Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 10 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M 10 Predĺženie platnosti zmluvy a zmena ustanovení zmluvy. 349,20 € 10. 1. 2018 10.1.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60 1, 950 06 Nitra, IČO: 00 308 307, Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31 436 200 Zmluva o účelovom príspevku 2675/2017/OVaR Realizácia stavebno-technickej opravy mostu pri kompostárni. 177.592,33 € 21.11.2017 8.12.2017 Pozrieť
Obec Otrhánky, Otrhánky 9, 956 55 Otrhánky, IČO: 00800015 Zmluva 78614/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby: „Haláčovce - Otrhánky - vodovod“. 1,- € 10.11.2017 10.11.2017 Pozrieť
Obec Jelšovce 76858 Obec Jelsovce Zmluva Jelsovce Vodovod 76858/2017 vid. príloha 25.10.2017 25.10.2017 Pozrieť
Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy, IČO: 00307513 Zmluva č. 64283/2017 64283/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Predlženie verejného vodovodu. Predlženie verejnej kanalizácie.“. 1,- € 17.10.2017 17.10.2017 Pozrieť
Obec Dolné Lefantovce, Nitrianska ulica 36, 951 45 Dolné Lefantovce, IČO: 37869051 Zmluva 66356/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodných stavieb: „Dolné Lefantovce – vodovod“ a „Dolné Lefantovce – kanalizácia“. 1,- € 25.09.2017 25.9.2017 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 2 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 11. 09. 2017 18.9.2017 Pozrieť
Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, IČO: 00308439 Zmluva 54464/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby: „Močenok – kanalizácia – ul. Pri Kamennom moste a ul. B. Klucha“. 1,- € 16.08.2017 16.8.2017 Pozrieť
Arnold Mikle, nar. 4. 12. 1972, trvalý pobyt Kostolná ul. 613/28, 9514 05 Veľký Cetín (kupujúci a povinný z vecného bremena) Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena 40167/MK/2017 predaj pozemkov parc. reg. „C“ č. 167/1, 167/9, 167/12 a stavby „prevádzkový objekt“, súp. č. 1974 na parc. č. 167/9 v podiele 1/1 so zriadením vecných bremien na parc. reg. „C“ č. 167/12 a 167/1 v k. ú. Vráble 41.250,- € 26.7.2017 11.8.2017 Pozrieť
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, registrácia v OR: OS Bratislava I, Odd.: Sa, Vl. č. : 426/B Dohoda o podružnom odbere elektriny a spolufinancovaní nákladov na prevádzku transformačnej stanice č. TS 0807-006 30770/14-Ne/2017; č. 0721272/00CRZ odber elektriny z transformačnej stanice cez el. prípojku v areáli ČOV Sereď pre napájanie technológie prevádzkovania trasy produktovodu SLOVNAFT na pozemkoch v kat. území Dolná Streda 7 622,- bez DPH jednorazovo a 187,- € bez DPH ročne 26. 7. 2017 11.8.2017 Pozrieť
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Zmluva o úvere č. 462/CC/17 462/CC/17 1. Predmetom tejto úverovej zmluvy je poskytnutie úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve splatiť poskytnutý úver 6.000 .000,- € 26.7. 2017 3.8.2017 Pozrieť
Ing. Ján Pecho, Stropkovská 103/5, 821 03 Bratislava, Eva Mihálová, Šulekova 886/35, 971 01 Prievidza, Helena Koprdová Sládkovičova 1224/129, 953 01 Zlaté Moravce (predávajúci) Kúpna zmluva 20675/14-Ko/2017 kúpa časti pozemku parc. reg. „E“ č. 2393/1 (podiel 1/1), k.ú. Zlaté Moravce 23,- 30.06.2017 14.7.2017 Pozrieť
Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy, IČO: 00307513 Zmluva č. 43500/2017 43500/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Predlženie verejnej kanalizácie. Predlženie verejného vodovodu“. 1,- € 06.07.2017 6.7.2017 Pozrieť
Dräger SLOVENSKO, s.r.o., Radlinského 40a, P. O. BOX B/8, 921 01 Piešťany, IČO: 31439446 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 32654/2015 zo dňa 29.06.2015 1 Predmetom dodatku je predĺženie trvania zmluvy. 26. 06. 2017 27.6.2017 Pozrieť
Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice, IČO: 00307203 Kúpna zmluva 36708/2017 Kúpa verejnej kanalizácie. 1,- € 02.06.2017 5.6.2017 Pozrieť
Obecný úrad Golianovo Zmluva č. 76/2017 76/2017 Kanalizácia Golianovo 9.3.2017 4.6.2017 Pozrieť
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 00307131 Zmluva o výpožičke 34747/2017 Vypožičanie prenosného vzorkovača č. 1 s prenosnou chladničkou, metrologické označenie: P15, typ: WS Porti 24T s prenosnou chladničkou. - 29.05.2017 29.5.2017 Pozrieť
Obec Hájske, Hájske č. 410, 951 33 Hájske, IČO: 00307947 Zmluva 31042/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Hájske – Pri starej sýpke – rozšírenie vodovodu“. 1,- € 16.05.2017 17.5.2017 Pozrieť
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb č. 13195/2014 1 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 42,709975 €/MWh 16. 05. 2017 17.5.2017 Pozrieť
UNIQA poistovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislana 27, IČO: 00653501 Poistná zmluva 8001386818 Predmetom zmluvy je poistenie majetku "Kanalizácia Žitavany" 8001386818 29.4.2017 12.5.2017 Pozrieť