Zverejňované dokumenty

Informácie o zmluvách

Účastníci zmluvy
(PO - obchodné meno, sídlo, IČO,
FO-Podnikateľ - Obchodné meno, miesto podnikania, IČO)
Názov zmluvy Popis predmetu zmluvy Celková hodnota predmetu zmluvy vrátane DPH Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy
NOVISTAV s.r.o., J. Kráľa 12, 940 02 Nové Zámky, IČO: 50667823 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 16636/2021 Zmluvné strany týmto dodatkom potvrdzujú, že rukou doplňované údaje v zmluve boli v zmluve uvedené pred uzatvorením zmluvy a sú súčasťou zmluvy a sú správne. Zmluvné strany teda týmto dodatkom verifikujú rukou doplňované údaje v zmluve. 07.06.2021 07.06.2021
Geodetická kancelária URBAN - LAUKO, spol. s r.o., B. S. Timravy 1A, 934 01 Levice, IČO: 36796336 Rámcová zmluva o dielo č. 36725/2021 Spracovávanie geodetických prác - polohopisné a výškopisné merania, porealizačné zamerania, geodetické elaboráty pre investičné akcie 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2022
geo.flex, s.r.o., Kamenná č. 850/15, 951 97 Žitavany IČO: 47649356 Rámcová zmluva o dielo č. 36733/2021 Spracovávanie geodetických prác - polohopisné a výškopisné merania, porealizačné zamerania, geodetické elaboráty pre investičné akcie 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2022
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o dielo č. 37546/2021 na vykonanie diela: "Oprava kamerového systému-areál ZsVS, a.s. (SpS, OZ Nr)" Vykonanie a odovzdanie diela: "Oprava kamerového systému-areál ZsVS, a.s. (SpS, OZ Nr)" 13.860,- 10.06.2021 10.06.2021
Robert Rosko, Vinohradnícka 8, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 30901316 Rámcová zmluva o dielo č. 36722/2021 Spracovávanie geodetických prác - polohopisné a výškopisné merania, porealizačné zamerania, geodetické elaboráty pre investičné akcie 10.06.2021 10.06.2021 10.06.2022
Ing. Ján Barát-Geodetická odborná kancelária, Ulica Jozefa Vuruma 4, 949 01 Nitra, IČO: 22679103 Rámcová zmluva o dielo č. 36307/2021 Spracovávanie geodetických prác - polohopisné a výškopisné merania, porealizačné zamerania, geodetické elaboráty pre investičné akcie 14.06.2021 14.06.2021 14.06.2022
ProCare a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava, IČO: 35890568 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby č. 37267/2021 Poskytovanie služieb - vykonávanie pracovnej zdravotnej služby. 14.06.2021 14.06.2021 14.06.2025
ELMON SK s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36790559 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 86575/2020 na zhotovenie korózneho auditu "Korózny audit katódovej ochrany na trase diaľkovodu Močenok - Nitra" Zmena ustanovenia zmluvy. 14.06.2021 14.06.2021
ELMON SK s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36790559 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 86776/2020 na zhotovenie korózneho auditu "Korózny audit katódovej ochrany na trase diaľkovodu Kolta - Svodín" Zmena ustanovenia zmluvy. 14.06.2021 14.06.2021
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 68176/2018 zo dňa 31.8.2018 Zmena ustanovenia zmluvy. 14.06.2021 14.06.2021
Ing. Miroslav Michalka IT Služby, Jaselská 5039/7B, 955 01 Topoľčany, IČO: 43243886 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Zmena ustanovenia zmluvy. 14.06.2021 14.06.2021
Ing. Miroslav Michalka IT Služby, Jaselská 5039/7B, 955 01 Topoľčany, IČO: 43243886 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 38860/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 14.06.2021 14.06.2021
VÍzTEC Slovakia, s.r.o., Medová ulica 10867/14, 940 02 Nové Zámky IČO: 44137834 Rámcová kúpna zmluva č. 37552/2021 Dodávanie koagulantu - chlorid železitý, síran železitý a PIRAL. 21.06.2021 21.06.2021 Do vyfakturovania ceny za dodaný koagulant - chlorid železitý, síran železitý a PIRAL v zmysle tejto zmluvy v celkovej výške 427 000,- € (slovom štyristodvadsaťsedemtisíc Eur) bez DPH.
CORADO - SOAT, spol. s r.o., Párovská 2, 949 01 Nitra, IČO: 34104569 Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany 42489/2021 Poskytovanie strážnej služby na valnom zhromaždení. 22.06.2021 22.06.2021 23.06.2021
E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 47197331 Mandátna zmluva č. 43153/2021 Uskutočnenie procesu zadávania zákazky "Dodávka elektrickej energie pre ZsVS, a.s.". 7.200,- € 24.06.2021 24.06.2021
Poľnohospodárske družstvo Svodín, Malá škovránková ulica 1171/4, 943 54 Svodín, IČO: 31439292; Wisper s.r.o., Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky, IČO: 36828831 Dohoda o distribúcii elektriny z elektroenergetického zariadenia Vlastníka - Prevádzkovateľa Distribúcia elektriny z elektroenergetického zariadenia Vlastníka - Prevádzkovateľa 01.06.2021 01.06.2021
Ing. Jozef Horniak - VIALEE, Tatranská 3223/63, 934 01 Levice, IČO: 34278532 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: "Levice – ulica Bátovská, ul. Družstevnícka a ul. Tatranská – dobudovanie verejnej kanalizácie" Zhotovenie stavby: "Levice – ulica Bátovská, ul. Družstevnícka a ul. Tatranská – dobudovanie verejnej kanalizácie". 291.638,40 € 29.06.2021 29.06.2021
PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen, IČO: 36647861 Zmluva o výpožičke č. 08/2021 Zapožičanie 1 ks nového čerpadla SPIRAM 100-G-100-C-S-4-DI-DM vrátane príslušenstva a montážnych prác za účelom testovania jeho technických a prevádzkových vlastností v podmienkach prevádzky. 29.06.2021 29.06.2021
HASIL - HD, s.r.o., Hrušovany 133, 956 13 Hrušovany, IČO: 36550531 Zmluva o poskytovaní služieb číslo 37331/2021 Poskytovanie služieb - odborných prehliadok a odborných služieb vyhradených technických zariadení - tlakových zariadení. 97.875,60 € 29.06.2021 29.06.2021 31.12.2022
Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., Björnsonova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 17317169 Zmluva o dielo č. 42008/2021 na vykonanie diela: "Dávkovače ClO2 s montážou ČS Nové Zámky 4 ks" Vykonanie diela: "Dávkovače ClO2 s montážou ČS Nové Zámky 4 ks". 29.496,- € 29.06.2021 29.06.2021
Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., Björnsonova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 17317169 Zmluva o dielo č. 42578/2021 na vykonanie diela: "Injektory ClO2 s montážou na ČS Nové Zámky" Vykonanie diela: "Injektory ClO2 s montážou na ČS Nové Zámky". 15.720,- € 29.06.2021 29.06.2021
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 0,- € 29.06.2021 29.06.2021
CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky, IČO: 17639719 Kúpna zmluva Dodanie montážneho materiálu. 170.536,92 € 01.07.2021 01.07.2021
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Kúpna zmluva Dodanie montážneho materiálu. 163.841,82 € 01.07.2021 01.07.2021
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31619916 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 77303/2020 zo dňa 02.11.2020 na zhotovenie stavby: "ČOV Levice - výmena potrubných rozvodov vo vyhnívacích nádržiach a obnova plynojemu" Ukončenie zmluvy. 12.802,08 € 01.07.2021 01.07.2021
KOMIZOL s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra, IČO: 34136428 Zmluva o dielo č. 22382/2021 na vykonanie diela: "Oprava izolácie strechy AKN 3 000 ČS Nové Zámky" Vykonanie diela: "Oprava izolácie strechy AKN 3 000 ČS Nové Zámky" 56.812,43 € 06.07.2021 06.07.2021
KOMIZOL s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra, IČO: 34136428 Zmluva o dielo č. 22379/2021 na vykonanie diela: "Oprava izolácie strechy AB,archív, VN rozvodňa na ČS Gabčíkovo" Vykonanie diela: "Oprava izolácie strechy AB,archív, VN rozvodňa na ČS Gabčíkovo" 49.397,00 € 06.07.2021 06.07.2021
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra, IČO: 36831522 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 20/05/25502/2012 Zmena textu zmluvy. 06.07.2021 06.07.2021
SUNOB Invest, s.r.o., Podjavorinskej 30, 949 01 Nitra, IČO: 45724521 Kúpna zmluva Dodanie montážneho materiálu. 169.800,70 € 09.07.2021 09.07.2021
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35709332 Poistná zmluva č. 2407587663 Poistenie majetku a lomu stroja - "Žitavany" 24.246,70 € 09.07.2021 09.07.2021 31.07.2026
Hermes LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislaba, IČO: 35693487 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 96068/2020 Zmena textu zmluvy. 29.06.2021 29.06.2021 30.09.2021
AKVAMONT, s.r.o., Letištná 61, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31444288 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 68562/2018 zo dňa 31.08.2018 na zhotovenie stavby: "Vrakúň - kanalizácia" Ukončenie zmluvy. 14.07.2021 14.07.2021
