Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo, IČO: 00306517 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena 89840/14-Sch/2021 Odstránenie nedostatkov v písaní 25.5.2022 26.5.2022 Pozrieť
Štefánia Krčmáriková, trvale bytom Hodžova č. 394/8, 949 01 Nitra, Zmluva o zriadení vecného bremena č. 33234/2022 33234/2022 Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom pozemku parcely reg. „E“ č. 148/1, druh pozemku orná pôda, o výmere 2997 m2, nachádzajúceho sa v zastavanom území obce, v k.ú. Belek, zapísaného v liste vlastníctva č. 978, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom (ďalej ako „pozemok“). Geometrickým plánom č. 55/2021 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch C-KN p.č. : 136/1 E-KN p.č. : 134, 135/1, 136, 137, 148/1, 164/100, zo dňa 26. 08. 2021, vypracovaným Róbert Rosko, Vinohradnícka 8, 941 10 Tvrdošovce, IČO 30901316, overeným Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom dňa 28. 09. 2021 pod č. 1255/21 (ďalej len „GP“), bol na pozemku vyznačený rozsah vecného bremena ako diel 8 o rozsahu 247 m2. 0,- € 12.05.2022 13.5.2022 Pozrieť
účastník zmluvy č. 2: Júlia Pivarčiová, trvale bytom Kozárovce č. 416, 935 22 Kozárovce, účastníci zmluvy č. 2: Marek Korentsy a Lenka Korentsyová, obaja trvale bytom Hviezdoslavova 1848/42, 953 01 Zlaté Moravce účastník zmluvy č. 3: Mgr. Erika Mravíková, trvale bytom Hviezdoslavova 1781/16, 953 01 Zlaté Moravce, účastník zmluvy č. 4: Pramos Centrum s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 47572221, účastník zmluvy č. 5: Mgr. Maroš Mravík, trvale bytom Sládkovičova 1879/35, 953 01 Zlaté Moravce, účastník zmluvy č. 6: Bc. Mária Bónová, trvale bytom Sládkovičova 1879/35, 953 01 Zlaté Moravce, účastník zmluvy č. 7: Emil Obert, trvale bytom Dlhá 814/11, 953 01 Zlaté Moravce Zmluva o zriadení vecného bremena č. 25632/2022 25632/2022 Povinná z vecného bremena č. 1, povinní z vecného bremena č. 2, povinná z vecného bremena č. 3, povinný z vecného bremena č. 5, povinná z vecného bremena č. 6, povinný z vecného bremena č. 7 sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku v katastrálnom území Zlaté Moravce zapísaného v liste vlastníctva č. 8138, vedenom na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, katastrálnom odbore v registri „C“ ako pozemok parcelné č. 1829/1 o výmere 957 m2 druh pozemku: záhrada (ďalej len „Pozemok č. 1“), v spoluvlastníckych podieloch.Predmetom vecného bremena je umiestnenie, prevádzkovanie a vykonávanie rekonštrukcie, modernizácie, opravy, údržby verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie akékoľvek iné stavebné úpravy verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie ich odstránenie zo strany oprávneného z vecného bremena, kde verejný vodovod a splašková kanalizácia sú „Obytný súbor RIO – Zlaté Moravce“ SO 301 vodovod“ (ďalej len „verejný vodovod“) SO 303 splašková kanalizácia (ďalej len „splašková kanalizácia“) na Pozemkoch v celom rozsahu zaťažených Pozemkov. 0,- € 12.05.2022 12.5.2022 Pozrieť
Tibor Chrenko a Otília Chrenková, obaja trvale bytom Piesková 1188/10, 925 22 Veľké Úľany Zmluva o zriadení vecného bremena č. 32063/2022 32063/2022 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, povinní z vecného bremena zriaďujú vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena, spočívajúce v nasledovnom: a) v práve umiestnenia a stavebných úprav stavby na pozemkoch z akéhokoľvek dôvodu, b) v práve vstupu na pozemky za účelom zásahu oprávneného z vecného bremena na stavbe z dôvodu kontroly, opravy alebo rekonštrukcie a to pre riadiacich a prevádzkových pracovníkov oprávneného z vecného bremena alebo pracovníkov firmy zabezpečujúcej pre oprávneného z vecného bremena kontrolu, opravu alebo rekonštrukciu, a s tým súvisiaceho vjazdu všetkých vozidiel a iných mechanizmov určených ku kontrole, oprave alebo rekonštrukcii a vstupu oprávnených vodohospodárskych orgánov. Zmluvné strany sa dohodli, že povinní z vecného bremena sú povinní trpieť na pozemkoch: - zákaz umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by obmedzovali prístup k stavbe alebo ktoré by mohli ohroziť jej technický stav, - zákaz umiestňovať skládky. 