Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Dolný Bar, Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar, IČO: 00305367 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/02894/12 1 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejnú kanalizáciu stoka A časť po Š3 PVC DN 300 mm, dĺžka 141,57 m 14.02.2020 14.2.2020 Pozrieť
Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov, IČO: 00305456 Mandátna zmluva Inžinierska činnosť pre projekt/stavbu „Inžinierska činnosť pre obec Hviezdoslavov, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie“. 18.000,- € s DPH 10.02.2020 13.2.2020 Pozrieť
Obec Šoporňa, Šoporňa 1179, 925 52 Šoporňa, IČO: 00306207 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 37265/2016 zo dňa 30.06.2016 1 Zmena ustanovení zmluvy. 13.02.2020 13.2.2020 Pozrieť
Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 00611174 Dodatok č. 12 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05402/09 12 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod: vodovodný rad „3-4-0“ HDPE 100 D 100 – dĺ. 144,41 m,vodovodný rad „3-4-V“ HDPE 100 D 100 – dĺ. 565,00 m, vodovodný rad „3-4-2“ HDPE 100 D 110 – dĺ. 308,14 m, vodovodný rad „3-4-3“ HDPE 100 D 110 – dĺ. 241,55 m,PS 01 ATS strojnotechnologická časť, SO 02 ATS stavebná časť 13.02.2020 13.2.2020 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra, IČO: 00308307 Dodatok č. 16 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/05/03746/09 16 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o kanalizáciu: stoka „B“ PVC DN 300 – 756,7 m, stoka „E“ PVC DN 300 – 318,1 m, stoka „A“ PVC DN 300 – 233,5 m, stoka „A1“ PVC DN 300 154,1 m, výtlak HDPE D 110 – 104,0 m, SO 02 čerpacia stanica – (Sadová – Gazdovská), Stoka „SD5“ PVC DN 300 – 215,02 m, „V1“ HDPE PE 100 D 90x5,4x – 30,0 m, SO 03 čerpacia stanica – (Roľnícka – K rieke) 13.02.2020 13.2.2020 Pozrieť
Obec Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce č. 178, 935 21 Veľké Kozmálovce, IČO: 34076743 Dodatok k zmluve o dielo Zmena ustanovení zmluvy. 10.02.2020 11.2.2020 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 1 k zmluve o financovaní č. 56/ZF/2016 1 Zmena ustanovení zmluvy. 1000,- € 15. 01. 2020 4.2.2020 Pozrieť
Obec Čenkovce, Čenkovce č. 2, 930 39 Čenkovce, IČO: 31871224 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 21110/2016 zo dňa 27.04.2016 1 Zmena ustanovení zmluvy. 04.02.2020 4.2.2020 Pozrieť
Obec Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany, IČO: 37869451 Zmluva o zriadení vecného bremena 85990/2019 Zriadenie vecného bremena. 05.12.2019 9.1.2020 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 12 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M 12 Predĺženie platnosti zmluvy a zmena ustanovení zmluvy. 298,80 € 08. 01. 2020 8.1.2020 Pozrieť
Obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310375 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby č. 30622/2019 zo dňa 06.05.2019 1 Zmena ustanovení zmluvy. 08.01.2020 8.1.2020 Pozrieť
Obec Topoľčianky, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky, IČO: 00308536 Kúpna zmluva č. 91862/2019 91862/2019 Prevod vlastníctva motorového vozidla Multicar M 2512. 950,- € 20. 12. 2019 30.12.2019 Pozrieť
ČENTÉŠ Slovakia, spol. s r.o., LKT BUILDING, s.r.o., Obec Malý Lapáš Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 57394/2019 1 Zmena ustanovení zmluvy. 20.12.2019 20.12.2019 Pozrieť
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 00307131 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 8432/2016 zo dňa 02.03.2016 1 Zmena ustanovení zmluvy. 18.12.2019 18.12.2019 Pozrieť
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 1/5100001279/2020-2021 Záväzok Dodávateľa v Zmluvnom období od 00:00 hod. dňa 1.1.2020 do 23:59 hod. dňa 31.12.2021:a) dodávať do odberných miest elektrinu v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej Technickými podmienkami, b) zabezpečovať pre Odberné miesta prostredníctvom PDS Distribučné služby a c) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku na Odberných miestach voči zúčtovateľovi odchýlok. Cena za dodávku elektriny 64,00 €/1 MWh, cena za distribučné služby je uvedená v Zmluve a jej prílohe č. 1. 11. 12. 2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Čeľadince, Čeľadince 3, 956 16 Nitrianska Streda, IČO: 00699144 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/47958/19 40/07/47958/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 05. 12. 2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Diakovce, Diakovce č. 118, 925 81 Diakovce, IČO: 00305898 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 23678/2016 zo dňa 05.05.2016 1 Zmena ustanovení zmluvy. 05.12.2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Malý Cetín, Malý Cetín 105, 951 07 Čechynce, IČO: 00611166 dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/1477/2011 uzatvorenej dňa 24. marca 2011 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22. 11. 2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom, IČO: 00305901 dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/02/9194/2015 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22. 11. 2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Neded, Neded č. 844, 925 85 Neded, IČO: 00306100 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22.11.2019 22.11.2019 Pozrieť