STAMONPRA s.r.o., Tulipánová 628/13, 958 03 Malé Uherce, IČO: 51109263 Zmluva o dielo č. 46635/2021 na zhotovenie diela: "Sklad Partizánske - oprava vonkajších omietok steny a výmena okien od novej haly" Vykonanie diela: "Sklad Partizánske - oprava vonkajších omietok steny a výmena okien od novej haly" 25.886,46 € 14.07.2021 14.07.2021
TOPANSTAV, spol. s r.o., 958 41 Veľké Uherce 824, IČO: 36340952 Zmluva o dielo č. 48022/2021 na zhotovenie diela: "VDJ N. Blatnica - oprava strechy a vnútorných omietok a maľoviek" Vykonanie diela: "VDJ N. Blatnica - oprava strechy a vnútorných omietok a maľoviek" 8.041,82 € 14.07.2021 14.07.2021
Elitsys, s.r.o., J. Fučíka 824/17, 941 01 Bánov, IČO: 48251402 Zmluva o dielo č. 48168/2021 na vykonanie diela: "ČOV + PČS - monitoring dovozu odpadových vôd zo žúmp" Vykonanie diela: "ČOV + PČS - monitoring dovozu odpadových vôd zo žúmp". 53.630,40 € 15.07.2021 15.07.2021
Elitsys, s.r.o., J. Fučíka 824/17, 941 01 Bánov, IČO: 48251402 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 48170/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 15.07.2021 15.07.2021
KONNEX, s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, IČO: 17639727 Kúpna zmluva Dodanie 1 kusu nového Špeciálneho cisternového automobilu so sacou fekálnou nadstavbou o objeme 11m3. 230.292,- € 13.07.2021 13.07.2021
Transmisie engineering a.s., P. Mudroňa 10, 036 01 Martin, IČO: 36383562 Zmluva o dielo č. 48668/2021 na vykonanie diela: "Oprava hrubých hrebeňových hrablíc - ČOV Šurany" Vykonanie diela: "Oprava hrubých hrebeňových hrablíc - ČOV Šurany". 20.475,96 € 16.07.2021 16.07.2021
STS KOVO, s.r.o., Budovateľská 45, 08001 Prešov, IČO: 31656935 Kúpna zmluva Dodanie 1 kusu nového Špeciálneho cisternového automobilu so sacou fekálnou nadstavbou. 110.000,- € 16.07.2021 16.07.2021
STS KOVO, s.r.o., Budovateľská 45, 08001 Prešov, IČO: 31656935 Kúpna zmluva Dodanie 1 kusu nového Špeciálneho cisternového automobilu so sacou fekálnou nadstavbou o objeme 11 m3. 183.360,- € 20.07.2021 20.07.2021
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 0,- € 20.07.2021 20.07.2021
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441 Poistná zmluva č. 1009900902 Poistenie majetku a lomu stroja - "ČOV Zlaté Moravce" 75.548,55 € 06.07.2021 07.07.2021 06.07.2026
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441 Poistná zmluva č. 1009900901 Poistenie majetku a lomu stroja - "Sereď a Dolná Streda" 58.188,65 € 02.07.2021 03.07.2021 02.07.2026
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545 Poistná zmluva č. 4419014688 Poistenie majetku a lomu stroja - "Kalvárska, Brigádnícka a Hornozoborská ulica v Nitre a v obci Jelšovce" 9.154,85 € 30.07.2021 01.08.2021 31.07.2026
BIOSAN Consult, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 52427838 Zmluva č. 49518/2021 o poskytovaní služieb - odberu a zneškodenia odpadu Poskytovanie služieb v oblasti životného prostredia a to odber a ekologické zneškodnenie odpadov. 13.08.2021 13.08.2021 13.08.2022
Applied Technologies s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 47239824 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií č. 57092/2021 Poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. 49.824,- € 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2022
Applied Technologies s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 47239824 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 57304/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2022
SUNOB Invest, s.r.o., Podjavorinskej 30, 949 01 Nitra, IČO: 45724521 Rámcová kúpna zmluva č. 53359/2021 Dodanie pomocného materiálu. 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2022
SUNOB Invest, s.r.o., Podjavorinskej 30, 949 01 Nitra, IČO: 45724521 Rámcová kúpna zmluva č. 53363/2021 Dodanie kanalizačných rúr a tvaroviek. 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2022
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Rámcová kúpna zmluva č. 52500/2021 Dodanie kanalizačných rúr a tvaroviek. 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2022
CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky, IČO: 17639719 Rámcová kúpna zmluva č. 52497/2021 Dodanie kanalizačných rúr a tvaroviek. 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2022
ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra, IČO: 45403953 Zmluva o dielo č. 50209/2021 na vykonanie diela "VPS Topoľčany - Oprava stropu nad nad AKN VDJ Krušovce" Vykonanie diela "VPS Topoľčany - Oprava stropu nad nad AKN VDJ Krušovce". 11.235,66 € 16.08.2021 16.08.2021
HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 931 01 Šamorín, IČO: 34136711 Zmluva č. 48417/2021 o poskytovaní služieb - odberu a zneškodnenia odpadu Poskytovanie služieb - odber a ekologické zneškodnenie odpadov. 255.200,- € 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2022
ENERGYR NITRA, s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra, IČO: 31438415 Zmluva o dielo č. 10821 na vykonanie diela: "Laboratóriá ZsVS, a.s. - doplnenie ovládania odvodných ventilátorov, digestorov a frekvenčné meniče" Vykonanie a odovzdanie diela: "Laboratóriá ZsVS, a.s. - doplnenie ovládania odvodných ventilátorov, digestorov a frekvenčné meniče". 13.170,64 € 16.08.2021 16.08.2021
ENERGYR NITRA, s.r.o., Pražská 11, 949 01 Nitra, IČO: 31438415 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 57302/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 16.08.2021 16.08.2021
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31619916 Zmluva o dielo č. 53863/2021 na vykonanie diela: "Močenok - ČS DD - spätné úpravy po odstránení havarijného stavu" Vykonanie diela: "Močenok - ČS DD - spätné úpravy po odstránení havarijného stavu". 12.127,67 € 16.08.2021 16.08.2021
PP INVEST, s.r.o., Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble, IČO: 36547522 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 84288/2020 zo dňa 26.11.2020 Zmena ustanovenia zmluvy. 7.878,02 € 16.08.2021 16.08.2021
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 13.05.1900 27.08.2021 27.08.2021
MONT GATE s.r.o., Železničná 82/25, 935 23 Rybník, IČO: 52916677 Zmluva o dielo č. 59809/2021 na vykonanie diela: "Oprava brán objektu - SO 15 budova kalového hospodárstva - ČOV Levice" Vykonanie diela: "Oprava brán objektu - SO 15 budova kalového hospodárstva - ČOV Levice". 12.027,46 € 27.08.2021 27.08.2021
HYDROTUNEL, s.r.o., Mojmírova 14, 972 01 Bojnice, IČO: 36297429 Zmluva o dielo č. 58870/2021 na zhotovenie stavby č. : "Veľký Kýr - rozšírenie vodovodu - Vetva č. 8 - riadené pretláčanie" Vykonanie diela: "Veľký Kýr - rozšírenie vodovodu - Vetva č. 8 - riadené pretláčanie". 59.524,8 € 27.08.2021 27.08.2021
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31619916 Zmluva o dielo č. 58593/2021 na zhotovenie diela: „Výmena stavidla na prítoku do ČOV Nové Zámky“ Vykonanie diela: „Výmena stavidla na prítoku do ČOV Nové Zámky“ 17.976,- € 27.08.2021 27.08.2021
HYDROUS s.r.o., Družstevná 477/100, 916 01 Stará Turá, IČO: 36320552 Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve č. 2012/2019-1 Zmena ustanovenia zmluvy. 27.08.2021 27.08.2021
Beta Version, s.r.o., Jahodná 265, 930 21 Jahodná, IČO: 44230460 Dohoda o ukončení zmluvné vzťahu zo zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií č. 42439/2019 zo dňa 03.07.2019 a zmluvy o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 18934/2019 zo dňa 08.04.2021 Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu. 27.08.2021 27.08.2021
Asociácia vodárenských spoločností, Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 30854156 Zmluva o spolupráci Spolupráca na spracovaní projektu. 38.640,- € 19.08.2021 19.08.2021
BAU-STAv plus Slovakia s.r.o., 29. augusta 1503/1A, 958 01 Partizánske, IČO: 46773665 Zmluva o dielo č. 64000/2021 na zhotovenie diela: "ČOV Partizánske - oprava izolácie plochej strechy plynovej kompresorovne" Vykonanie diela: "ČOV Partizánske - oprava izolácie plochej strechy plynovej kompresorovne". 19.079,28 € 16.09.2021 16.09.2021
TT-CAR Nitra s.r.o., Bratislavská cesta 19, 949 01 Nitra, IČO: 50766929 Kúpna zmluva 62686/2021 Dodanie 4 ks nových vozidiel - Nákladný sklápač 126.456,- € 30.08.2021 30.08.2021
TT-CAR Nitra s.r.o., Bratislavská cesta 19, 949 01 Nitra, IČO: 50766929 Kúpna zmluva 62681/2021 Dodanie 17 ks nových vozidiel - Automobil malý nákladný N1 244.646,- € 30.08.2021 30.08.2021