0,- € 06.05.2022 6.5.2022 Pozrieť
povinný z vecného bremena: Obec Farná, Farná č. 462, 935 66 Farná, IČO: 00306941 Zmluva o zrušení vecného bremena 31228/2022 Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti – pozemku: Parcelné číslo 5006/2 Register KN E LV č. 1 Výmera v m2 506 Druh pozemku trvalý trávny porast Katastrálne územie Farná Obec Farná Okres Levice (ďalej len „pozemok“), v spoluvlastníckom podiele 1/1. 0,- € 04.05.2022 5.5.2022 Pozrieť
Obec Andovce, Hlavná 157/2, 941 23 Andovce, IČO: 00308749 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/06/21711/22 40/06/21711/22 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 02. 05. 2022 4.5.2022 Pozrieť
Obec Brestovec, Hlavná 86, 946 17 Sokolce, IČO: 00306380 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/06/42170/21 1 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o „Brestovec – verejný vodovod – HDPE DN 100 v dĺžke 143,05 m“. 02. 05. 2022 4.5.2022 Pozrieť
Obec Martin nad Žitavou, Martin nad Žitavou 130, 953 01 Martin nad Žitavou, IČO: 00308471 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/05/21832/22 43/05/21832/22 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 02. 05. 2022 4.5.2022 Pozrieť
Hájespol, Škultétyho 536/54, 949 11 Nitra, IČO: 42336252 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/05/22485/22 43/05/22485/22 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 02. 05. 2022 4.5.2022 Pozrieť
Obec Dolná Streda, Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda, IČO 00611638 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 41/02/07832/09 2 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejnú kanalizáciu „SO 06 Predĺženie verejnej kanalizácie“, k. ú. Dolná Streda stoka „A, A-1, B, C, D, E, F“ – gravitačná stoka PVC-U DN 300, v dĺžke 584,76 m tlaková kanalizácia HDPE/SDR 17 – Ø 110x6,6 mm, v dĺžke 236,90 m Čerpacia stanica splaškových vôd, s kalovým čerpadlom s rezacím zariadením 2 ks, prečerpávacia šachta priemeru 1600 mm, armatúrna šachta 1,5x2,0 m, elektrorozvodná skriňa technológie ČS, kanalizačné šachty DN 1000: 21 ks 02. 05. 2022 3.5.2022 Pozrieť
Obec Dolná Streda, Dolná Streda č. 650, 925 63 Dolná Streda, IČO: 00611638 Kúpna zmluva č. 27037/2022 27037/2022 Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľností v obci Dolná Streda, v katastrálnom území Dolná Streda a to pozemkov: parcelné č. 1020/5, reg. „C“ KN, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2831 m², parcelné č. 1020/6, reg. „C“ KN, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1499 m², ktoré sú zapísané na LV č. 4181 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1 (ďalej len „parcely“). Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva parcely v katastrálnom území Dolná Streda uvedené v článku I., bod 1. tejto zmluvy (ďalej aj ako „predmet kúpy“). 36.735,70 € 27. 04. 2022 28.4.2022 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby InBiz – Hlavná zmluva 2 Zmena ustanovení zmluvy. 05. 04. 2022 7.4.2022 Pozrieť
