Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000 Zmluva o poskytovaní služieb 54254/2022 54254/2022 Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb stavebného dozoru nad uskutočnením stavby: “Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV“. 129.600,- € 27. 09. 2022 27.9.2022 Pozrieť
Ing. Jana Hodúlová, trvale bytom Furmanská 285/99, 949 11 Nitra, Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 45189/2022 1 Zmena ustanovení zmluvy. 0,- € 22.09.2022 22.9.2022 Pozrieť
BMJ Company s.r.o., so sídlom Ku Gáborke 82/30, 951 01 Štitáre, IČO: 54 519 586, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vl. č.: 57092/N Zmluva o zriadení vecného bremena č. 67923/2022 67923/2022 Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku v katastrálnom území Veľké Janíkovce zapísaného v liste vlastníctva č. 3614, vedenom na Okresnom úrade v Nitre, katastrálnom odbore v registri „C“ ako pozemok parcelné č. 156/3 o výmere 1996 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“) v spoluvlastníckom podiele 1/1. V katastrálnom území Veľké Janíkovce na Pozemku uvedenom v bode 1. tohto článku zmluvy je v rámci vodnej stavby: „Nitra – Janíkovce, Komunikácia a inžinierske siete“ vybudovaný vodovod a kanalizácia (ďalej aj len „vodovod a kanalizácia“). Geometrickým plánom č. 181/2022 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 156/3, zo dňa 28. 07. 2022, vypracovaným GEO NITRA s.r.o., IČO 47527242, overeným Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 10.08.2022 pod č. G1-1702/2022 (ďalej len „GP“), bol na Pozemku vyznačený rozsah vecného bremena. Predmetom vecného bremena je umiestnenie, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby vodovodu a kanalizácie, akékoľvek iné stavebné úpravy vodovodu a kanalizácie, ich odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemku v rozsahu vyznačenom v GP. 0,- € 12.09.2022 13.9.2022 Pozrieť
účastníci zmluvy č. 2: Lisý Miroslav a Renáta Lisyová, obaja trvale bytom Panská 624/37, 951 75 Beladice, účastník zmluvy č. 3: Čimborová Simona Mgr., trvale bytom Šafárikova 369/3, 949 01 Nitra, účastník zmluvy č. 4: Lukáš Peter Mgr., trvale bytom Kyjevská 3468/15, 934 05 Levice, účastník zmluvy č. 5: Perez Roulet Camila, trvale bytom Kyjevská 3468/15, 934 05 Levice, účastník zmluvy č. 6: Mojžiš Koldová Silvia Mgr., trvale bytom Držkovce č. 313, 038 02 Dražkovce, účastník zmluvy č. 6: Mojžiš Michal Ing., trvale bytom Držkovce č. 313, 038 02 Dražkovce, účastníci zmluvy č. 8: Tomáš Marek Ing. a Katarína Tomášová Ing., obaja trvale bytom Žikava č. 212, 951 92 Žikava Zmluva o zriadení vecného bremena č. 49140/22 49140/22 Predmetom vecného bremena je umiestnenie, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby verejného vodovodu a akékoľvek iné stavebné úpravy verejného vodovodu a jeho odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemkoch v celom rozsahu zaťažených Pozemkov. Obsahom vecného bremena je: právo oprávneného z vecného bremena prevádzkovať verejný vodovod vykonávať rekonštrukciu, modernizáciu, opravy, údržbu verejného vodovodu a akékoľvek iné stavebné úpravy verejného vodovodu a jeho odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemkoch, povinnosť povinných z vecného bremena č. 1 strpieť na Pozemkoch 1 a povinnosť povinných z vecného bremena strpieť na Pozemku 2: a) verejný vodovod b) prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy, údržbu verejného vodovodu akékoľvek iné stavebné úpravy verejného vodovodu a jeho odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno zaťažuje Pozemky v celom rozsahu. 0,- € 08.09.2022 9.9.2022 Pozrieť