TT-CAR Nitra s.r.o., Bratislavská cesta 19, 949 01 Nitra, IČO: 50766929 Kúpna zmluva 62684/2021 Dodanie 3 ks nových vozidiel s náhonom 4 kolies M1G 56.685,- € 30.08.2021 30.08.2021
CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky, IČO: 17639719 Rámcová kúpna zmluva č. Dodanie pomocného materiálu. 30.08.2021 30.08.2021 30.08.2022
ARGUSS s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 31365213 Zmluva o poskytnutí služby č. 217/BA/2021 Odber, preprava a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečného odpadu. 17.09.2021 17.09.2021 17.09.2025
TopShelf s.r.o., Tabaková 2282/5, 934 01 Levice, IČO: 47881208 Kúpna zmluva č. 55279/2021 Prevod vlastníctva vodnej stavby. 1,- € 22.09.2021 22.09.2021
MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO: 36227731 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: "Nitra Krškany- rekonštrukcia vodovodu" Vykonanie diela "Nitra Krškany- rekonštrukcia vodovodu". 166.352,2 € 22.09.2021 22.09.2021
Vision IT Solutions, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36815799 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 67530/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 21.09.2021 21.09.2021
Vision IT Solutions, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36815799 Zmluva o poskytovaní služieb č. 66807/2021 Poskytovanie služieb monitoringu kybernetickej bezpečnosti a riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov a poskytovanie služieb dohľadového centra"SOC". 467.731,08 € 21.09.2021 21.09.2021
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281; Mestská elektráreň Nitra, a.s., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra, IČO: 44443048 Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu Dohoda o zmene zmluvnej strany Prevzatie práv a povinností zo zmluvného vzťahu - zmena zmluvnej strany. 22.09.2021 22.09.2021
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35914921 Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry Zasielanie elektronickej faktúry. 27.09.2021 27.09.2021
Hermes LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislaba, IČO: 35693487 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 96068/2020 Zmena textu zmluvy. 29.09.2021 29.09.2021 31.12.2021
EuroArmatúry, s r.o. organizační složka, Nad Jezerem 581, 252 42 Vestec, ČR, IČO: 24688487 Zmluva o dielo č. 69325/2021 na zhotovenie časti diela: "Levice, Svätojánska pustatina - ul. Družstevnícka, ul. Tichá - verejný vodovod a verejná kanalizácia" Dodanie a vykonanie montáže 1 ks kanalizačnej prečerpávacej stanice ako časť stavby s názvom "Levice, Svätojánska pustatina - ul. Družstevnícka, ul. Tichá - verejný vodovod a verejná kanalizácia" 49.080,- € 30.09.2021 30.09.2021
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 30.09.2021 30.09.2021
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 30.09.2021 30.09.2021
Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o., Björnsonova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 17317169 Zmluva o dielo č. 69383/2021 na zhotovenie diela "Dodanie a montáž generátora chlórdioxidu s príslušenstvom pre ČS Jelka" Dodanie a montáž generátora chlórdioxidu s príslušenstvom pre ČS Jelka. 59.584,80 € 30.09.2021 30.09.2021
IZOMER s.r.o., Ku Bratke 13/6583, 934 01 Levice, IČO: 43840353 Zmluva o dielo č. 64853/2021 na zhotovenie diela: "Oprava strechy - SO 15 Kalové hospodárstvo - 1. časť a 3. časť - ČOV Levice" Vykonanie a odovzdanie diela: "Oprava strechy - SO 15 Kalové hospodárstvo - 1. časť a 3. časť - ČOV Levice". 24.813,79 € 01.10.2021 01.10.2021
Milan Šimko, Turčianské Kľačany 228, 038 61 Turčianske Kľačany, IČO: 37407911 Zmluva o dielo č. 71645/2021 na vykonanie diela: "Oprava VDJ Štúrovo - Hegyfarok" Vykonanie diela: "Oprava VDJ Štúrovo - Hegyfarok". 63.761,16 € 05.10.2021 05.10.2021
GAMO, a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36033987 Zmluva o poskytovaní auditných a odborných služieb č. 71624/2021 Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti. 29.520,- € 05.10.2021 05.10.2021
BeKoMaX s.r.o., Hlavná 436/44, 951 87 Volkovce, IČO: 51845733 Zmluva o dielo č. 73543/2021 na vykonanie diela: "Výmena okien a dverí na technologických častiach budov objektov VPS Topoľčany" Vykonanie diela: "Výmena okien a dverí na technologických častiach budov objektov VPS Topoľčany". 43.976,39 € 05.10.2021 05.10.2021
DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, 952 01 Vráble, IČO: 31427855 Rámcová kúpna zmluva č. 65858/2021 Dodanie čistiacich a hygienických potrieb a ostatného materiálu používaného pri čistiacich a hygienických prácach. 06.10.2021 06.10.2021
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 74036/2021 na vykonanie diela: "Veľký Meder - obnova havarijného stavu stokovej siete ul. Orechová" Vykonanie diela: "Veľký Meder - obnova havarijného stavu stokovej siete ul. Orechová". 29.043,82 € 12.10.2021 12.10.2021
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 74038/2021 na vykonanie diela: "Veľký Meder - obnova havarijného stavu stokovej siete ul. Želiarská" Vykonanie diela: "Veľký Meder - obnova havarijného stavu stokovej siete ul. Želiarská". 47.176,78 € 12.10.2021 12.10.2021
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301 Zmluva o dielo č. 72757/2021 na zhotovenie diela: "ČOV Galanta - obnova vstupnej čerpacej stanice" Vykonanie a odovzdanie stavby: "ČOV Galanta - obnova vstupnej čerpacej stanice" 18.071,76 € 12.10.2021 12.10.2021
IZOMER s.r.o., Ku Bratke 13/6583, 934 01 Levice, IČO: 43840353 Zmluva o dielo č. 71900/2021 na zhotovenie diela: "Oprava strechy - SO 19 sklad čerpadiel - ČOV Levice" Vykonanie a odovzdanie diela: "Oprava strechy - SO 19 sklad čerpadiel - ČOV Levice" 18.286,51 € 13.10.2021 13.10.2021
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00585441 Poistná zmluva č. 1009901259 Poistenie majetku a lomu stroja - "Šurany" 14.202,42 € 30.09.2021 01.10.2021 30.09.2026
TT-CAR Nitra s.r.o., Bratislavská cesta 19, 949 01 Nitra, IČO: 50766929 Kúpna zmluva 75950/2021 Dodanie 1 kusa nového vozidla - Nákladný Furgon 26.379,0 € 19.10.2021 19.10.2021
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301 Zmluva o dielo č. 75959/2021 na vykonanie diela: "ČOV Vráble - úprava nerovnosti nivelity dna aktivačných nádrží, doplnenie nerezových prechodových plošín" Vykonanie diela: "ČOV Vráble - úprava nerovnosti nivelity dna aktivačných nádrží, doplnenie nerezových prechodových plošín" 9.882,0 € 19.10.2021 19.10.2021
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o dielo č. 76973/2021 na vykonanie diela: "Doplnenie VŠ do dispečingu jednotlivých OZ a DV" Vykonanie a odovzdanie diela: "Doplnenie VŠ do dispečingu jednotlivých OZ a DV" 129.508,92 € 21.10.2021 21.10.2021
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 77951/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 21.10.2021 21.10.2021
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 78737/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 21.10.2021 21.10.2021
Hermes LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislaba, IČO: 35693487 Zmluva o dielo č. 73559/2021 Vykonanie diela "Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky prístrojov pre Centrálne labratórium" 3.200.438,40 € 21.10.2021 21.10.2021
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 79539/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 27.10.2021 27.10.2021
KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, 924 01 Galanta, IČO: 51170515 Zmluva o dielo č. 79300/2021 na vykonanie diela: "Šaľa - oprava kanalizačného zberača ul. Jazerná" Vykonanie diela: "Šaľa - oprava kanalizačného zberača ul. Jazerná". 12.653,40 € 27.10.2021 27.10.2021
B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Matúšova 7106/56, 811 04 Bratislava, IČO: 47759771 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 22.10.2021 22.10.2021
B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Matúšova 7106/56, 811 04 Bratislava, IČO: 47759771 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve o použití diela a Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb Zmena ustanovení zmlúv. 22.10.2021 22.10.2021
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50068849 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poradenská a konzultačná činnosť. 4.000,- € 27.10.2021 27.10.2021
ELCOMP, s.r.o., Pražská 2, 949 01 Nitra, IČO: 36544141 Zmluva o dielo č. 76838/2021 na vykonanie diela: "VPS Topoľčany - oprava areálového osvetlenia vodného zdroja Vrchovište, Slatinka n/B." Vykonanie diela: "VPS Topoľčany - oprava areálového osvetlenia vodného zdroja Vrchovište, Slatinka n/B.". 12.179,14 € 28.10.2021 28.10.2021
