Operačný program ŽP 1.2 - Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd na roky 2007 -2013