Zákazky podľa internej smernice

Názov zákazky Stručný popis Informácie o súťažných podkladoch Termín predkladania ponúk Osoba zodpovedná za obstarávanie
Tovary - Čerpadlá na pitnú a odpadovú vodu Predmetom zákazky je dodávka čerpadiel na pitnú a odpadovú vodu na objektoch v pôsobnosti ZsVS, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 30.9.2021 do 9:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Tovary - Armatúry vodovodné
/súťaž zrušená/
Predmetom zákazky je dodávka vodárenského materiálu - armatúry vodovodné, pre potreby údržby a opráv rozvodov pitnej vody a opravy a budovanie nových vodovodných prípojok. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 17.09.2021 do 12:00 hod. Ing. Eva Bellerová - 0910 906 063
Služby - Outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcie zaobálkovaných dokumentov adresátom Predmetom zákazky je zabezpečenie outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcia zaobálkovaných dokumentov adresátom. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 16.9.2021 do 9:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Služby - Poistenie majetku a lomu stroja - kanalizácia a ČOV Šurany Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v rozsahu - poistenie majetku a lomu stroja stavby "Kanalizácia a ČOV Šurany", na dobu piatich rokov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 22.09.2021 do 9,00 hod. Ing. Eva Bellerová - 0910 906 063
Služby - PD - ČOV Kútniky - intenzifikácia ČOV Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňového projektu intenzifikácie ČOV v Kútnikoch. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 27.9.2021 do 9:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Tovary + práce - Hrablice - ČOV Levice Predmetom zákazky je dodávka a montáž hrablíc na ČOV Levice Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 27.9.2021 do 9:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Tovary - Pneumatiky Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužitých letných a zimných pneumatík na osobné automobily, nákladné automobily a stavebné mechanizmy pre celú spoločnosť ZsVS, a.s., vrátane všetkých OZ a SPDV. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 29.10.2021 do 9:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Služby - Poistenie zodpovednosti za škodu kybernetických rizík pri spracúvaní osobných údajov Predmetom zákazky sú poisťovacie služby pre ZsVS, a.s. v rozsahu - poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 10.11.2021 do 9:00 hod. Ing. Eva Bellerová - 0910 906 063
Tovar + služby - Dodávka zemného plynu pre ZsVS, a.s. na rok 2022 Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre ZsVS, a.s. na rok 2022, zabezpečenie distribučných služieb a všetkých súvisiacich služieb s dodávkou plynu, najmä služieb súvisiacich s prepravou a skladovaním plynu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 22.11.2021 do 12:00 hod. Ing. Eva Bellerová - 0910 906 063
Služby – Odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky VTZ – Plynové zariadenia Predmetom zákazky je zabezpečenie odborných prehliadok, odborných a úradných skúšok vyhradených technických zariadení – plynových zariadení v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. vrátane vypracovania a dodania "Správy" z vykonanej prehliadky a skúšky. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 22.12.2021 do 9:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Tovary - Chemikálie Predmetom zákazky je dodávka chemikálií pre laboratóriá v rámci ZsVS, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 28.3.2022 do 9:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Služby - Poskytovanie služieb pre vodárenský dispečing Predmetom zákazky sú služby, ktoré budú spočívať v oprave, preventívno-technických prehliadkach, dodávke náhradných dielov a spotrebného materiálu pre vodárenský dispečing ZsVS, a.s. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 25.03.2022 do 09:00 hod. Ing. Eva Bellerová - 0910 906 063
Služby - Deratizačné služby Predmetom zákazky sú deratizačné služby – deratizácia kanalizačnej siete a jej objektov v rámci pôsobnosti ZsVS, a.s. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 06.04.2022 do 09:00 hod. Ing. Eva Bellerová - 0910 906 063
Tovary - Sklo a laboratórne pomôcky Predmetom zákazky je dodávka skla a laboratórnych pomôcok pre laboratóriá v rámci ZsVS, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 02.05.2022 do 09:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Stavebné práce - Spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií po poruchách, pri opravách vodovodov a kanalizácií – OZ Nitra Predmetom zákazky sú spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií, pri opravách vodovodov a kanalizácií v rámci pôsobnosti odštepného závodu Nitra. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 15.06.2022 do 09.00 hod. Ing. Eva Bellerová - 0910 906 063
Služby - Upratovacie služby Predmetom zákazky je denné upratovanie a čistenie administratívnych a prevádzkových priestorov v objektcoh ZsVS, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 06.07.2022 do 09:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Tovary - Cisterny na pitnú vodu Predmetom zákazky je dodávka cisterien na pitnú vodu v rámci ZsVS, a.s. - OZ Nové Zámky, OZ Nitra a OZ Levice. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 01.08.2022 do 09:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Tovary - Čerpadlá na pitnú a odpadovú vodu Predmetom zákazky je dodávka čerpadiel na pitnú a odpadovú vodu na objektoch v pôsobnosti ZsVS, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 5.09.2022 do 09:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZsVS, a.s., v rozsahu : poistenie majetku proti všetkým živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, prístrojov a ich zariadení, poistenie zásob, inventáru a nákladov, na dobu dvoch rokov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 16.08.2022 do 09:00 hod. Ing. Eva Bellerová - 0910 906 063
Tovary - Súčiastky do automobilov Predmetom zákazky je dodávka súčiastok do automobilov pre celú spoločnosť ZsVS, a.s., vrátane všetkých OZ a ÚPDV. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 23.08.2022 do 09:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942
Služby - PD - Levice - m. č. Čankov - kanalizácia Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňového projektu kanalizácie m. č. Čankov v meste Levice. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 10.10.2022 do 09:00 hod. Ing. Marián Látečka - 0902 957 942