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 02.11.2021 02.11.2021
GAMO, a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36033987 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní auditných a odborných služieb, číslo zmluvy 71624/2021 Zmena ustanovení zmluvy. 04.11.2021 04.11.2021
Libaro s.r.o., Hôrka nad Váhom 92, 916 32 Hôrka nad Váhom, IČO: 48006033 Zmluva o dielo č. 80676/2021 na vykonanie diela "Oprava VDJ Veľké Kosihy, Sokolce, Lipové, Kližská Nemá" Vykonanie diela "Oprava VDJ Veľké Kosihy, Sokolce, Lipové, Kližská Nemá" 56.248,80 € 04.11.2021 04.11.2021
Octigon, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 35864711 Mandátna zmluva č. 80533/2021 Uskutočnenie procesu zadávania zákazky "fixné dátové služby, fixné hlasové služby, mobilné telekomunikačné služby". 10.200,- € 04.11.2021 04.11.2021
ALBEX PLUS, s.r.o., Novozámocká 2796/3A, 949 05 Nitra, IČO: 36550051 Kúpna zmluva č. 81625/2021 Dodanie 1 ks nového vozidla - Malý nákladný automobil terénny N1G. 37.224,- € 04.11.2021 04.11.2021
ČOVDESIGN, s.r.o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, IČO: 31376843 Zmluva o dielo č. 76369/2021 na zhotovenie jednostupňového projektu "ČOV Kútniky - intenzifikácia ČOV" Zhotovenie jednostupňového projektu pre "ČOV Kútniky - intenzifikácia ČOV". 479.700,- € 04.11.2021 04.11.2021
MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO: 36227731 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 70005/2021 na zhotovenie stavby "Nitra Krškany - rekonštrukcia vodovodu" Zmena ustanovení zmluvy. 04.11.2021 04.11.2021
MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO: 36227731 Zmluva o dielo č. 79308/2021 na zhotovenie diela "Nitra Krškany- rekonštrukcia vodovodu - II. Etapa" Zhotovenie diela "Nitra Krškany- rekonštrukcia vodovodu - II. Etapa". 197.247,56 € 04.11.2021 04.11.2021
ASSA KLIMA s.r.o., Chrenovská 13, 949 01 Nitra, IČO: 52714403 Zmluva o dielo č. 2021/003 Vykonanie diela - revízne kontroly klimatizačných zariadení. 08.11.2021 08.11.2021
AB Project, s.r.o., Blatnica 490, 038 15 Blatnica, IČO: 43841830 Zmluva o dielo č. 2021ZM006/2021ZZ093/ZOD na vykonanie diela: "Hrablice - dodávka a montáž zariadenia - ČOV Levice" Vykonanie diela: "Hrablice - dodávka a montáž zariadenia - ČOV Levice". 85.164,- € 12.11.2021 12.11.2021
Ivan Gonda, Pod amfiteátrom 110/4, 934 01 Levice, IČO: 11986018 Zmluva o dielo č. 83008/2021 na zhotovenie diela: "Výmena okien - SO 05 ČS závitková - ČOV Levice" Vykonanie diela: "Výmena okien - SO 05 ČS závitková - ČOV Levice". 10.787,87 € 12.11.2021 12.11.2021
Ing. Marián Sahul STAVEKO, Benkova 13, 949 01 Nitra, IČO: 14410923 Zmluva o dielo č. 82994/2021 na zhotovenie stavby: "Dolné Lefantovce - prepojenie kanalizácie - stoka A5-1" Vykonanie diela "Dolné Lefantovce - prepojenie kanalizácie - stoka A5-1". 71.558,40 € 12.11.2021 12.11.2021 31.12.2021
SOFICO, s.r.o., Na križovatkách 27A, 821 04 Bratislava, IČO: 44980311 Zmluva o odbornom poradenstve - monitoring projektov Odborné poradenstvo pre projekt ČOV Sever I. fáza. 20.400,- € 12.11.2021 12.11.2021
PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen, IČO: 36647861 Zmluva o dielo č. 82482/2021 na vykonanie diela: "Komoča ATS - obnova armatúr potrubia" Vykonanie diela: "Komoča ATS - obnova armatúr potrubia". 39.054,- € 12.11.2021 12.11.2021
STAVRECO B&B, s.r.o., ul. Svätého Juraja 1387/34, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36219282 Zmluva o dielo č. 82480/2021 na zhotovenie diela: "Oprava izolácie plochých striech na ČOV Kútniky, PČS Povodská cesta v Dunajskej Strede a ČOV Veľký Meder" Vykonanie diela: "Oprava izolácie plochých striech na ČOV Kútniky, PČS Povodská cesta v Dunajskej Strede a ČOV Veľký Meder". 46.442,12 € 12.11.2021 12.11.2021
AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s., Tabaková 21, 934 01 Levice, IČO: 00195464 Zmluva o dielo č. 80845/2021 na zhotovenie diela: "Oprava betónovej plochy - ČOV Levice" Vykonanie diela: "Oprava betónovej plochy - ČOV Levice". 18.641,87 € 18.11.2021 18.11.2021
ELMON SK s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36790559 Zmluva o dielo č. 85164/2021 na vykonanie diela: "Rekonštrukcia staníc KO - výmena kioskov a betonáž podkladu (Rybany, Chrabrany, Ludanice, Žabokreky n/N. a Prusy)" Vykonanie diela: "Rekonštrukcia staníc KO - výmena kioskov a betonáž podkladu (Rybany, Chrabrany, Ludanice, Žabokreky n/N. a Prusy)". 78.600,- € 18.11.2021 18.11.2021
ČOVDESIGN, s.r.o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, IČO: 31376843 Zmluva o dielo č. 84383/2021 na zhotovenie štúdie: "ČOV Nitra - intenzifikácia - posúdenie a technické riešenie" Vypracovanie štúdie: "ČOV Nitra - intenzifikácia - posúdenie a technické riešenie". 30.000,- € 18.11.2021 18.11.2021
ELMON SK s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36790559 Zmluva o dielo č. 85709/2021 na zhotovenie stavby: "Obnova anódy katódovej ochrany Nové Zámky - Zúgov" Vykonanie diela: "Obnova anódy katódovej ochrany Nové Zámky - Zúgov". 139.035,60 € 18.11.2021 18.11.2021
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50068849 Mandátna zmluva č. 21102601/PP Uskutočnenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, poskytovania služieb - stavebný dozor pre projekt "Nesvady - rozšírenie kanalizácie a dobudovanie ČOV". 13.200,- € 23.11.2021 23.11.2021
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 Dodatok č. 9 k Flotilovej poistnej zmluve "Pripoistenie čelných skiel motorových vozidiel" č. 7710031234 Zmena ustanovení zmluvy. 23.11.2021 23.11.2021
VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36543047 Zmluva o dielo č. 82141/2021 na vykonanie diela: "ČS Jelka - vybudovanie žumpy" Vykonanie diela: "ČS Jelka - vybudovanie žumpy". 15.227,88 € 24.11.2021 24.11.2021
DRILLTECHNIC, s.r.o., Mojmírova 723/14, 972 01 Bojnice, IČO: 44808801 Zmluva o dielo č. 88522/2021 na zhotovenie stavby č. 101187: "Bátorove Kosihy - dubovanie vodovodu bezvýkopovou technológiou" Vykonanie diela "Bátorove Kosihy - dubovanie vodovodu bezvýkopovou technológiou". 82.740,- € 25.11.2021 25.11.2021
Tatra Billing, a.s., Údernícka 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35810572 Zmluva č. 87943/2021 Tlač a zasielanie dokumentov. 292.090,71 € 25.11.2021 25.11.2021
Tatra Billing, a.s., Údernícka 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35810572 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 87941/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 25.11.2021 25.11.2021
Tatra Billing, a.s., Údernícka 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35810572 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 87937/2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní osobných údajov. 25.11.2021 25.11.2021
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31619916 Rámcová kúpna zmluva 86147/2021 Dodanie čerpadiel na pitnú vodu. 29.11.2021 29.11.2021 31.12.2021
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301 Rámcová kúpna zmluva 89433/2021 Dodanie čerpadiel na odpadovú vodu. 30.11.2021 30.11.2021 31.12.2021
PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen, IČO: 36647861 Kúpna zmluva 90444/2021 Dodanie 1 ks novej mobilnej jednotky na odvádzanie odpadových vôd. 49.353,60 € 02.12.2021 02.12.2021
Hawle s.r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec, IČO: 35789760 Kúpna zmluva 90338/2021 Dodanie 1 ks nového regulačného ventilu prietoku so servoovládaním. 17.586,00 € 02.12.2021 02.12.2021
OSRAM, a.s., Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky, IČO: 00613797 Dohoda o elektronickej komunikácii Podmienky zasielania elektronických faktúr. 02.12.2021 02.12.2021
VÍzTEC Slovakia, s.r.o., Medová ulica 10867/14, 940 02 Nové Zámky IČO: 44137834 Rámcová kúpna zmluva číslo 90684/2021 Dodávanie organického flokulantu. 02.12.2021 02.12.2021 02.12.2022
HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť, Prešovská 55, 821 02 Bratislava, IČO: 35703377 Zmluva o dielo č. 86145/2021 na zhotovenie jednostupňového projektu: "Galanta - návrh okrskov a meranie tlaku a prietokov na vodovodnej sieti" Zhotovenie jednostupňového projektu: "Galanta - návrh okrskov a meranie tlaku a prietokov na vodovodnej sieti". 8.340,- € 02.12.2021 02.12.2021
ARON Consulting, s.r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, IČO: 36565407 Kúpna zmluva č. 85735/2021 Kúpa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a dokumentácie. 1,- € 02.12.2021 02.12.2021
