiel na pitnú a odpadovú vodu na objektoch v pôsobnosti zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 5.09.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu zsvs, a.s., v rozsahu : poistenie majetku proti všetkým živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, prístrojov a ich zariadení, poistenie zásob, inventáru a nákladov, na dobu dvoch rokov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 16.08.2022 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovary - súčiastky do automobilov Predmetom zákazky je dodávka súčiastok do automobilov pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a úpdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 23.08.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - pd - levice - m. č. čankov - kanalizácia Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňového projektu kanalizácie m. č. čankov v meste levice. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 10.10.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcie zaobálkovaných dokumentov adresátom Predmetom zákazky je zabezpečenie outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcia zaobálkovaných dokumentov adresátom. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 5.12.2022 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - stavebný mechanizmus - rýpadlo - nakladač Predmetom zákazky je dodávka 2 ks stavebných mechanizmov - rýpadiel - nakladačov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 08.12.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Stavebné práce - ulica tehelná - rekonštrukcia verejného vodovodu Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho liatinového vodovodného potrubia dn 80 na ulici tehelná v meste nitra. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 20.12.2022 do 09:00 hod. na základe rozhodnutia obstarávateľa sa predlžuje termín na predkladanie ponúk: 09.01.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Stavebné práce - spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií po poruchách, pri opravách vodovodov a kanalizácií – oz topoľčany Predmetom obstarávania sú spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií, pri opravách po poruchách vodovodov a kanalizácií v mestách topoľčany, bánovce nad bebravou, partizánske a v okolitých obciach v pôsobnosti stredísk oz topoľčany - vps topoľčany, vps bánovce nad bebravou, vps partizánske. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 19.12.2022 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - pd - mužla - rekonštrukcia vodovodu Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňového projektu výmeny vodovodného potrubia v obci múžla (okr. nové zámky). Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 22.12.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - autokozmetika, oleje, mazadlá Predmetom zákazky je dodávka autokozmetiky, olejov a mazadiel pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a úpdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 6.03.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - elektroinštalačný materiál Predmetom zákazky je dodávka elektroinštalačného materiálu pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a úpdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 8.03.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky vtz - tlakové zariadenia Predmetom zákazky je zabezpečenie odborných prehliadok, odborných a úradných skúšok vyhradených technických zariadení – tlakových zariadení v súlade s vyhláškou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sr č. 508/2009 z.z., vrátane vypracovania a dodania „správy“ z vykonanej prehliadky a skúšky. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 14.03.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - trojstranne sklápací nákladný automobil s hydraulickou rukou Predmetom zákazky je dodávka 1 ks trojstranne sklápacieho nákladného automobilu s hydraulickou rukou. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 12.04.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - grafická úprava, tlač firemných a marketingových dokumentov Predmetom zákazky je zabezpečenie grafickej úpravy, tlače firemných a marketingových dokumentov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 17.04.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - pneumatiky Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužitých letných a zimných pneumatík na osobné automobily, nákladné automobily a stavebné mechanizmy pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a úpdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 28.04.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - saco kanalizačné vozidlo Predmetom zákazky je dodávka 1 ks saco kanalizačného vozidla. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 3.05.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - cisternová nadstavba s podvozkom Predmetom zákazky je dodávka 1 ks cisternovej nadstavby s podvozkom. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 10.05.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - projektová dokumentácia šurany - švermova ul. - kanalizácia Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňovej pd gravitačnej splaškovej kanalizácie na švermovej ul. v meste šurany. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk. 26.02.2024 do 09:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900