Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice, IČO: 00307203 Kúpna zmluva 36708/2017 Kúpa verejnej kanalizácie. 1,- € 02.06.2017 5.6.2017 Pozrieť
Obecný úrad Golianovo Zmluva č. 76/2017 76/2017 Kanalizácia Golianovo 9.3.2017 4.6.2017 Pozrieť
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 00307131 Zmluva o výpožičke 34747/2017 Vypožičanie prenosného vzorkovača č. 1 s prenosnou chladničkou, metrologické označenie: P15, typ: WS Porti 24T s prenosnou chladničkou. - 29.05.2017 29.5.2017 Pozrieť
Obec Hájske, Hájske č. 410, 951 33 Hájske, IČO: 00307947 Zmluva 31042/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Hájske – Pri starej sýpke – rozšírenie vodovodu“. 1,- € 16.05.2017 17.5.2017 Pozrieť
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb č. 13195/2014 1 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 42,709975 €/MWh 16. 05. 2017 17.5.2017 Pozrieť
UNIQA poistovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislana 27, IČO: 00653501 Poistná zmluva 8001386818 Predmetom zmluvy je poistenie majetku "Kanalizácia Žitavany" 8001386818 29.4.2017 12.5.2017 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere 2 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy, lehoty a podmienky čerpania a splatnosti istiny. 09.05.2017 10.5.2017 Pozrieť
Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, IČO: 00307432 Zmluva 28789/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Santovka – predĺženie verejného vodovodu vetva A1“. 1,- € 05.05.2017 5.5.2017 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 1 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 11. 04. 2017 27.4.2017 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 0030830 Zmluva 1009/2017/OVaR Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Kanalizácia – Kynek II. etapa“. 1,- € 12.04.2017 25.4.2017 Pozrieť
Obec Vlčany, Vlčany 944, 925 84 Vlčany, IČO: 00306312 Zmluva o poskytovaní služieb 25308/2017 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd v uvedenej štruktúre – meno a priezvisko producenta, adresa producenta, identifikácia miesta produkcie (odberu - 20.04.2017 20.4.2017 Pozrieť
Obec Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, IČO: 00306517 Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní Predmetom je dohoda o podmienkach spolupodieľania sa na nákladoch na výstavbu a rekonštrukciu miestnej účelovej komunikácie. 19645,20 € 21.10.2016 26.1.2017 Pozrieť
Miroslav Petrovič, Obycká 7, 951 93 Machulince, IČO: 33397856 Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k mandátnej zmluve č. 22257/2016 29.12.2016 12.1.2017 Pozrieť
Miroslav Petrovič, Obycká 7, 951 93 Machulince, IČO: 33397856 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 22257/2016 22.04.2016 12.1.2017 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 9 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M 9 Predĺženie platnosti zmluvy a zmena ustanovení zmluvy. 298,80,- € 14. 12. 2016 19.12.2016 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Zmluva o financovaní č. 56/ZF/2016 56/ZF/2016 Poskytnutie termínovaného úveru. 9.200.000,- € 14. 12. 2016 19.12.2016 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 183/ZZ/2016 183/ZZ/2016 Zriadenie záložného práva záložcom v prospech záložného veriteľa k zálohu. 9.200.000,- € 14. 12. 2016 19.12.2016 Pozrieť
TRAJEKT PLUS, a.s., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava Kúpna zmluva 31070/14-Sch/2016 kúpa pozemkov parc. reg. „C“ č. 12649/12 a č. 12649/13 (podiel 3/16), stavba: SO 23 – Odtok a vyústenie ČOV Levice, k.ú. Levice 1590,65 EUR 23.11.2016 8.12.2016 Pozrieť
Obec Otrhánky, Otrhánky 8, 956 55 Veľké Chlievany , IČO: 00800015 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/10202/11 2 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy 30. 11. 2016 1.12.2016 Pozrieť
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Zmluva o Elektronickej službe Business24 Predmetom zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej využívanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve. 09.11.2016 11.11.2016 Pozrieť