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 1.205,03 € 08.12.2021 08.12.2021
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 26.02.1900 08.12.2021 08.12.2021
Ing. Jozef Horniak - VIALEE, SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34278532 Zmluva o dielo č. 91974/2021 na vykonanie diela: "Rekonštrukcia zákazníckeho centra ZsVS, a.s. v Leviciach" Vykonanie diela: "Rekonštrukcia zákazníckeho centra ZsVS, a.s. v Leviciach". 154.563,30 € 08.12.2021 08.12.2021
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35790164 Zmluva o preložke verejného vodovodu č. 19806 Podmienky uskutočnenia preložky verejného vodovodu. 08.12.2021 08.12.2021
HASS, s.r.o., Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36550965 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 92404/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 10.12.2021 10.12.2021
HASS, s.r.o., Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36550965 Zmluva o dielo č. 92349/2021 na zhotovenie stavby: "Prívod a rozvod pitnej vody v obciach Blesovce a Lipovník" Vykonanie diela: "Prívod a rozvod pitnej vody v obciach Blesovce a Lipovník". 187.443,48 € 10.12.2021 10.12.2021
B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Matúšova 7106/56, 811 04 Bratislava, IČO: 47759771 Licenčná zmluva č. 93282/2021 o použití diela Udelenie licencie na použitie Autorského diela. 96.000,- € 10.12.2021 10.12.2021
B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Matúšova 7106/56, 811 04 Bratislava, IČO: 47759771 Zmluva o poskytnutí služieb č. 93284/2021 Poskytovanie služieb údržby a riešiteľskej podpory k Autorskému dielu. 10.12.2021 10.12.2021 10.12.2025
B-SOFT SLOVAKIA, s.r.o., Matúšova 7106/56, 811 04 Bratislava, IČO: 47759771 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 10.12.2021 10.12.2021
ŠIPS STAVING, s.r.o., Slovenskej armády 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 44339518 Zmluva o dielo č. 88534/2021 na zhotovenie stavby: "Nitra - Drážovce - prepojenie vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem" Vykonanie diela: "Nitra - Drážovce - prepojenie vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem" 110.473,39 € 13.12.2021 13.12.2021 13.12.2022
ŠIPS STAVING, s.r.o., Slovenskej armády 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 44339518 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 93287/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 13.12.2021 13.12.2021
CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky, IČO: 17639719 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 75282/2018 zo dňa 17.09.2018 Zmena ustanovení zmluvy. Zníženie zmluvnej ceny o 8.736,59 € 13.12.2021 13.12.2021
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 91262/2021 na zhotovenie stavby: "Kráľová nad Váhom, rekonštrukcia PČS 08 na stokovej sieti a výtlačného potrubia" Vykonanie diela "Kráľová nad Váhom, rekonštrukcia PČS 08 na stokovej sieti a výtlačného potrubia". 45.003,30 € 13.12.2021 13.12.2021
VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36543047 Zmluva o dielo č. 92264/2021 na zhotovenie stavby: "Nový život - výmena vodovodu" Vykonanie diela "Nový život - výmena vodovodu". 95.758,63 € 13.12.2021 13.12.2021
SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o., Bradejovská 10, 08006 Prešov, IČO: 31731988 Rámcová kúpna zmluva č. 92107/2021 Dodávanie organického flokulantu. 13.12.2021 13.12.2021
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o dielo č. 92408/2021 na vykonanie diela: "Modernizácia komunikačného systému v rámci ZsVS, a.s." Vykonanie diela: "Modernizácia komunikačného systému v rámci ZsVS, a.s.". 150.993,60 € 13.12.2021 13.12.2021
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 92404/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 13.12.2021 13.12.2021
PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen, IČO: 36647861 Zmluva o dielo č. 93053/2021 na zhotovenie stavby: "Dunajská Streda, rekonštrukcia PČS, Bratislavská cesta" Vykonanie diela: "Dunajská Streda, rekonštrukcia PČS, Bratislavská cesta". 791.970,01 € 13.12.2021 13.12.2021
PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen, IČO: 36647861 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 92404/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 13.12.2021 13.12.2021
Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, 984 01 Lučenec, IČO: 31583466 Rámcová kúpna zmluva č. 90693/2021 Dodávanie letných a zimných pneumatík na osobné, nákladné automobily a stavebné mechanizmy. 13.12.2021 13.12.2021
ARCH-STRUCTURE s.r.o., Hodžova 54, 949 01 Nitra, IČO: 44657447 Zmluva o dielo č. 94087/2021 na zhotovenie štúdie uskutočniteľnosti: "Nitra - rekonštrukcia a dobudovanie administratívnych priestorov ZsVS, a.s." Vypracovanie návrhu technického riešenia a štúdie uskutočniteľnosti pre stavbu: "Nitra - rekonštrukcia a dobudovanie administratívnych priestorov ZsVS, a.s.". 7.200,- € 13.12.2021 13.12.2021
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 68176/2018 zo dňa 31.8.2018 Zmena ustanovení zmluvy. 15.12.2021 15.12.2021
PC Info, s.r.o., Jahodná 265, 930 21 Jahodná, IČO: 53668367 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Podmienky spracúvania osobných údajov. 16.12.2021 16.12.2021
PC Info, s.r.o., Jahodná 265, 930 21 Jahodná, IČO: 53668367 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 95807/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 16.12.2021 16.12.2021
PC Info, s.r.o., Jahodná 265, 930 21 Jahodná, IČO: 53668367 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií č. 95640/2021 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 58.752,- € 16.12.2021 16.12.2021 16.12.2025
VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36543047 Zmluva o dielo č. 94089/2021 na vykonanie diela: "ČS Jelka - rekonštrukcia filtračných zariadení vzduchotechniky AKN" Vykonanie diela: "ČS Jelka - rekonštrukcia filtračných zariadení vzduchotechniky AKN". 71.176,02 € 16.12.2021 16.12.2021
VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36543047 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 33547/2020 na vykonanie diela: "ČS Kajal - rekonštrukcia" Zmena ustanovení zmluvy. 15.457,07 € 21.12.2021 21.12.2021
Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o., 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín 1, IČO: 47593075 Zmluva o dielo č. 96150/2021 na zhotovenie jednostupňového projektu: "Prístupová komunikácia k ČS-1 Veľké Uherce, ČS-2 Malé Kršteňany, HČS Bošany, ČS-1 Brodzany" Vypracovanie jednostupňového projektu: "Prístupová komunikácia k ČS-1 Veľké Uherce, ČS-2 Malé Kršteňany, HČS Bošany, ČS-1 Brodzany". 13.800,- € 21.12.2021 21.12.2021
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 95970/2021 na zhotovenie stavby: "Žihárec - rekonštrukcia PČS2 a PČS3" Vykonanie diela "Žihárec - rekonštrukcia PČS2 a PČS3". 64.378,28 € 23.12.2021 23.12.2021
SlovaKENT s.r.o., Hadovce 60, 945 01 Komárno, IČO: 44747675 Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve č.54202/2020 Zmena ustanovení zmluvy. 23.12.2021 23.12.2021
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Podmienky dodávky elektriny. 19.12.2021 01.01.2022 31.12.2022
SWP, s.r.o., Grösslingová 50, 811 09 Bratislava, IČO: 44879385 Zmluva o dielo Dodanie diela "Centrálny manažment koncových staníc, serverov a zariadení". 393.600,- € 23.12.2021 23.12.2021
SWP, s.r.o., Grösslingová 50, 811 09 Bratislava, IČO: 44879385 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 23.12.2021 23.12.2021
SOFIS, s.r.o., Bajkalská ul. 22, 821 09 Bratislava, IČO: 36777145 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 23.12.2021 23.12.2021
SOFIS, s.r.o., Bajkalská ul. 22, 821 09 Bratislava, IČO: 36777145 Zmluva o dodaní softvéru a licencií k softvéru Dodanie softvéru: "Informačný systém riadenia skladového hospodárstva a evidencie majetku". 168.000,- € 23.12.2021 23.12.2021
CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky, IČO: 17639719 Zmluva o dielo č. 96949/2021 na zhotovenie stavby: "Podhorany - Nitra, prívod vody z VZ HG XII" Vykonanie diela: "Podhorany - Nitra, prívod vody z VZ HG XII". 2.237.760,- € 05.01.2022 05.01.2022
HYDROMETRA, s.r.o., Dolná 138/5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35688742 Zmluva o dielo č. 97782/2021 na zhotovenie jednostupňového projektu: "Nitra - Dlhá ul. - obnova strojnotechnologickej časti HČS" Vypracovanie jednostupňového projektu: "Nitra - Dlhá ul. - obnova strojnotechnologickej časti HČS". 8.030,40 € 05.01.2022 05.01.2022