Mayerson Development s.r.o., Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, IČO: 51020556 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 59000/2022 59000/2022 Povinný z vecného bremena je vlastníkom pozemku v katastrálnom území Nové Zámky zapísaného v liste vlastníctva č. 13291, vedenom na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, katastrálnom odbore v registri „C“ ako pozemok parcelné č. 8769/55 o výmere 1087 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len „Pozemok“). Predmetom vecného bremena je umiestnenie, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie akékoľvek iné stavebné úpravy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ich odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemku v celom rozsahu zaťaženého Pozemku. 0,- € 05.09.2022 5.9.2022 Pozrieť
Denise Eccles, 22 The Avenue, Castlejane Woods, Glanmire Co., Cork, Írsko Zmluva o zriadení vecného bremena Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľností: a) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 k nehnuteľnosti: pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, parcelné číslo 380/14, druh pozemku Ostatná plocha o výmere 18 854 m2 a b) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 k nehnuteľnosti: pozemok evidovaný na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, parcelné číslo 380/525, druh pozemku Záhrada o výmere 4 350 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 780, katastrálne územie: Hviezdoslavov, obec: HVIEZDOSLAVOV, okres: Dunajská Streda, Okresný úrad Dunajská Streda, Katastrálny odbor. 0,- € 05.09.2022 5.9.2022 Pozrieť
Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel: Sa, vl. č.: 3879/B Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia 2218500024-ZoVP Úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s vykonaním preložky zariadenia distribučnej sústavy Prevádzkovateľa, ktorá bude vykonaná v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 0,- € 05.09.2022 5.9.2022 Pozrieť
Združenie obcí kanalizácia Vydrany – Veľké Blahovo, Vydrany 71, 930 16 Vydrany, IČO: 50116011 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/01/54029/22 43/01/54029/22 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie. Stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 16. 08. 2022 17.8.2022 Pozrieť
Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble, IČO: 00308641 Zmluva o preložke verejných vodovodov č. 56226 56226 Úprava podmienok vykonania preložky verejných vodovodov. 16.08.2022 17.8.2022 Pozrieť
Obec Dolný Štál, M. Korvína č. 676, 930 10 Dolný Štál, IČO: 00305430 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/06062/07 1 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu: vodovodné potrubie, HDPE DN 100 mm, dĺžka 41,5 m, m, podzemný hydrant – 1 ks, kanalizačné potrubie PVC DN 300 mm, dĺžka 43,5 m, kanalizačné šachty 2 ks 16. 08. 2022 17.8.2022 Pozrieť
ReConstructa DS s.r.o., Horná Potôň č. 345, 930 36 Horná Potôň, IČO: 44513062 Zmluva o prevádzkovaní č. 41/01/54027/22 41/01/54027/22 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ producentom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 16. 08. 2022 17.8.2022 Pozrieť
Obec Horný Bar, Horný Bar 184, 930 34 Horný Bar, IČO: 00305421 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/01/16/22 40/01/16/22 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 16. 08. 2022 17.8.2022 Pozrieť
Obec Lehnice, Lehnice č. 89, 930 37 Lehnice, IČO: 00305553 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/01/26941/15 1 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod: Areál IBV – Veľký Lég. Rozšírenie vodovodu: Vetva „V1“ HDPE D 110x6,6 mm, SDR 17, DN 100 mm, PP 10, dĺžka 366,48 m, Vetva „V2“ HDPE D 110x6,6 mm, SDR 17, DN 100 mm, PP 10, dĺžka 297,54 m 16. 08. 2022 17.8.2022 Pozrieť
Florida Villa Park s.r.o., Cesta Aradských mučeníkov 16/6020, 929 01 Dunajská Streda IČO: 47388803 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/65462/17 2 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu - Florida Promenáde v Dunajskej Strede: Rozšírenie verejného vodovodu: - Rad 1 HDPE DN 100 mm, dĺ. 181,7 m - podzemné hydranty 2 ks - Rad A1-1 HDPE DN 100 mm, dĺ. 52,37 m - podzemné hydranty 1 ks Rozšírenie verejnej kanalizácie: - Vetva „A-1“ PVC DN 300 mm, dĺžka 223,32 m - Kanalizačné vstupné šachty – 6 ks 16. 08. 2022 17.8.2022 Pozrieť
