Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Oponice, Oponice č. 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875 Kúpna zmluva č. 12016 12016 Predmetom je prevod vlastníctva projektovej dokumentácie. 145,- € 13. 09. 2016 13.9.2016 Pozrieť
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, IČO: 00305723 Zmluva 48603/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 25.8.2016 7.9.2016 Pozrieť
SOLUM spol. s r.o., Clementisova 909/8, 949 01 Nitra (predávajúci) Kúpna zmluva 41671/14-Sch/2016 kúpa pozemkov parc. reg. „C“ č. 12649/12 a č. 12649/13 (podiel 5/8), stavba: SO 23 – Odtok a vyústenie ČOV Levice, k.ú. Levice 2.076,25 EUR bez DPH, 6.001,88 EUR 15.8.2016 26.8.2016 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 000368/CORP/2015 Predmetom zmluvy je dodatok k Zmluve o úvere 25.000.000,- EUR 25.8.2016 26.8.2016 Pozrieť
Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185 Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov 494/2016 Predmetom je spolupráca pre zabezpečenie financovania realizácie opravy komunikácie – zákazka: Oprava krytu asfaltovej komunikácie 19 985,60 EUR 22.8.2016 24.8.2016 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 46120/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Kanalizácia tlaková + ČS“ na objekty 1,- € 4.8.2016 8.8.2016 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 3 zo dňa 01.08.2016 k Zmluve o financovaní č. 2/ZF/2008 zo dňa 27.03.2008 3 Predmetom Dodatku sú zmeny ustanovení Zmluvy. - 01. 08. 2016 4.8.2016 Pozrieť
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Colonnade Insurance S.A. Poistná zmluva 411 022 622 Predmetom zmluvy je poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu. 197 988,75 EUR/ poistné obdobie 30.6.2016 28.7.2016 Pozrieť
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 00306169 Zmluva 557/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby 1,- € 27.7.2016 27.7.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva o preložke verejnej kanalizácie č. 32308/2016 32308/2016 Úprava podmienok vykonania preložky verejného vodovodu. 0,- € 20.06.2016 19.7.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie č. 36659/2016 36659/2016 Úprava podmienok vykonania preložky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 0,- € 27.06.2016 19.7.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva o preložke verejného vodovodu č. 36664/2016 36664/2016 Úprava podmienok vykonania preložky verejného vodovodu. 0,- € 27.06.2016 19.7.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva o preložke skupinového verejného vodovodu č. 36656/2016 36656/2016 Úprava podmienok vykonania preložky verejného vodovodu. 0,- € 27.06.2016 19.7.2016 Pozrieť
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. Poistná zmluva 411022628 Predmetom zmluvy je poistenie majetku, strojov a elektroniky. 9969,22 EUR/poistné obdobie 1.7. 2016 14.7.2016 Pozrieť
UNIQA poisťovňa a.s. Poistná zmluva 8001387412 Predmetom zmluvy je poistenie majetku "Kanalizácia a ČOV Žitavany". 63615,24 EUR 5.9.2016 14.7.2016 Pozrieť
UNIQA poisťovňa a.s. Poistná zmluva 8001387142 Predmetom zmluva je poistenie majetku "Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce" 74.900 EUR 6.7.2016 14.7.2016 Pozrieť
Obec Šoporňa, Šoporňa 1179, 925 52 Šoporňa, IČO: 00306207 Zmluva o poskytovaní služieb 37265/2016 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov - 30.06.2016 30.6.2016 Pozrieť
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Zmluva o spolupráci - Predmetom zmluvy je oznamovať partnerovi zmeny vybraných údajov jeho Zákazníkov - 27.6.2016 29.6.2016 Pozrieť
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia 1613300010-ZoVP Vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia 17.05.2016 18.5.2016 Pozrieť
Obec Farná, Farná č. 462, 935 66 Farná, IČO: 00306941 Zmluva o nájme nebytových priestorov 24901/2016 Prenájom časti nebytových priestorov v budove so súp. č. 161 a pozemok parc. č. 192/4 v obci Farná 76,34 €/ 1 mesiac + 38,18 € /1 mesiac 17.05.2016 18.5.2016 Pozrieť