Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, IČO: 00707726 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 52/2018 52/2018 Predmetom zmluvy je záväzok budúceho predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s budúcim kupujúcim. 1,- € 16.10.2018 16.10.2018 Pozrieť
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Dohoda o úhrade nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie uzatvorená podľa §269, ods. 2 Obchodného zákonníka 1182/18/SPPD/CEZ Záväzok účastníka č. 1 umožniť účastníkovi č. 2 odoberať zo svojho odberného miesta, adresa miesta spotreby: Slaná dolina 14, 925 23 Jelka, č. miesta spotreby: 3103052332, časť elektriny dodávanej účastníkovi č. 1 jeho dodávateľom elektriny, stanovenie spôsobu refakturácie nákladov za tento odber elektriny a určenie ostatných práv a povinností zmluvných strán po dobu trvania tejto Dohody. 12.10.2018 16.10.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 2301/2018/OVaR Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 15.10.2018 15.10.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 2300/2018/OVaR Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 15.10.2018 15.10.2018 Pozrieť
Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy č. 61, 935 27 Hronské Kosihy, IČO: 00307068 Kúpna zmluva 83111/2018 Predmetom zmluvy je prevod vlastníctva projektovej dokumentácie k stavbe „Aglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3. stavba súboru stavieb, Hronské Kosihy – obecná kanalizácia, Zmena stavby pred dokončením“. 1,- € 15.10.2018 15.10.2018 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere 4 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy, lehoty, výška úveru a podmienky čerpania a splatnosti istiny. 6.500.000,- € 09.10.2018 15.10.2018 Pozrieť
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 69064/2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku zapísaného v liste vlastníctva č. 1488 v k.ú. Bátorove Kosihy ako parcela reg. „C“ č. 576/1, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa má vybudovať vodovodné potrubie HDPE PE 100 SDR17 v dĺžke cca 43m. - 31.8.2018 25.9.2018 Pozrieť
Obec Kostolné Kračany, Kostolné Kračany č. 149, 930 03 Kostolné Kračany, IČO: 00305511 Zmluva Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby. 1,- € 07. 09. 2018 24.9.2018 Pozrieť
Obec Čierne Kľačany, Mlynská 2, 953 05 Čierne Kľačany, IČO: 00307858 Zmluva 66567/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby 17.08.2018 17.8.2018 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 4 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 10. 07. 2018 30.7.2018 Pozrieť
Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy č. 61, 935 27 Hronské Kosihy, IČO: 00307068, Obec Čajkov, Čajkov 210, 935 24 Čajkov, IČO: 00306835, Obec Podlužany, Podlužany č. 165, 935 27 Podlužany, IČO: 00307386, Obec Nová Dedina, Nová Dedina 125, 935 25 Nová Dedina, IČO: 00307301 Zmluva 56697/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1, č. 3, č. 4 a č. 5 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby: 3. stavba súboru stavieb „ Hronské Kosihy – obecná kanalizácia“ 1,- € 26.07.2018 27.7.2018 Pozrieť
Obec Váhovce, Váhovce 329, 925 62 Váhovce, IČO: 00306266 Kúpna zmluva a zmluva o podmienkach realizácie stavby 01/2018 Predmetom zmluvy je prevod vlastníctva projektovej dokumentácie k stavbe „Váhovce – splašková gravitačná kanalizácia“ a súhlas predávajúceho so zmenou stavebníka na kupujúceho v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby „Váhovce – splašková kanalizácia“ a „Váhovce – splašková gravitačná kanalizácia“. 1,- € 02.07.2018 2.7.2018 Pozrieť
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50013602 Poistná zmluva 411 025 738 Predmetom zmluvy je poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu. 198 942,20 EUR/ poistné obdobie 30.6.2018 30.6.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 48786/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: 1,- € 27.06.2018 27.6.2018 Pozrieť
Obec Vrakúň, Nám. Sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň, IČO: 00305821 Zmluva 7/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: 1,- € 18.06.2018 18.6.2018 Pozrieť
Západoslovenská distribučná a.s., R1 properties s.r.o. Prehlad Udajov O Zverejnovanych Dokumentoch R1 Properties S R O 33714/14/2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku zapísaného v liste vlastníctva č. 5052 v k.ú. Mlynárce ako parcela reg. „C“ č. 559/16, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2 na umiestnenie elektroenergetických zariadení v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. 112,- € 30.5.2018 14.6.2018 Pozrieť
Obec Nová Dedina, Nová Dedina 125, 935 25 Nová Dedina, IČO: 00307301 Zmluva 39309/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: 1,- € 31.05.2018 31.5.2018 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodatok č. 3 k zmluve O Nfp OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 Dodatok 9.5.2018 18.5.2018 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere 3 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy, lehoty a podmienky čerpania a splatnosti istiny. 14.05.2018 14.5.2018 Pozrieť
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00309150 Zmluva o prevode práv a povinností OPO/0352/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 26.04.2018 26.4.2018 Pozrieť