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 96968/2021 na zhotovenenie stavby: "Galanta, m. č. Kolónia - rekonštrukcia PČS 1 a PČS 2" Vykonanie diela: "Galanta, m. č. Kolónia - rekonštrukcia PČS 1 a PČS 2". 77.883,47 € 05.01.2022 05.01.2022
FONTANA R, s.r.o., Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 47911972 Zmluva o dielo č. 738/21 na zhotovenie diela: "Oprava česiel a lisu na zhrabky - ČOV Šahy" Vykonanie diela: "Oprava česiel a lisu na zhrabky - ČOV Šahy". 7.572,- € 05.01.2022 05.01.2022
SlovaKENT s.r.o., Hadovce 60, 945 01 Komárno, IČO: 44747675 Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve č.93979/2020 Zmena ustanovení zmluvy. 05.01.2022 05.01.2022
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 411 018 150 Zmena ustanovení zmluvy. 14.12.2021 01.02.2022
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 1536/2022 na zhotovenie stavby: "Tešedíkovo - rekonštrukcia PČS2, PČS3, PČS4, PČS15" Vykonanie diela: "Tešedíkovo - rekonštrukcia PČS2, PČS3, PČS4, PČS15". 144.945,90 € 13.01.2022 13.01.2022
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 1579/2022 na zhotovenie stavby: "Váhovce - rekonštrukcia PČS10" Vykonanie diela: "Váhovce - rekonštrukcia PČS10". 36.060,20 € 13.01.2022 13.01.2022
MACRO COMPONENTS s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 31562744 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. ZsVS 001/2021 Poskytnutie licencie na rozšírenie APV a rozšírenie APV o ďalšiu funkciu. 9.360,- € 13.01.2022 13.01.2022
MACRO COMPONENTS s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, IČO: 31562744 Servisná zmluva č. ZsVS 002/2021 Poskytnutie služieb súvisiacich s prevádzkou a údržbou APV. 9.360,- € 13.01.2022
MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 173301165 Rámcová kúpna zmluva č. 97153/2021 Dodávanie vodomerov. 20.01.2022 20.01.2022 20.01.2023
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36677281; Mestská elektráreň Nitra, a.s., Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra, IČO: 44443048 Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahu Dohoda o zmene zmluvnej strany Prevzatie práv a povinností zo zmluvného vzťahu - zmena zmluvnej strany. 26.01.2022 26.01.2022
ANASTAV, s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra, IČO: 36754471 Zmluva o dielo č. 2043/2022 na zhotovenie stavby: "Galanta - ul. Stavbárska - rekonštrukcia kanalizácie" Vykonanie a odovzdanie diela: "Galanta - ul. Stavbárska - rekonštrukcia kanalizácie". 65.991,35 € 31.01.2022 31.01.2022
TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31410936 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 78801/2020 Zmena ustanovení zmluvy. 04.02.2022 04.02.2022
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50068849 Mandátna zmluva č. 6879/2022 Uskutočnenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, poskytovania služieb - stavebný dozor pre projekt "Želiezovce - rekonštrukcia ČOV". 7.200,- € 04.02.2022 04.02.2022
CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 23, 036 01 Martin, IČO: 31612989 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 10.02.2022 10.02.2022
USYS Slovakia, s.r.o., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44908806 Dodatok č. 1 k Zmluve o údržbe a podpore k počítačovému programu (Zákaznícky informačný systém is-USYS.net) č. 20200716/ZsVS/SS Zmena ustanovení zmluvy. 10.02.2022 10.02.2022
MONSTAV NITRA s.r.o., Farská 31, 949 01 Nitra, IČO: 35911913 Zmluva o dielo č. 7233/2022 na zhotovenie stavby: "Nitra - ul Kasalova - Špitálska - rekonštrukcia vodovodu" Vykonanie diela "Nitra - ul Kasalova - Špitálska - rekonštrukcia vodovodu" 311.100,- € 10.02.2022 10.02.2022
E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 47197331 Mandátna zmluva č. 8524/2022 Uskutočnenie procesu zadávania zákazky "Dodávka elektrickej energie pre ZsVS, a.s.". 7.200,- € 10.02.2022 10.02.2022
Dräger Slovensko, s.r.o., Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, IČO: 31439446 Zmluva o dielo č. 3084/2022 Vykonávanie pozáručného servisu, odborných prehliadok, justáže a odstraňovanie porúch viackanálových detektorov plynov a pár Xam 7000, multidetektorov plynov X-am 8000 BASIC PUM, detektorov na chlór PAC 7000 a analyzátorov alkoholu ALCOTEST 7410 Plus com. 10.02.2022 10.02.2022
ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 19000 Praha, IČO: 27407551 Rámcová zmluva o dielo č. PR002/2022 Vykonávanie rozboru vzoriek vody. 10.02.2022 10.02.2022
Nisaz s.r.o., Trieda Andreja Hlinku 33, 949 01 Nitra, IČO: 47923369 Zmluva o dielo č. 8843/2022 na zhotovenie stavby: "ČOV Topoľčany - obnova vnútroareálových komunikácií" Vykonanie diela: "ČOV Topoľčany - obnova vnútroareálových komunikácií". 95.982,88 € 10.02.2022 10.02.2022
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 8519/2022 na zhotovenie stavby: "Kajal - rekonštrukcia PČS 7" Vykonanie diela: "Kajal - rekonštrukcia PČS 7". 35.125,86 € 10.02.2022 10.02.2022
VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36543047 Zmluva o dielo č. 9252/2022 na vykonanie diela: "Kostolné Kračany - m.č. Amadeho Kračany - dobudovanie vodovodu" Vykonanie diela: "Kostolné Kračany - m.č. Amadeho Kračany - dobudovanie vodovodu". 71.983,5 € 10.02.2022 10.02.2022
VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36543047 Zmluva o dielo č. 11231/2022 na vykonanie diela: "VDJ Kajal - prevádzkové opatrenia" Vykonanie diela: "VDJ Kajal - prevádzkové opatrenia". 37.175,45 € 17.02.2022 17.02.2022
AD Consult, a.s., Hradská 80, 821 07 Bratislava, IČO: 35859237 Zmluva o dielo č. 9418/2022 na zhotovenie jednostupňového projektu: "Starý Tekov - kanalizácia" Vypracovanie jednostupňového projektu: "Starý Tekov - kanalizácia". 101.280,- € 17.02.2022 17.02.2022
AD Consult, a.s., Hradská 80, 821 07 Bratislava, IČO: 35859237 Zmluva o dielo č. 9422/2022 na zhotovenie projektovej dokumentácie: "Santovka - ČOV + kanalizácia" Vypracovanie projektovej dokumentácie: "Santovka - ČOV + kanalizácia". 188.880,- € 17.02.2022 17.02.2022
KP Mont Nitra, s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra, IČO: 47057025 Zmluva o poskytovaní služieb číslo: 01 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynové zariadenia. 17.02.2022 17.02.2022
VODOSTAV PLUS, s.r.o., Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36543047 Zmluva o dielo č. 11228/2022 na vykonanie diela: "PnSV - Obnova vodotesnosti stropnej dosky nad pramenným výverom VZ Jazero Motešice" Vykonanie diela: "PnSV - Obnova vodotesnosti stropnej dosky nad pramenným výverom VZ Jazero Motešice". 41.603,12 € 25.02.2022 25.02.2022
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, 949 01 Nitra, IČO: 22819983 Zmluva o dielo č. 11426/2022 na zhotovenie stavby: "Nitra - rekonštrukcia vodovodu Hatalova ulica" Vykonanie diela: "Nitra - rekonštrukcia vodovodu Hatalova ulica". 294.283,20 € 25.02.2022 25.02.2022
HRONBYT s.r.o., Levická cesta 3, 935 61 Hronovce, IČO: 46561889 Zmluva o poskytovaní služby číslo 12553/2022 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 25.02.2022 25.02.2022
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 25.02.2022 25.02.2022
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 24.09.1900 25.02.2022 25.02.2022
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 Rámcová zmluva o spolupráci MT Profesional Plus Clasic Dohoda o osobitných rámcových podmienkach. 25.02.2022 01.03.2022 01.03.2024
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Dohoda o osobitných rámcových podmienkach. 25.02.2022 01.03.2022 28.02.2024
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o dielo č. 13866/2022 na vykonanie diela: "OZ Levice - obnova centrálneho dispečingu" Vykonanie diela: "OZ Levice - obnova centrálneho dispečingu". 23.163,60 € 10.03.2022 10.03.2022
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 13863/2022 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 10.03.2022 10.03.2022
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o dielo č. 13593/2022 na vykonanie diela: "Dobudovanie dispečingu OZ LV" Vykonanie diela: "Dobudovanie dispečingu OZ LV". 94.303,45 € 10.03.2022 10.03.2022
ttc, s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 31428185 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 13869/2022 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 10.03.2022 10.03.2022
DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35962135 Rámcová kúpna zmluva č. 11901/2022 Dodanie osobných ochranných prostriedkov. 10.03.2022 10.03.2022 10.03.2023
