Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, IČO: 00305405 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/01/07479/18 43/01/07479/18 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 20. 02. 2019 28.2.2019 Pozrieť
Obec Pažiť, Pažiť 78, 958 03 Pažiť, IČO: 00310913 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/03026/10 2 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod. 20. 02. 2019 28.2.2019 Pozrieť
Obec Vozokany, Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany, IČO: 00306321 Zmluva o poskytovaní služby 9711/2019 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 305,- € ročne 19.02.2019 28.2.2019 Pozrieť
Obec Imeľ, Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ, IČO: 00306479 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/03/94624/18 40/03/94624/18 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 22. 01. 2019 23.1.2019 Pozrieť
Obec Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 00611174 Dodatok č. 9 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05402/09 9 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod. 22.01.2019 23.1.2019 Pozrieť
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676 Zmluva 1430/2019 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: 1,- € 14.01.2019 14.1.2019 Pozrieť
Dodatok č. 11 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M Dodatok č. 11 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M 11 Predĺženie platnosti zmluvy a zmena ustanovení zmluvy. 298,80 € 21. 12. 2018 11.1.2019 Pozrieť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, IČO: 00156621 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302041Q019-421-19 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP 120 423,22 EUR 20. 11. 2018 11.1.2019 Pozrieť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, IČO: 00156621 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302041Q018-421-19 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP 161 686,95 EUR 20. 11. 2018 11.1.2019 Pozrieť
Obec Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO 00308421 Kúpna zmluva 104700/2018 Predaj pozemku a časti verejnej účelovej komunikácie, katastrálne územie Skýcov, parcela registra „C“ KN č. 1402/5 o výmere 1132 m2, zastavaná plocha a nádvorie 5500 € 19.12.2018 21.12.2018 Pozrieť
Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 141/326, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 31827004 Zmluva o zabezpečení prevádzkovania verejnej kanalizácie č. 88192/2018 88192/2018 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie. Príjmy vlastníka OKS za stočné, ktoré vyúčtoval vlastník OKS producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého zabezpečuje prevádzku majetku objednávateľa. 26. 10. 2018 13.12.2018 Pozrieť
Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 141/326, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 31827004 Zmluva o zabezpečení prevádzkovania verejnej kanalizácie č. 88192/2018 88192/2018 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie. Príjmy vlastníka OKS za stočné, ktoré vyúčtoval vlastník OKS producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého zabezpečuje prevádzku majetku objednávateľa. 26. 10. 2018 13.12.2018 Pozrieť
Obec Baka, Baka č. 262, 930 04 Baka, IČO: 00305260, Obec Horný Bar, Horný Bar č. 184, 930 33 Horný Bar, IČO: 00305421, Obec Trstená na Ostrove, Trstená na Ostrove č. 20, 930 04 Trstená na Ostrove, IČO: 00305782, Obec Jurová, Jurová č. 85, 930 04 Jurová, IČO: 00305499 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií a postúpení práv stavebníka 101979/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 so zmenou stavebníka na účastníka č. 5 k vodným stavbám: „Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, D 3.4 Obec Baka – kanalizácia“ v rozsahu týkajúcom sa časti stavby ako: 4,- € 11.12.2018 12.12.2018 Pozrieť
Obec Tomášikovo, Tomášikovo č. 319, 925 04 Tomášikovo, IČO: 00306223 Zmluva o poskytovaní služby 91990/2018 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 373,- € ročne 31.10.2018 31.10.2018 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 5 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 19. 10. 2018 26.10.2018 Pozrieť
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, IČO: 00707726 Zmluva č. 50/2018 50/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Alekšince – kanalizácia, zmena stavby pred dokončením“ a prevod vlastníctva projektovej dokumentácie z účastníka č. 1 na účastníka č. 2. 1,- € 16.10.2018 16.10.2018 Pozrieť
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, IČO: 00707726 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 52/2018 52/2018 Predmetom zmluvy je záväzok budúceho predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s budúcim kupujúcim. 1,- € 16.10.2018 16.10.2018 Pozrieť
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Dohoda o úhrade nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie uzatvorená podľa §269, ods. 2 Obchodného zákonníka 1182/18/SPPD/CEZ Záväzok účastníka č. 1 umožniť účastníkovi č. 2 odoberať zo svojho odberného miesta, adresa miesta spotreby: Slaná dolina 14, 925 23 Jelka, č. miesta spotreby: 3103052332, časť elektriny dodávanej účastníkovi č. 1 jeho dodávateľom elektriny, stanovenie spôsobu refakturácie nákladov za tento odber elektriny a určenie ostatných práv a povinností zmluvných strán po dobu trvania tejto Dohody. 12.10.2018 16.10.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 2301/2018/OVaR Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 15.10.2018 15.10.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 2300/2018/OVaR Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 15.10.2018 15.10.2018 Pozrieť