Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 183/ZZ/2016 183/ZZ/2016 Zriadenie záložného práva záložcom v prospech záložného veriteľa k zálohu. 9.200.000,- € 14. 12. 2016 19.12.2016 Pozrieť
TRAJEKT PLUS, a.s., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava Kúpna zmluva 31070/14-Sch/2016 kúpa pozemkov parc. reg. „C“ č. 12649/12 a č. 12649/13 (podiel 3/16), stavba: SO 23 – Odtok a vyústenie ČOV Levice, k.ú. Levice 1590,65 EUR 23.11.2016 8.12.2016 Pozrieť
Obec Otrhánky, Otrhánky 8, 956 55 Veľké Chlievany , IČO: 00800015 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/10202/11 2 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy 30. 11. 2016 1.12.2016 Pozrieť
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Zmluva o Elektronickej službe Business24 Predmetom zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej využívanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve. 09.11.2016 11.11.2016 Pozrieť
Obec Bory, Bory 84, 935 87 Bory, IČO: 00587656 Kúpna zmluva č. 63515/2016 63515/2016 Predmetom je prevod vlastníctva projektovej dokumentácie. 447,60,- € s DPH 03. 11. 2016 3.11.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva č. 20160052 o postúpení práv a povinností stavebníka 20160052 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 19.900,- € 24.10.2016 3.11.2016 Pozrieť
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383 Zmluva č. 61945/2016 61945/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 26.10.2016 27.10.2016 Pozrieť
Obec Šrobárová, Školská 125/45, 946 32 Šrobárová, IČO: 00306673 Dodatok č. 1 k zmluve č. 18890/2011 1 Predmetom dodatku je doplnenie ustanovení zmluvy o text: „Vetva A 1-3 z materiálu TVL DN 100 v dĺžke 890 m“. - 18.10.2016 18.10.2016 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku 49 785 018,43 EUR 06. 10. 2016 12.10.2016 Pozrieť
Obec Solčany, Hviezdoslavova 50, 926 17 Solčany, IČO: 00311081 Zmluva o poskytovaní služieb 57156/2016 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd 07.10.2016 10.10.2016 Pozrieť
Obec Selice, Sov. armády 1131, 925 72 Selice, IČO: 00306151 Zmluva o poskytovaní služieb 57138/2016 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd 07.10.2016 10.10.2016 Pozrieť
Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany, IČO: 00310255 Zmluva č. 88/2016 88/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Bytové domy Bošany, SO 03 Prípojky inžinierskych sietí“ a prevod vlastníctva projektovej dokumentácie k tejto stavbe 1,- € 26.9.2016 28.9.2016 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 133/1.2 MP/2012 5 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 10 997 556 € 24. 08. 2016 27.9.2016 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 4 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 10 150 133 € 08. 02. 2016 27.9.2016 Pozrieť
Obec Oponice, Oponice č. 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875 Kúpna zmluva č. 12016 12016 Predmetom je prevod vlastníctva projektovej dokumentácie. 145,- € 13. 09. 2016 13.9.2016 Pozrieť
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, IČO: 00305723 Zmluva 48603/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 25.8.2016 7.9.2016 Pozrieť
SOLUM spol. s r.o., Clementisova 909/8, 949 01 Nitra (predávajúci) Kúpna zmluva 41671/14-Sch/2016 kúpa pozemkov parc. reg. „C“ č. 12649/12 a č. 12649/13 (podiel 5/8), stavba: SO 23 – Odtok a vyústenie ČOV Levice, k.ú. Levice 2.076,25 EUR bez DPH, 6.001,88 EUR 15.8.2016 26.8.2016 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 000368/CORP/2015 Predmetom zmluvy je dodatok k Zmluve o úvere 25.000.000,- EUR 25.8.2016 26.8.2016 Pozrieť
Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185 Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov 494/2016 Predmetom je spolupráca pre zabezpečenie financovania realizácie opravy komunikácie – zákazka: Oprava krytu asfaltovej komunikácie 19 985,60 EUR 22.8.2016 24.8.2016 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 46120/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Kanalizácia tlaková + ČS“ na objekty 1,- € 4.8.2016 8.8.2016 Pozrieť