Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
TRAJEKT PLUS, a.s., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava Kúpna zmluva 31070/14-Sch/2016 kúpa pozemkov parc. reg. „C“ č. 12649/12 a č. 12649/13 (podiel 3/16), stavba: SO 23 – Odtok a vyústenie ČOV Levice, k.ú. Levice 1590,65 EUR 23.11.2016 8.12.2016 Pozrieť
Obec Otrhánky, Otrhánky 8, 956 55 Veľké Chlievany , IČO: 00800015 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/10202/11 2 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy 30. 11. 2016 1.12.2016 Pozrieť
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Zmluva o Elektronickej službe Business24 Predmetom zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej využívanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve. 09.11.2016 11.11.2016 Pozrieť
Obec Bory, Bory 84, 935 87 Bory, IČO: 00587656 Kúpna zmluva č. 63515/2016 63515/2016 Predmetom je prevod vlastníctva projektovej dokumentácie. 447,60,- € s DPH 03. 11. 2016 3.11.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva č. 20160052 o postúpení práv a povinností stavebníka 20160052 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 19.900,- € 24.10.2016 3.11.2016 Pozrieť
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383 Zmluva č. 61945/2016 61945/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 26.10.2016 27.10.2016 Pozrieť
Obec Šrobárová, Školská 125/45, 946 32 Šrobárová, IČO: 00306673 Dodatok č. 1 k zmluve č. 18890/2011 1 Predmetom dodatku je doplnenie ustanovení zmluvy o text: „Vetva A 1-3 z materiálu TVL DN 100 v dĺžke 890 m“. - 18.10.2016 18.10.2016 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku 49 785 018,43 EUR 06. 10. 2016 12.10.2016 Pozrieť
Obec Solčany, Hviezdoslavova 50, 926 17 Solčany, IČO: 00311081 Zmluva o poskytovaní služieb 57156/2016 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd 07.10.2016 10.10.2016 Pozrieť
Obec Selice, Sov. armády 1131, 925 72 Selice, IČO: 00306151 Zmluva o poskytovaní služieb 57138/2016 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd 07.10.2016 10.10.2016 Pozrieť
Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany, IČO: 00310255 Zmluva č. 88/2016 88/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Bytové domy Bošany, SO 03 Prípojky inžinierskych sietí“ a prevod vlastníctva projektovej dokumentácie k tejto stavbe 1,- € 26.9.2016 28.9.2016 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 133/1.2 MP/2012 5 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 10 997 556 € 24. 08. 2016 27.9.2016 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 4 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 10 150 133 € 08. 02. 2016 27.9.2016 Pozrieť
Obec Oponice, Oponice č. 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310875 Kúpna zmluva č. 12016 12016 Predmetom je prevod vlastníctva projektovej dokumentácie. 145,- € 13. 09. 2016 13.9.2016 Pozrieť
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, IČO: 00305723 Zmluva 48603/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 25.8.2016 7.9.2016 Pozrieť
SOLUM spol. s r.o., Clementisova 909/8, 949 01 Nitra (predávajúci) Kúpna zmluva 41671/14-Sch/2016 kúpa pozemkov parc. reg. „C“ č. 12649/12 a č. 12649/13 (podiel 5/8), stavba: SO 23 – Odtok a vyústenie ČOV Levice, k.ú. Levice 2.076,25 EUR bez DPH, 6.001,88 EUR 15.8.2016 26.8.2016 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 000368/CORP/2015 Predmetom zmluvy je dodatok k Zmluve o úvere 25.000.000,- EUR 25.8.2016 26.8.2016 Pozrieť
Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185 Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov 494/2016 Predmetom je spolupráca pre zabezpečenie financovania realizácie opravy komunikácie – zákazka: Oprava krytu asfaltovej komunikácie 19 985,60 EUR 22.8.2016 24.8.2016 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 46120/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Kanalizácia tlaková + ČS“ na objekty 1,- € 4.8.2016 8.8.2016 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 3 zo dňa 01.08.2016 k Zmluve o financovaní č. 2/ZF/2008 zo dňa 27.03.2008 3 Predmetom Dodatku sú zmeny ustanovení Zmluvy. - 01. 08. 2016 4.8.2016 Pozrieť