Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 v zastúpení: Slovensk Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 144/1.2 MP/2014, názov projektu: Žitavany - 2 Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. ZMENA ZMLUVY odsek 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávra - 15.10.2015 5.1.2016 Pozrieť
Ministerstvo ŽPSR, Slovenská agentúra životného prostredia Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 152/1.2 MP/2014 Zmena zmluvy 18.12.2015 28.12.2015 Pozrieť
Doprastav, a,s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320; Váhostav – SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31356648; Ovida, s.r.o., Dostojevského rad č. 1, 811 09 Bratislava, IČO: 34138692 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Predmetom dodatku je úprava prvej odrážky štvrtého odseku podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok, kde sa text odrážky upravený dodatkom č. 1 zo dňa 31.3.2015vypúšťa a nahrádza nasledovným textom: - min. 25 % finančné plnenie z Akceptovanej zmluvnej h - - 21.12.2015 Pozrieť
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.,Vodohospodárske stavby a.s.,Inpek, s.r.o Zmluva o dielo - Predmetom zmluvy je zhotovenie kanalizácie v Seredi v dĺžke 6,6 km vrátane vybudovania 205 ks kanalizačných prípojok. 11 530 000,00 EUR bez DPH 12.6.2015 3.12.2015 Pozrieť
Obec Dolná Streda, Dolná Streda č. 650, 925 63, IČO: 00611638 Zmluva o dielo 29930/2015 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby 1,- € 17.6. 2015 3.12.2015 Pozrieť
Obec Nesvady, Obchodná č. 23, 946 51 Nesvady, IČO: 00306606 Kúpna zmluva 726/2015 Predávajúci predáva a kupujúci kupuje a preberá do svojho výlučného vlastníctva projektovú dokumentá 863,00 – EUR bez DPH 9.11.2015 11.11.2015 Pozrieť
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1, IČO: 00 151 700 Predmetom zmluvy je poistenie majetku, strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb 411 021 226 12 274,80 EUR 4.9.2015 9.11.2015 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810, v zastúpení: Slovens Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 112/1.2 MP/2011, názov projektu: Kanalizácia 4 Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. ZMENA ZMLUVY odsek 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávra 11 216 668,19 EUR 21.10.2015 3.11.2015 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810, v zastúpení: Slovens Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 133/1.2 MP/2012, názov projektu: Čistiareň o 3 Zmluvné strany sa v zmysle článku 9. ZMENA ZMLUVY A PROJEKTU odsek 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytn - 28.10.2015 3.11.2015 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810, v zastúpení: Slovens Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 112/1.2 MP/2011, názov projektu: Kanalizácia 5 Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. ZMENA ZMLUVY odsek 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávra - 15.10.2015 27.10.2015 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 v zastúpení: Slovensk Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 114/1.2 MP/2011, názov projektu: Kanalizácia 3 Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. ZMENA ZMLUVY odsek 1 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávra - 15.10.2015 27.10.2015 Pozrieť
Dopravoprojekt, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31322000 Zmluva o poskytnutí služieb 50916/2015 Predmetom Zmluvy je poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt: „Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce“ 203 988,- EUR s DPH 21.10.2015 22.10.2015 Pozrieť
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00014915, oprávnený podnikať v Slovenskej republike vz Zmluva o dielo 32-0308/S/2015 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – vybudovanie kanalizácie v obci Žitavany v celkovej dĺžke 9,5 km (z čoho 8,1 km tvorí gra 3 289 895,00 EUR bez DPH 21.10.2015 22.10.2015 Pozrieť
Doprastav, a,s., Váhostav – SK, a.s., Ovida, s.r.o., Inpek, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 2 Predmetom dodatku je zmena identifikačných údajov Zhotoviteľa – Združenia „ČOV Sever“. - 15.10.2015 19.10.2015 Pozrieť
Doprastav, a,s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 2 Predmetom dodatku je zmena identifikačných údajov Zhotoviteľa – Združenia „ČOV Sever“. - 15.10.2015 16.10.2015 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Zmluva o úvere 000368/CORP/2015 Predmetom zmluvy je záväzok banky, že za podmienok dojednaných v zmluve o úvere dočasne poskytne v prospech klienta 75.000.000,- EUR 15.10.2015 15.10.2015 Pozrieť
VWR International GmbH, Graumanngasse 7, 1150 Wien, Rakúsko, IČO: FN 189903 w Rámcová kúpna zmluva 51833/2015 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu za podmienok uvedených v zmluve dehydrované a kultivačné médiá a suplementy používané podľa Prílohy č. 1 zmluvy 12.10.2015 14.10.2015 Pozrieť
Vodohospodárske stavby a.s., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31 322 301 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 303/2015 uzatvorenej dňa 12.06.2015 1 Predmetom Dodatku je zmena čísla bankového účtu Zhotoviteľa, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., - 12.8.2015 13.10.2015 Pozrieť
Vodohospodárske stavby a.s., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Inpek, s.r.o. Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 303/2015 uzatvorenej dňa 12.06.2015 1 Predmetom Dodatku je zmena čísla bankového účtu Zhotoviteľa, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - 12.8.2015 13.10.2015 Pozrieť
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Vodohospodárske stavby a.s., Inpek, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. zhotoviteľa Z0028/CC/2015 1 Predmetom Dodatku č. 1k Zmluve o dielo, ktorej predmetom je stavba „Kanalizácia a ČOV Sereď“ je zmena bankového účtu zhotoviteľo - 25.9.2015 25.9.2015 Pozrieť