Ing. Ladislav Kluka a Margaréta Kluková, Pri Mlyne 10660/14A, 831 07 Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena č. 59382/2022 59382/2022 Povinní z vecného bremena sú bezpodielovými spoluvlastníkmi, v spoluvlastníckom podiele 1/1, pozemku nachádzajúceho v katastrálnom území Galanta, zapísaného v liste vlastníctva č. 6600, vedenom na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore v registri „C“ ako pozemok parcelné č. 169/3 o výmere 520 m2 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len „Pozemok“).Predmetom vecného bremena je umiestnenie, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby verejnej kanalizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy verejnej kanalizácie a jej odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena na Pozemku v rozsahu vyznačenom v GP.Zmluvné strany sa dohodli, že zriaďujú vecné bremeno bezodplatne, vzhľadom k tomu, že verejná kanalizácia je stavba vo verejnom záujme. Vecné bremeno sa zriaďuje in personam v prospech oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu určitú počas životnosti stavby verejnej kanalizácie. 0,- € 16.08.2022 16.8.2022 Pozrieť
povinný z vecného bremena: Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383 Zmluva o zriadení vecného bremena 39661/2022 Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, obec Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, pozemkov.Predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka pozemkov špecifikovaných v bode 1. tohto článku zmluvy: 2.1 strpieť právo vybudovania, uloženia a prevádzkovania vodovodu a kanalizácie na pozemkoch, 2.2 strpieť na pozemkoch existenciu inžinierskych sietí vodovodu a kanalizácie vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem a trpieť vykonávanie vlastníckych práv spojených s vodovodom a kanalizáciou, t. j. jeho prevádzkovanie, rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu, resp. odstránenie. 2.3 strpieť právo vstupu, prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena za účelom výkonu vyššie uvedených povolených činností, cez celé pozemky neobmedzene. 04.08.2022 11.8.2022 Pozrieť
Obec Cabaj - Čápor, Hlavná ulica 543/6, 951 17 Cabaj - Čápor, IČO: 00307785 Zmluva o výpožičke číslo: 54249/2022 54249/2022 Vypožičanie 2 ks prenosných vzorkovačov s metrologickým označením 03.08.2022 3.8.2022 Pozrieť
budúci povinný z vecného bremena: Obec Sap, Sap č. 48, 930 06 Sap, IČO: 00305693 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 54772/2022 54772/2022 Budúci oprávnený z vecného bremena pripravuje stavbu pod názvom: „Sap – rozšírenie vodovodu“, v rámci ktorej sa má, v súlade s projektovou dokumentáciou a územným rozhodnutím č. OcUNA-168-003/2021 zo dňa 10.08.2021, v katastrálnom území obce Ňárad, dobudovať vodovod (ďalej ako „stavba“).Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Ňárad, vedeného Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom nasledovne: p. č. 638/66 LV 1137 reg „C“ Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 808 m² p. č. 638/65 LV 1137 reg „C“ Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 469 m² (ďalej ako „pozemok“). Podľa projektovej dokumentácie, má byť na pozemku vybudovaná stavba. 28.07.2022 3.8.2022 Pozrieť
Obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce, IČO: 00699250 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/08302/19 1 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod: Vodovod, HDPE DN 100, dĺžka 156,0 m 18. 07. 2022 25.7.2022 Pozrieť
Mesto Partizánske, Nám. SNP č. 212/4, 958 01 Partizánske, IČO 00310905 Dodatok č. 9 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/07/00001/09 9 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejnú kanalizáciu: gravitačné potrubie PVC DN 300 dĺžky 346,17 m 18. 07. 2022 25.7.2022 Pozrieť