Operačný program ŽP 1.2 - Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd na roky 2007 - 2013

Projekty do 50 mil. € - podané

  • Nitra – dobudovanie kanalizačnej siete
  • Štúrovo – výstavba ČOV a kanalizácie
  • Región Zlaté Moravce
  • Aglomerácia Sereď
  • Projekt ČOV Stred

Projekty do 50 mil. € - pripravované

  • Kolárovo

Projekty nad 50 mil. € - podané

  • Projekt ČOV Sever