Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Západoslovenská distribučná a.s., R1 properties s.r.o. Prehlad Udajov O Zverejnovanych Dokumentoch R1 Properties S R O 33714/14/2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku zapísaného v liste vlastníctva č. 5052 v k.ú. Mlynárce ako parcela reg. „C“ č. 559/16, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2 na umiestnenie elektroenergetických zariadení v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. 112,- € 30.5.2018 14.6.2018 Pozrieť
Obec Nová Dedina, Nová Dedina 125, 935 25 Nová Dedina, IČO: 00307301 Zmluva 39309/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: 1,- € 31.05.2018 31.5.2018 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodatok č. 3 k zmluve O Nfp OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 Dodatok 9.5.2018 18.5.2018 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 3 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy, lehoty a podmienky čerpania a splatnosti istiny. 14.05.2018 14.5.2018 Pozrieť
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00309150 Zmluva o prevode práv a povinností OPO/0352/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 26.04.2018 26.4.2018 Pozrieť
Mesto Želiezovce, ul. SNP č. 2, 937 01 Želiezovce, IČO: 00307696 Zmluva 19131/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 16.03.2018 16.3.2018 Pozrieť
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 00307131 10730 Obec Kalna Nad Hronom Zmluva O Vypozicke 10730/2018 Vypožičanie prenosného vzorkovača č. 1 s prenosnou chladničkou, metrologické označenie: P15, typ: WS Porti 24T s prenosnou chladničkou. 27.02.2018 27.2.2018 Pozrieť
Obec Lula, Lula 55, 935 35 Tehla, IČO: 00587559 9887 Zo Zs So 07 Rozsirenie Verejneho Vodovodu A Vodovodne Pripojky Zmluva Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „SO 07 Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky“. 1,- € 16.02.2018 16.2.2018 Pozrieť
Mgr. Martin Kornfeld – BRUNO & CO., IČO: 43114971 Otrhanky Dodatok C 2 K Zmluve O Prevadzkovani C 40 07 10202 11 2 43/01/92923/17 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 31. 01. 2018 31.1.2018 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 10 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M 10 Predĺženie platnosti zmluvy a zmena ustanovení zmluvy. 349,20 € 10. 1. 2018 10.1.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60 1, 950 06 Nitra, IČO: 00 308 307, Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra, IČO: 31 436 200 Zmluva o účelovom príspevku 2675/2017/OVaR Realizácia stavebno-technickej opravy mostu pri kompostárni. 177.592,33 € 21.11.2017 8.12.2017 Pozrieť
Obec Otrhánky, Otrhánky 9, 956 55 Otrhánky, IČO: 00800015 Zmluva 78614/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby: „Haláčovce - Otrhánky - vodovod“. 1,- € 10.11.2017 10.11.2017 Pozrieť
Obec Jelšovce 76858 Obec Jelsovce Zmluva Jelsovce Vodovod 76858/2017 vid. príloha 25.10.2017 25.10.2017 Pozrieť
Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy, IČO: 00307513 Zmluva č. 64283/2017 64283/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Predlženie verejného vodovodu. Predlženie verejnej kanalizácie.“. 1,- € 17.10.2017 17.10.2017 Pozrieť
Obec Dolné Lefantovce, Nitrianska ulica 36, 951 45 Dolné Lefantovce, IČO: 37869051 Zmluva 66356/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodných stavieb: „Dolné Lefantovce – vodovod“ a „Dolné Lefantovce – kanalizácia“. 1,- € 25.09.2017 25.9.2017 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 2 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 11. 09. 2017 18.9.2017 Pozrieť
Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, IČO: 00308439 Zmluva 54464/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby: „Močenok – kanalizácia – ul. Pri Kamennom moste a ul. B. Klucha“. 1,- € 16.08.2017 16.8.2017 Pozrieť
Arnold Mikle, nar. 4. 12. 1972, trvalý pobyt Kostolná ul. 613/28, 9514 05 Veľký Cetín (kupujúci a povinný z vecného bremena) Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena 40167/MK/2017 predaj pozemkov parc. reg. „C“ č. 167/1, 167/9, 167/12 a stavby „prevádzkový objekt“, súp. č. 1974 na parc. č. 167/9 v podiele 1/1 so zriadením vecných bremien na parc. reg. „C“ č. 167/12 a 167/1 v k. ú. Vráble 41.250,- € 26.7.2017 11.8.2017 Pozrieť
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, registrácia v OR: OS Bratislava I, Odd.: Sa, Vl. č. : 426/B Dohoda o podružnom odbere elektriny a spolufinancovaní nákladov na prevádzku transformačnej stanice č. TS 0807-006 30770/14-Ne/2017; č. 0721272/00CRZ odber elektriny z transformačnej stanice cez el. prípojku v areáli ČOV Sereď pre napájanie technológie prevádzkovania trasy produktovodu SLOVNAFT na pozemkoch v kat. území Dolná Streda 7 622,- bez DPH jednorazovo a 187,- € bez DPH ročne 26. 7. 2017 11.8.2017 Pozrieť
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Zmluva o úvere č. 462/CC/17 462/CC/17 1. Predmetom tejto úverovej zmluvy je poskytnutie úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve splatiť poskytnutý úver 6.000 .000,- € 26.7. 2017 3.8.2017 Pozrieť