Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 318270004 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/05/58908/2019 40/05/58908/2019 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 27. 09. 2019 2.10.2019 Pozrieť
Obec Otrhánky, Otrhánky 8, 956 55 Veľké Chlievany, IČO: 00800015 Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/10202/11 3 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod, SO – 13 Rozvádzacie potrubia 27. 09. 2019 2.10.2019 Pozrieť
Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 41/04/10270/11 Obec Žemberovce, SNP 375/39, 935 02 Žemberovce, IČO: 00307700 2 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejnú kanalizáciu, SO 1.01 Gravitačné stoky splaškové 1. stavby, Stoka „B“ z PVC DN 300 v dĺžke 101,44 m, 12 ks zaústení DN/ID 150 do verejnej kanalizácie 27. 09. 2019 2.10.2019 Pozrieť
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce , IČO: 00308676 Kúpna zmluva 62483/2019 Prevod vlastníctva k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „Región Vráble, odvedenie a čistenie odpadových vôd – Aglomerácia č. 3: SO-307 Kanalizácia m. č. Prílepy (Zlaté Moravce)“ a prevzatie právneho nástupníctva z rozhodnutia č. 1787/2007-004-Gi. 95,01 € 11.09.2019 11.9.2019 Pozrieť
Obec Rybník, Hlavná 2, 935 23 Rybník, IČO: 00307424 Dodatok č. 1 k zmluve č. 12412/2015 Dodatok č. 1 Zmena rozsahu postúpených práv a povinností stavebníka. 03.09.2019 6.9.2019 Pozrieť
Obec Hokovce, Hokovce 151, 935 84 Horné Semerovce, IČO: 00306967 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/04/43527/19 43/04/43527/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 26. 08. 2019 26.8.2019 Pozrieť
Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov, IČO: 00307483 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/04/45416/19 40/04/45416/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 26. 08. 2019 26.8.2019 Pozrieť
Obec Belince, Belince č. 49, 956 12 Preseľany, IČO: 00699128 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/08987/19 40/07/34440/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Povoda, Povoda č. 133, 929 01 Povoda, IČO: 00800228 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/31125/15 1 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o: Verejná kanalizácia Stoka C, CB, CA, Výtlačné potrubie V3, Čerpacia stanica č. 3 14.08.2019 14.8.2019 Pozrieť
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Zmluva o úvere 347/CC/19 Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru bankou dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v zmluve, a to až do výšky úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v zmluve splatiť poskytnutý úver, platiť príslušenstvo a poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v zmluve. 5.000.000,- EUR 13.08.2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 00611174 Dodatok č. 10 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05402/09 10 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 00611174 Dodatok č. 11 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05402/09 11 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 00611182 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/21931/2013 2 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra, IČO: 00308307 Dodatok č. 14 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/05/03746/09 14 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o kanalizáciu 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, IČO: 00307726 Zmluva o prevádzkovaní č. 41/01/53729/19 41/01/53729/19 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že príjmy prevádzkovateľa za stočné , ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka, presiahnu náklady spojené s prevádzkou predmetu prevádzkovania, bude tento kladný rozdiel medzi príjmami a nákladmi prevádzkovateľa vyplatený vlastníkovi. 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Krškany, Krškany č. 115, 934 01 Levice 1, IČO: 00307157 Zmluva o dielo 45475/2019 Realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer. Názov stavby: „SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 06.01 Prípojky vody“ 17206,68 € vrátane DPH 28.06.2019 28.6.2019 Pozrieť
Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica, IČO: 00310824 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/12285/19 40/07/12285/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 28. 06. 2019 28.6.2019 Pozrieť
Obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce, IČO: 00699250 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/08302/19 40/07/08302/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 28. 06. 2019 28.6.2019 Pozrieť
Obec Ruskovce, Ruskovce 1, 956 54 Veľké Držkovce, IČO: 00311031 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/08987/19 40/07/08987/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 28. 06. 2019 28.6.2019 Pozrieť
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 Poistná zmluva 46841/2019 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu „Nitra – dobudovanie kanalizačnej siete“. 6887,71 € 27.06.2019 27.6.2019 Pozrieť