ELCOMP, s.r.o., Pražská 2, 949 01 Nitra, IČO: 36544141 Zmluva o poskytovaní služieb č. 11232/2022 Poskytovanie služieb - odborných prehliadok, odborných a úradných skúšok vyhradených technických zariadení - elektrických zariadení a trafostaníc, kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia. 10.03.2022 13.03.2022 13.03.2023
FINECA TAX OFFICE s.r.o., Šúdolská 68E, 949 11 Nitra IČO: 47594870 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti daňového poradenstva č. 20094/2022 Predmetom Zmluvy je na jednej strane záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi na základe, písomných, a/alebo e-mailových objednávok (ďalej len „Objednávka“) služby v oblasti daňového poradenstva v súlade s ustanoveniami Zmluvy a zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších právnych predpisov, a to v nasledovnom rozsahu:
a)
písomné poradenstvo v oblasti daní a odvodov;
b)
operatívne daňové poradenstvo, a to: schvaľovanie došlých faktúr z daňového hľadiska, spracovanie daňových priznaní a podávanie daňových priznaní Objednávateľa, na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom;
c)
zastupovanie Objednávateľa v konaniach pred príslušným daňovým úradom a colným úradom vrátane doručovania podaní elektronickými prostriedkami;
d)
osobná komunikácia ku všetkým druhom daní, k vyhotoveniu transferovej dokumentácie, prípadne prostredníctvom online pripojenia do účtovného systému Objednávateľa, v trvaní 2-3 dni týždenne;
(ďalej len „Služby“) a na strane druhej záväzok Objednávateľa zaplatiť za to Poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
18.03.2022 18.03.2022 31.05.2025
FINECA TAX OFFICE s.r.o., Šúdolská 68E, 949 11 Nitra IČO: 47594870 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 87937/2021 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní osobných údajov. 18.03.2022 18.03.2022 31.05.2025
UNICOMP s.r.o., Svätoplukova 2726/23, 058 01 Poprad, IČO: 31660967 Rámcová kúpna zmluva č. 19365/2022 Dodávanie kultivačných dehydrovaných médií a suplementov používaných v laboratóriu 18.03.2022 18.03.2022 18.03.2024
ČOVDESIGN, s.r.o., Strojnícka 34, 821 05 Bratislava, IČO: 31376843 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 76369/2021 zo dňa 04. 11. 2021 na zhotovenie jednostupňového projektu: "ČOV Kútniky - intenzifikácia ČOV" Zmena ustanovení zmluvy. 18.03.2022 18.03.2022
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 50068849 Mandátna zmluva č. 20051/2022 Uskutočnenie procesu verejného obstarávania na výber aa) zhotoviteľa stavebných prác ab) poskytovania služieb - stavebný dozor pre projekt "Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo". 16.800,- € 18.03.2022 18.03.2022
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301 Zmluva o dielo č. 19435/2022 na zhotovenie stavby: "ČOV Nitra - rekonštrukcia česlí, lapača piesku a tukov" Vykonanie diela "ČOV Nitra - rekonštrukcia česlí, lapača piesku a tukov". 558.029,10 € 18.03.2022 18.03.2022
TuCon, a.s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina, IČO: 44802030 Zmluva o dielo č. 14852/2022 na zhotovenie stavby č. 101859: ČOV Kolárovo - Rekonštrukcia a rozšírenie - I. etapa Vykonanie diela ČOV Kolárovo - Rekonštrukcia a rozšírenie - I. etapa. 2.674.769,83 € 18.03.2022 18.03.2022
TuCon, a.s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina, IČO: 44802030 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 14849/2022 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 18.03.2022 18.03.2022
CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky, IČO: 17639719 Zmluva o dielo č. 19012/2022 na zhotovenie stavby: "VLČANY - rekonštrukcia zhybky pod riekou Váh a obnova vodovodného potrubia v medzihrádzovom priestore" Vykonanie diela "VLČANY - rekonštrukcia zhybky pod riekou Váh a obnova vodovodného potrubia v medzihrádzovom priestore". 646.742,40 € 18.03.2022 18.03.2022
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, IČO: 31619916 Zmluva o dielo č. 16620/2022 na vykonanie diela: "Oprava potrubia do plynojemu - ČOV Nové Zámky" Vykonanie diela "Oprava potrubia do plynojemu - ČOV Nové Zámky". 17.709,60 € 18.03.2022 18.03.2022
Kovomat Slovakia s.r.o., Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina, IČO: 36391671 Kúpna zmluva 13860/2022 Odkúpenie konštrukcie nefunkčného vodojemu. 18.03.2022 18.03.2022
Mestská elektráreň Nitra, a.s., Nábrežie mládeže 3458, 949 01 Nitra, IČO: 44443048 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke a odbere elektriny č. 20950/2013 zo dňa 18.06.2013 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 25.11.2015 Zmena ustanovení zmluvy. 18.03.2022 18.03.2022
KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, IČO: 36733482 Zmluva o dielo č. 20502/2022 na zhotovenie jednostupňového projektu: "Kráľovičove Kračany - splašková kanalizácia" Vypracovanie jednostupňového projektu: "Kráľovičove Kračany - splašková kanalizácia". 35.400,- € 23.03.2022 23.03.2022
Združenie "HÁJIK" Nitra, Misionárska 731/4, 949 01 Nitra, IČO: 42370710 Kúpna zmluva č. 11318/2022 Prevod vlastníctva vodovodu, kanalizácie a dokumentácie k nim. 1,- € 23.03.2022 23.03.2022
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 56085/2021 zo dňa 8.9.2021 Zmena ustanovení zmluvy. 21.476,16 € 24.03.2022 24.03.2022
ARAD Slovakia s.r.o., Alžbetina 41, 040 01 Košice, IČO: 44278381 Zmluva o nájme č. 01/2022 Nájom zariadenia: "Odvodňovací lis Volute FS-302 na mobilnom podvozku" 54.345,60 € 24.03.2022 24.03.2022
KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, IČO: 36733482 Zmluva o dielo č. 22235/2022 na prepracovanie jednostupňovej dokumentácie: "Veľký Meder -rekonštrukcia PČS" Prepracovanie jednostupňovej dokumentácie: "Veľký Meder -rekonštrukcia PČS". 7.800,- € 31.03.2022 31.03.2022
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 21/07/11674/22 Prenechanie predmetu nájmu do užívania. 31.03.2022 31.03.2022
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 21/07/13141/22 Prenechanie predmetu nájmu do užívania. 31.03.2022 31.03.2022
ATC holding s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - Ružinov, IČO: 53504640 Zmluva o nájme Podmienky prenájmu nehnuteľností. 31.03.2022 31.03.2022
ATC holding s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - Ružinov, IČO: 53504640 Dohoda o úhrade nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie a plynu Podmienky úhrady nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie a plynu. 31.03.2022 31.03.2022 30.06.2022
TGA, s.r.o., Jurská cesta 6, 934 01 Levice, IČO: 36525979 Kúpna zmluva 24813/2022 Dodanie 6 ks nových vozidiel Hyundai Tucson NX4 1.6 T-GDI 152.300,- € 01.04.2022 01.04.2022
Todos Košice s.r.o., M. SCh. Trnavského 14, 841 01 Bratislava, IČO: 47168455 Kúpna zmluva 23884/2022 Dodanie 1 ks nového vozidla Škoda Superb Combi Joy 1,5 TSI 110kW 7-stup. automat. 35.990,- € 04.04.2022 04.04.2022
KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, IČO: 36733482 Zmluva o dielo č. 24142/2022 na zhotovenie jednostupňového projektu: "Šamorín, ul. Gazdovský rad - rekonštrukcia verejného vodovodu" Vypracovanie jednostupňovej dokumentácie: "Šamorín, ul. Gazdovský rad - rekonštrukcia verejného vodovodu". 1.920,- € 04.04.2022 04.04.2022
Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 040 11 Košice, IČO: 36214574 Kúpna zmluva 24767/2022 Dodanie 1 kusu nového vozidla Škoda Kodiaq Style 2,0 TDI EVO 147 kW 7AP DSG 200k 47.988,- € 06.04.2022 06.04.2022
Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o., Priemyselná 20, 085 01 Bardejov, IČO: 36468142 Kúpna zmluva 25406/2022 Dodanie 1 kusu nového vozidla Škoda Kodiaq Joy 2,0 TDI 147 kW 7-Gang.automat 4x4 47.990,- € 06.04.2022 06.04.2022
Vision IT Solutions, a.s., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36815799 Zmluva o poskytovaní služieb č. 25160/2022 Poskytovanie služieb zodpovednej osoby. 06.04.2022 06.04.2022
Alexander Laki, M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky, IČO: 37612107 Zmluva o dielo č. 20831/2022 na zhotovenie diela: "Výmena okien so železnou konštrukciou za plastové na automechanickej dielni + vchodové dvere na HS doprava" Vykonanie diela: "Výmena okien so železnou konštrukciou za plastové na automechanickej dielni + vchodové dvere na HS doprava" 9.870,46 € 06.04.2022 06.04.2022
AT WATCH s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, IČO: 35802456 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. 26358/2022 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní osobných údajov. 12.04.2022 12.04.2022 31.07.2023
