Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Diakovce, Diakovce č. 118, 925 81 Diakovce, IČO: 00305898 Zmluva o poskytovaní služieb Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad 05.05.2016 6.5.2016 Pozrieť
Obec Hronské Kľačany, Hronské Kľačany č. 572, 935 29 Hronské Kľačany, IČO: 00307050 Zmluva o poskytovaní služieb Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad 05.05.2016 6.5.2016 Pozrieť
Chemix-D s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava, IČO: 31406840 Rámcová zmluva o dielo č. 20413/2016 20413/2016 Vykonávanie deratizácie objektov vo vlastníctve objednávateľa alebo prevádzkovaných objednávateľom. 122126,80 € 05.05.2016 6.5.2016 Pozrieť
DeArt, s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice, IČO: 36548332 Rámcová zmluva o dielo č. 18621/2016 18621/2016 Vykonávanie deratizácie objektov vo vlastníctve objednávateľa alebo prevádzkovaných objednávateľom. 39463,20 € 27.04.2016 28.4.2016 Pozrieť
Obec Bátovce, Bátovce 2, 935 03 Bátovce, IČO: 00306771 Zmluva o poskytovaní služieb Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad 27.04.2016 28.4.2016 Pozrieť
Obec Čenkovce, Čenkovce č. 2, 930 39 Čenkovce, IČO: 31871224 Zmluva o poskytovaní služieb - Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd v uvedenej štruktúre – meno a priezvisko producenta, adresa producenta, identifikácia miesta produkcie (odberu - 27.04.2016 28.4.2016 Pozrieť
Sanovet, s.r.o., Krížna 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34126503 Rámcová zmluva o dielo č. 21230/2016 21230/2016 Vykonávanie deratizácie objektov vo vlastníctve objednávateľa alebo prevádzkovaných objednávateľom. 40575,60 € 27.04.2016 28.4.2016 Pozrieť
Vladimír Radosa OK RADOSA, Jilemnického 1268/40, 958 03 Partizánske, IČO: 30884705 Rámcová zmluva o dielo č. 19686/2016 19686/2016 Vykonávanie deratizácie objektov vo vlastníctve objednávateľa alebo prevádzkovaných objednávateľom. 72139,20 € 25.04.2016 26.4.2016 Pozrieť
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.,STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.,INPEK, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 303/2015 zo dňa 12. 06. 2015 2 Predmetom dodatku je zmena zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami a to zníženie ceny. 20 689 175,08 EUR 29. 03. 2016 21.4.2016 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 114/1.2 MP/2011 5 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 16670476,68 € 07. 04. 2016 18.4.2016 Pozrieť
Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, IČO: 306452 Dodatok č. 4 k zmluve č. 45/03/07680/05 nájme časti vodného zdroja Pavlov Dvor, prevádzkovanie vrtu HH-1 v k. ú. Bohatá a preprave vody do verejného vodovodu Svätý Peter 4 Predmetom dodatku je zmena ceny za prevádzkovanie majetku prenajímateľa. Zvýšenie ceny za prevádzkovanie majetku prenajímateľa na 0,2823 € bez DPH za 1 m3 vody 15. 04. 2016 15.4.2016 Pozrieť
Obec Mojzesovo, Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo, IČO: 00309117 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 45592/2015 1 Predmetom dodatku je zmena kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. - 15. 04. 2016 15.4.2016 Pozrieť
Obec Cabaj Čápor, Cabaj Čápor 543, 951 17 Cabaj Čápor, IČO: 00307785 Zmluva o poskytovaní služieb - Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd v uvedenej štruktúre – meno a priezvisko producenta, adresa producenta, identifikácia miesta produkcie (odberu - 05.04.2016 5.4.2016 Pozrieť
Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o.,Terraprojekt, a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb 1 Predmetom dodatku je zmena a doplnenie zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 12. 03. 2015 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami na poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt „ČOV Sever“. - 30. 03. 2016 1.4.2016 Pozrieť
Obec Komjatice, Nádražná 97, 941 06 Komjatice, IČO: 003089994 Zmluva o poskytovaní služieb - Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd v uvedenej štruktúre – meno a priezvisko producenta, adresa producenta, identifikácia miesta produkcie (odberu - 31.03.2016 31.3.2016 Pozrieť
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 00307131 Zmluva o poskytovaní služieb 8432/2016 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd v uvedenej štruktúre – meno a priezvisko producenta, adresa producenta, identifikácia miesta produkcie (odberu - 02.03.2016 3.3.2016 Pozrieť
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r. o., Fučíkova 460/254, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36232751 Zmluva o poskytovaní služieb - Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd v uvedenej štruktúre – meno a priezvisko producenta, adresa producenta, identifikácia miesta produkcie (odberu 434,- € ročne 08.02.2016 9.2.2016 Pozrieť
Property Solutions, s. r. o., Trnavská cesta 74 A,821 02 Bratislava Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 2051/14-Sch/2016 zriadenie vecného bremena na pozemku zapísaného v liste vlastníctva č. 4970 v k.ú. Vráble ako parcela reg. „C“ č. 4950/1, orná pôda, na ktorom sa má vybudovať prepojenie diaľkovodného potrubia DN 250 v dĺžke cca 63 m. - 29.1.2016 4.2.2016 Pozrieť
Obec Alekšince, 951 22, Alekšince 389, IČO: 00707726 Zmluva 1/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Alekšince - kanalizácia“. 1,- € 01.02.2016 1.2.2016 Pozrieť
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31355161, INPEK, s.r.o., Štefánikova 81, 949 01 Nitra, IČO: 34105620, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301 Dohoda o predčasnom užívaní časti diela „Kanalizácia a ČOV Sereď“ 12089/2016 Predmetom je dohoda o predčasnom užívaní časti diela 0,- € 02.01.2016 7.1.2016 Pozrieť