Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, IČO: 00306436 Zmluva o poskytovaní služby 45192/2020 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 06.07.2020 6.7.2020 Pozrieť
Obec Horné Štitáre, Horné Štitáre č. 75, 956 03 Hajná Nová Ves, IČO: 00310450 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/36335/20 40/07/36335/20 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 26. 06. 2020 26.6.2020 Pozrieť
Obec Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO: 00308421 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 41,42,/ 05/03260/06 1 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejnú kanalizáciu, SO 03 rozšírenie verejnej kanalizácie, kanalizačná stoka „S“ PVC DN 200 – dĺ. 159,88 m 26. 06. 2020 26.6.2020 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO 00308307, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1, nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v okrese Nitra, obci Nitra, katastrálnom území Mlynárce, zapísaného na Okresnom úrade Nitra katastrálnom odbore, LV č. 5052 0,- € 20.05.2020 26.6.2020 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO 00308307, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 Zmluva o zrušení vecných bremien a dohoda o prevzatí záväzku 200184-1713400009-ZoS-VB Povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1, nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v okrese Nitra, obci Nitra, katastrálnom území Mlynárce, zapísaného na Okresnom úrade Nitra katastrálnom odbore, LV č. 5052 0,- € 25.05.2020 26.6.2020 Pozrieť
Obec Černík, Černík č. 145, 941 05 Černík, IČO: 00308846 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/06/36230/20 40/06/36230/20 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 26. 06. 2020 26.6.2020 Pozrieť
Obec Bajtava, Bajtava č. 86, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 00308757 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/06/38945/20 40/06/38945/20 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 26. 06. 2020 26.6.2020 Pozrieť
Obec Čierna Voda, Čierna Voda 102, 925 06 Čierna Voda, IČO: 00305871 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/02/31142/20 43/02/31142/20 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie a verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 25. 06. 2020 25.6.2020 Pozrieť
Ing. Marián Sahul STAVEKO, Benkova 13, 949 01 Nitra, IČO: 14410923 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 36259/2020 na zhotovenie stavby: „Vodovod Jelšovce“ 1 Doplnenie ustanovení zmluvy o dielo. 0,- € 23.06.2020 23.6.2020 Pozrieť
EUREDing s.r.o., M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto, IČO: 45655081 Zmluva o poskytnutí služieb č. 37958/2020 Činnosť stavebného dozoru pre projekt: „Vodovod Jelšovce“ 37958/2020 Poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt: „Vodovod Jelšovce“. 25.532,32 € bez DPH 23.06.2020 23.6.2020 Pozrieť
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2020/FC/01/001 na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia vodovodu v Nitre na uliciach Kalvárska a Brigádnicka“ 1 Doplnenie ustanovení zmluvy o dielo. 0,- € 23.06.2020 23.6.2020 Pozrieť
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 Zmluva o dielo č. 2020/FC/01/001 na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia vodovodu v Nitre na uliciach Kalvárska a Brigádnicka“ Zmluva o dielo č. 2020/FC/01/001 na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia vodovodu v Nitre na uliciach Kalvárska a Brigádnicka“ Vykonanie a odovzdanie diela – „Rekonštrukcia vodovodu v Nitre na uliciach Kalvárska a Brigádnicka“. 119.955,785 € bez DPH 23.06.2020 23.6.2020 Pozrieť
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO 00308897 Zmluva č. 36443/2020 36443/2020 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa zhotovenia predĺženia kanalizačných odbočení, ktorých celková dĺžka je 2373,5 m a prevod vlastníctva projektovej dokumentácie z účastníka č. 1 na účastníka č. 2. 1,- € 19.06.2020 19.6.2020 Pozrieť
Mesto Vráble, Hlavná ul. 1221, 952 16 Vráble, IČO: 00308641 Zmluva č. 31955/2020 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Verejná kanalizácia na ul. 1. mája pozdĺž autobusovej stanice vo Vrábľoch“ a prevod vlastníctva projektovej dokumentácie z účastníka č. 1 na účastníka č. 2. 1,- € 18. 06. 2020 18.6.2020 Pozrieť
Obec Hronské Kľačany, Hronské Kľačany č. 572, 935 29 Hronské Kľačany, IČO: 00307050 Zmluva o poskytovaní služby 37955/2020 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 15.06.2020 15.6.2020 Pozrieť
Ing. Marián Sahul STAVEKO, Benkova 13, 949 01 Nitra, IČO: 14410923 Zmluva o dielo č. 36259/2020 na zhotovenie stavby: „Vodovod Jelšovce“ 36259/2020 Vykonanie a odovzdanie diela – „Vodovod Jelšovce“. 445.400,- € bez DPH 09.06.2020 9.6.2020 Pozrieť
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383 Zmluva č. 31955/2020 31955/2020 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: 1,- € 26. 05. 2020 27.5.2020 Pozrieť
Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín, IČO 00308609 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 29166/2020 29166/2020 1. Touto zmluvou sa zmluvné strany uvedené v článku I. tejto zmluvy zaväzujú uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorou budúci predávajúci odpredá budúcemu kupujúcemu svoje výlučné vlastníctvo z pozemkom a stavbe súpisné číslo 2001 (v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy už ako dokončená stavba) uvedeným v článku II. bode 1. tejto zmluvy v lehote najneskôr do 31. 12. 2023. Predávajúci sa zaväzuje predať a kupujúci sa zaväzuje kúpiť pozemky a stavbu súpisné číslo 2001 za dohodnutú kúpnu cenu v sume 1,- €. Kúpna zmluva bude mať všetky zákonnom požadované náležitosti a prílohy pre povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj pozemkov a stavby súpisné číslo 2001 vypracuje budúci kupujúci, ktorý ho predloží budúcemu predávajúcemu na podpis. 1,- € 18.05.2020 19.5.2020 Pozrieť
Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín, IČO 00308609 Zmluva č. 29171/2020 29171/2020 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v celom rozsahu stavby bližšie definovanej v rozhodnutiach uvedených v Čl. I, bod 1. tejto zmluvy, okrem SO 04-2 Prístupová komunikácia a prevod vlastníctva projektových dokumentácií z účastníka č. 1 na účastníka č. 2. 1,- € 18.05.2020 19.5.2020 Pozrieť
Obec Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín, IČO 00308609 Zmluva o združení č. 29167/2020 29167/2020 Účelom združenia je spoločné dokončenie stavby (okrem možnej časti stavby) a následne prevádzkovanie začatej vodnej stavby: „Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa“ (ďalej len „stavba“ alebo „ČOV“), podľa projektových dokumentácií vypracovaných projektantom Ing. Štefanom Matulíkom a stavebných povolení, ktorými boli povoľované stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS) 561.423,85 € 18.05.2020 19.5.2020 Pozrieť