AT WATCH s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín, IČO: 35802456 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 26300/2022 Poskytovanie odborných konzultačných služieb. 12.04.2022 12.04.2022
Gréckokatolícka eparchiálna charita, Dominikánske nám. 2/A, 040 01 Košice, IČO: 35539488 Darovacia zmluva Darovanie 1 kamióna 1,5 l minerálnych vôd Santovka 14.04.2022 14.04.2022
Miroslav Holomčík, AQUA PLUS, Jiráskova 1988/18, 695 01 Hodonín, ČR, IČO: 01538870 Zmluva o dielo 28828/2022 Vykonanie diela s názvom "Regenrácia vodárenských zdrojov". 24.600,- € 27.04.2022 27.04.2022
K-CENTRUM, spol. s r.o., Pri Zúgove 10864/32, 940 02 Nové zámky, IČO: 47451441 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 28989/2022 Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti pri vypracovaní doplnenia k žiadosti pre projekt "Želiezovce - intenzifikácia ČOV". 4.800,- € 27.04.2022 27.04.2022
IZOMER s.r.o., Ku Bratke 13/6583, 934 01 Levice, IČO: 43840353 Zmluva o dielo č. 30393/2022 na zhotovenie diela: "Oprava strechy Šahy - 01 Objekt Garáže a dielne" Vykonanie diela: "Oprava strechy Šahy - 01 Objekt Garáže a dielne". 16.860,24 € 27.04.2022 27.04.2022
IZOMER s.r.o., Ku Bratke 13/6583, 934 01 Levice, IČO: 43840353 Zmluva o dielo č. 27074/2022 na zhotovenie diela: "Oprava striech Želiezovce 01 Objekt prevádzková budova ČOV 02 Objekt Administratívna budova" Vykonanie diela: "Oprava striech Želiezovce - 01 Objekt prevádzková budova ČOV, 02 Objekt Administratívna budova". 22.318,45 € 27.04.2022 27.04.2022
ARAD Slovakia s.r.o., Alžbetina 41, 040 01 Košice, IČO: 44278381 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 01/2022 zo dňa 24.03.2022 Zmena výšky nájomného. 57.405,60 € 27.04.2022 27.04.2022 31.03.2023
E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 47197331 Mandátna zmluva č. 27330/2022 Uskutočnenie procesu zadávania zákazky "Modernizácia vozového parku prostredníctvom nákupu motorvých vozidiel do 3,5 t". 7.200,- € 27.04.2022 27.04.2022
Transmisie engineering a.s., P. Mudroňa 10, 036 01 Martin, IČO: 36383562 Zmluva o dielo č. 24448/2022 na vykonanie diela: "Dodávka a montáž pohonu sedimentačnej nádrže č. 1 pre ČOV Nové Zámky" Vykonanie diela: "Dodávka a montáž pohonu sedimentačnej nádrže č. 1 pre ČOV Nové Zámky". 12.936,- € 27.04.2022 27.04.2022
airo, s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 48286621 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 29907/2022 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 27.04.2022 27.04.2022
airo, s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 48286621 Zmluva o poskytovaní služieb č. 29046/2022 Poskytovanie optimalizácie dátových tokov v sieti. 27.04.2022 27.04.2022
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 02.05.1902 27.04.2022 27.04.2022
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 Zmluva o poskytovaní služieb a Zmluva o nájme koncového zariadenia č. 30238/2022 Zriadenia pripojenia k sieti, poskytovanie služby Business CityNET a doplnkové služby k nej, prenechanie koncových zariadení do dočasného užívania. 27.04.2022 01.05.2022
MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 173301165 Zmluva na overovanie vodomerov č. 27766/2022 Úprava základných podmienok na overovanie meradiel. 29.04.2022 29.04.2022
AB Project, s.r.o., Blatnica 490, 038 15 Blatnica, IČO: 43841830 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností č. 27028/2022 Úprava základných úloh a princípov spolupráce zmluvných strán s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby. 02.05.2022 02.05.2022
AB Project, s.r.o., Blatnica 490, 038 15 Blatnica, IČO: 43841830 Zmluva o dielo č. 27021/2022 na zhotovenie stavby: Nové Zámky ul. Ľanová - PČS - modernizácia mechanických hrablíc a obnova RM a ASRTP Vykonanie diela: Nové Zámky ul. Ľanová - PČS - modernizácia mechanických hrablíc a obnova RM a ASRTP. 246.838,80 € 02.05.2022 02.05.2022
Peter Maďar, SHR, Nový Tekov 192, 935 33 Nový Tekov, IČO: 43195377 Zmluva o kosení trávnatého porastu v areáloch nevyužívaných vodárenských zdrojov 30184/2022 Úprava podmienok kosenia trávnatého porastu. 02.05.2022 02.05.2022
Ing. Stanislav Maďar, SHR, Nový Tekov 349, 935 33 Nový Tekov, IČO: 42043093 Zmluva o kosení trávnatého porastu v areáloch nevyužívaných vodárenských zdrojov 30040/2022 Úprava podmienok kosenia trávnatého porastu. 02.05.2022 02.05.2022
AQUAMAAT spol. s r.o., Lúčna 48, 974 01 Nemce, IČO: 36651672 Zmluva o dielo č. 25991/2022 na zhotovenie tendrovej dokumentácie "Energetická úspora technickej infraštruktúry" Vypracovanie tendrovej dokumentácie pre obstarávanie "Energetická úspora technickej infraštruktúry". 7.824,- € 02.05.2022 02.05.2022
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 19435/2022 zo dňa 18.3.2022 Zmena ustanovení zmluvy. 02.05.2022 02.05.2022
ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, 956 31 Krušovce, IČO: 36657913 Zmluva Úprava podmienok realizácie stavby a prevod vlastníctva k projektovej dokumentácii. 1,- € 02.05.2022 02.05.2022
ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 31440681 Kúpna zmluva č. 19718/2022 Prevod vlastníctva k vodovodu a kanalizácii. 1,- € 02.05.2022 02.05.2022
VODOVODY A KANALIZACE JABLONNÉ NAD ORLICÍ, A. S., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, ČR, IČO: 48173398 Kúpna zmluva 29743/2022 1 lus motorového vozidla s TV inšpekčným systémom. 319.256,08 € 05.05.2022 05.05.2022
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov prostredníctvom .... Podmienky nákupu. 05.05.2022 05.05.2022
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy. 12.05.2022 12.05.2022
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 32392/2022 na zhotovenie stavby: "Sereď - ul. Novomestská a Pažitná - obnova kanalizačného zberača" Vykonanie diela: "Sereď - ul. Novomestská a Pažitná - obnova kanalizačného zberača". 89.976,19 € 12.05.2022 12.05.2022
AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339, IČO: 31105696 Zmluva o dielo č. 32397/2022 na zhotovenie stavby: "Galanta - ul. Clementisove Sady - obnova kanalizačného zberača" Vykonanie diela: "Galanta - ul. Clementisove Sady - obnova kanalizačného zberača". 11.980,51 € 12.05.2022 12.05.2022 31.12.2026
SOFICO, s.r.o., Na križovatkách 27A, 821 04 Bratislava, IČO: 44980311 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 32714/2022 Poskytovanie ekonomických poradenských služieb vo veci hodnotenia ekonomických dopadov investície zrealizovanej pod názvom "ČOV Sever" na investoičné plánovanie klienta. 220.800,- € 12.05.2022 12.05.2022
Auto Ideal s.r.o., Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35845295 Kúpna zmluva 34538/2022 Dodanie 2 ks nových vozidiel EXPRESS VAN, Cool Tce 100, 75 (102) (kW (k)). 33.011,04 € 12.05.2022 12.05.2022 12.05.2024
A.C.T. NITRA, s.r.o., Jaskyňová 9, 949 01 Nitra, IČO: 36524867 Servisná zmluva č. 33462/2022 Vykonanie pravidelných servisných prehliadok, povinných revízií a opráv vzduchotechnických a klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v objekte laboratórií v Nitre. 12.05.2022 12.05.2022 12.05.2024
CENTRALCHEM, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 51324440 Rámcová kúpna zmluva č. 31625/2022 Dodávanie chemikálií používaných v chemických laboratóriách kupujúceho. 12.05.2022 12.05.2022 31.12.2023
HASIL - HD, s.r.o., Hrušovany 133, 956 13 Hrušovany, IČO: 36550531 Zmluva o poskytovaní služieb č. 29332/2022 Poskytovanie služieb - odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení - zdvíhacích zariadení. 12.05.2022 12.05.2022
PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, ČR, IČO: 27356248 Kúpna zmluva 33954/2022 Dodanie 1 kusu nového saco-kanalizačného vozidla. 381.000,- € 17.05.2022 17.05.2022
KOMIZOL s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra, IČO: 34136428 Zmluva o dielo č. 35614/2022 na vykonanie diela: VPS Topoľčany - oprava stropov a stien vo VDJ Bánovce nad Bebravou a v ATS Motešice Vykonanie diela: "VPS Topoľčany - oprava stropov a stien vo VDJ Bánovce nad Bebravou a v ATS Motešice". 49.092,48 € 18.05.2022 18.05.2022
KOMIZOL s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra, IČO: 34136428 Zmluva o dielo č. 35042/2022 na vykonanie diela: VPS Jelka - oprava vonkajšej omietky - kabrince na ČS Šaľa a oprava predného schodiska ČS Šaľa Vykonanie diela: "VPS Jelka - oprava vonkajšej omietky - kabrince na ČS Šaľa a oprava predného schodiska ČS Šaľa". 35.920,52 € 18.05.2022 18.05.2022