Zverejňované dokumenty

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 2 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 11. 09. 2017 18. 09. 2017 Pozrieť
Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, IČO: 00308439 Zmluva 54464/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby: „Močenok – kanalizácia – ul. Pri Kamennom moste a ul. B. Klucha“. 1,- € 16.08.2017 16.08.2017 Pozrieť
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Zmluva o úvere č. 462/CC/17 462/CC/17 1. Predmetom tejto úverovej zmluvy je poskytnutie úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve splatiť poskytnutý úver 6.000 .000,- € 26.7. 2017 3.8. 2017 Pozrieť
Ing. Ján Pecho, Stropkovská 103/5, 821 03 Bratislava, Eva Mihálová, Šulekova 886/35, 971 01 Prievidza, Helena Koprdová Sládkovičova 1224/129, 953 01 Zlaté Moravce (predávajúci) Kúpna zmluva 20675/14-Ko/2017 kúpa časti pozemku parc. reg. „E“ č. 2393/1 (podiel 1/1), k.ú. Zlaté Moravce 23,- 30.06.2017 14.07.2017  
Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy, IČO: 00307513 Zmluva č. 43500/2017 43500/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Predlženie verejnej kanalizácie. Predlženie verejného vodovodu“. 1,- € 06.07.2017 06.07.2017 Pozrieť
Dräger SLOVENSKO, s.r.o., Radlinského 40a, P. O. BOX B/8, 921 01 Piešťany, IČO: 31439446 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 32654/2015 zo dňa 29.06.2015 1 Predmetom dodatku je predĺženie trvania zmluvy. 26. 06. 2017 27. 06. 2017 Pozrieť
Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice, IČO: 00307203 Kúpna zmluva 36708/2017 Kúpa verejnej kanalizácie. 1,- € 02.06.2017 05.06.2017 Pozrieť
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 00307131 Zmluva o výpožičke 34747/2017 Vypožičanie prenosného vzorkovača č. 1 s prenosnou chladničkou, metrologické označenie: P15, typ: WS Porti 24T s prenosnou chladničkou. - 29.05.2017 29.05.2017 Pozrieť
Obec Hájske, Hájske č. 410, 951 33 Hájske, IČO: 00307947 Zmluva 31042/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Hájske – Pri starej sýpke – rozšírenie vodovodu“. 1,- € 16.05.2017 17.05.2017 Pozrieť
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb č. 13195/2014 1 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 42,709975 €/MWh 16. 05. 2017 17. 05. 2017 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere 2 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy, lehoty a podmienky čerpania a splatnosti istiny. 09.05.2017 10.05.2017 Pozrieť
Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, IČO: 00307432 Zmluva 28789/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Santovka – predĺženie verejného vodovodu vetva A1“. 1,- € 05.05.2017 05.05.2017 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 1 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 11. 04. 2017 27. 04. 2017 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 0030830 Zmluva 1009/2017/OVaR Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Kanalizácia – Kynek II. etapa“. 1,- € 12.04.2017 25.04.2017 Pozrieť
Obec Vlčany, Vlčany 944, 925 84 Vlčany, IČO: 00306312 Zmluva o poskytovaní služieb 25308/2017 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd v uvedenej štruktúre – meno a priezvisko producenta, adresa producenta, identifikácia miesta produkcie (odberu - 20.04.2017 20.04.2017 Pozrieť
Obec Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, IČO: 00306517 Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní Predmetom je dohoda o podmienkach spolupodieľania sa na nákladoch na výstavbu a rekonštrukciu miestnej účelovej komunikácie. 19645,20 € 21.10.2016 28.10.2016 Pozrieť
Miroslav Petrovič, Obycká 7, 951 93 Machulince, IČO: 33397856 Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k mandátnej zmluve č. 22257/2016 29.12.2016 12.01.2017 Pozrieť
Miroslav Petrovič, Obycká 7, 951 93 Machulince, IČO: 33397856 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 22257/2016 22.04.2016 12.01.2017 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 9 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M 9 Predĺženie platnosti zmluvy a zmena ustanovení zmluvy. 298,80,- € 14. 12. 2016 19. 12. 2016 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Zmluva o financovaní č. 56/ZF/2016 56/ZF/2016 Poskytnutie termínovaného úveru. 9.200.000,- € 14. 12. 2016 19. 12. 2016 Pozrieť