budúci oprávnený z vecného bremena: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 220369-L13.1158.20.0002-ZBZ_VB Budúci povinný je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nasledovnej nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Santovka, obec Santovka, okres Levice:Parcelné číslo-956/3 Register KN-C LV č.-617 Výmera v m2-318. Touto zmluvou sa Budúci povinný zaväzuje, že do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania písomnej výzvy Budúceho oprávneného doručenej Budúcemu povinnému v lehote uvedenej v čl. 4. tejto zmluvy, uzavrie s Budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude zriadenie vecných bremien na Budúcej zaťaženej nehnuteľnosti v prospech Budúceho oprávneného v znení určenom podľa čl. 5. tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva o zriadení vecných bremien“). 04.04.2022 4.4.2022 Pozrieť
Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383 Zmluva č. 30978/2022 30978/2022 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 stavby „SO 102 Vodovod a splašková kanalizácia“ a vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii. 1,- € 30.03.2022 30.3.2022 Pozrieť
Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske, IČO: 00310905 Zmluva č. 22028/2022 22028/2022 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 stavby „Partizánske – Dobudovanie kanalizácie“ v rozsahu týkajúcom sa stavby: SO 01 – Splašková kanalizácia, Domovina – gravitačne potrubie PVC DN 300, dĺžky 347,10 m, Skleníková – gravitačne potrubie PVC DN 300, dĺžky 110,72 m , Dlhé diely – gravitačne potrubie PVC DN 300, dĺžky 222,41 m, SO 02 – Kanalizačné odbočenia –gravitačné potrubie PVC DN 150 a PVC DN 200, celkový počet – 45 ks a vlastníckeho práva k projektovým dokumentáciám. 300,- € 24.03.2022 24.3.2022 Pozrieť
FB Building, s.r.o., Konopná 1755/83, 930 05 Gabčíkovo, IČO: 51155699 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/76963/18 1 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Verejný vodovod: Vetva V1 - HDPE D 110 mm, dĺžka 132,10 m, podzemný hydrant 2 ks, Gravitačná splašková kanalizácia, Zberač „A“ – PVC – U DN 300 mm, dĺžka 127,92 m, kanalizačné šachty PVC DN 1000 mm – 3 ks 23. 03. 2022 24.3.2022 Pozrieť
Wolf street two, s.r.o., Budovateľská č. 5677/7A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50179454 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/01/14015/22 40/01/14015/22 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 23. 03. 2022 24.3.2022 Pozrieť
AuPortal SK, s. r. o., Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, IČO: 45926638 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/01/11112/22 43/01/11112/22 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 23. 03. 2022 24.3.2022 Pozrieť
ATC holding s.r.o. Kúpna Zmluva 20865/2022 Predaj nehnuteľnosti 26.918,- € 23. 3. 2022 23.3.2022 Pozrieť
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, 02001 Púchov, IČO: 31619916, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a.s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, IČO: 31320082 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „Žitný ostrov - región Gabčíkovo - odvedenie a čistenie odpadových vôd“ Predmetom zmluvy je zhotovenie Diela – vybudovanie kanalizácie v obciach Baka, Horný Bar, Jurová a Trstená na ostrove v celkovej dĺžke 34,963 km (z čoho 23,186 km tvorí gravitačná kanalizácia a 11,777 km výtlačné potrubia) vrátane 23 ks čerpacích staníc, kanalizačných odbočení v počte 1357, nevyhnutné úpravy na kanalizačných čerpacích staniciach v meste Gabčíkovo a rekonštrukcia koncovej čerpacej stanice PČS pred čistiarňou odpadových vôd Gabčíkovo (ČOV Gabčíkovo). Predmetom zákazky je aj rekonštrukcia ČOV Gabčíkovo s projektovanou kapacitou 8 500 EO. 23.874.918,65 € vrátane DPH 18.03.2022 21.3.2022 Pozrieť