Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Colonnade Insurance S.A. Poistná zmluva 411 022 622 Predmetom zmluvy je poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu. 197 988,75 EUR/ poistné obdobie 30.6.2016 28.7.2016 Pozrieť
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 00306169 Zmluva 557/2016 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby 1,- € 27.7.2016 27.7.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva o preložke verejnej kanalizácie č. 32308/2016 32308/2016 Úprava podmienok vykonania preložky verejného vodovodu. 0,- € 20.06.2016 19.7.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva o preložke verejného vodovodu a verejnej kanalizácie č. 36659/2016 36659/2016 Úprava podmienok vykonania preložky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 0,- € 27.06.2016 19.7.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva o preložke verejného vodovodu č. 36664/2016 36664/2016 Úprava podmienok vykonania preložky verejného vodovodu. 0,- € 27.06.2016 19.7.2016 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36724530 Zmluva o preložke skupinového verejného vodovodu č. 36656/2016 36656/2016 Úprava podmienok vykonania preložky verejného vodovodu. 0,- € 27.06.2016 19.7.2016 Pozrieť
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. Poistná zmluva 411022628 Predmetom zmluvy je poistenie majetku, strojov a elektroniky. 9969,22 EUR/poistné obdobie 1.7. 2016 14.7.2016 Pozrieť
UNIQA poisťovňa a.s. Poistná zmluva 8001387412 Predmetom zmluvy je poistenie majetku "Kanalizácia a ČOV Žitavany". 63615,24 EUR 5.9.2016 14.7.2016 Pozrieť
UNIQA poisťovňa a.s. Poistná zmluva 8001387142 Predmetom zmluva je poistenie majetku "Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce" 74.900 EUR 6.7.2016 14.7.2016 Pozrieť
Obec Šoporňa, Šoporňa 1179, 925 52 Šoporňa, IČO: 00306207 Zmluva o poskytovaní služieb 37265/2016 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov - 30.06.2016 30.6.2016 Pozrieť
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 Zmluva o spolupráci - Predmetom zmluvy je oznamovať partnerovi zmeny vybraných údajov jeho Zákazníkov - 27.6.2016 29.6.2016 Pozrieť
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia 1613300010-ZoVP Vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia 17.05.2016 18.5.2016 Pozrieť
Obec Farná, Farná č. 462, 935 66 Farná, IČO: 00306941 Zmluva o nájme nebytových priestorov 24901/2016 Prenájom časti nebytových priestorov v budove so súp. č. 161 a pozemok parc. č. 192/4 v obci Farná 76,34 €/ 1 mesiac + 38,18 € /1 mesiac 17.05.2016 18.5.2016 Pozrieť
Obec Diakovce, Diakovce č. 118, 925 81 Diakovce, IČO: 00305898 Zmluva o poskytovaní služieb Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad 05.05.2016 6.5.2016 Pozrieť
Obec Hronské Kľačany, Hronské Kľačany č. 572, 935 29 Hronské Kľačany, IČO: 00307050 Zmluva o poskytovaní služieb Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad 05.05.2016 6.5.2016 Pozrieť
Chemix-D s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava, IČO: 31406840 Rámcová zmluva o dielo č. 20413/2016 20413/2016 Vykonávanie deratizácie objektov vo vlastníctve objednávateľa alebo prevádzkovaných objednávateľom. 122126,80 € 05.05.2016 6.5.2016 Pozrieť
DeArt, s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice, IČO: 36548332 Rámcová zmluva o dielo č. 18621/2016 18621/2016 Vykonávanie deratizácie objektov vo vlastníctve objednávateľa alebo prevádzkovaných objednávateľom. 39463,20 € 27.04.2016 28.4.2016 Pozrieť
Obec Bátovce, Bátovce 2, 935 03 Bátovce, IČO: 00306771 Zmluva o poskytovaní služieb Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad 27.04.2016 28.4.2016 Pozrieť
Obec Čenkovce, Čenkovce č. 2, 930 39 Čenkovce, IČO: 31871224 Zmluva o poskytovaní služieb - Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd v uvedenej štruktúre – meno a priezvisko producenta, adresa producenta, identifikácia miesta produkcie (odberu - 27.04.2016 28.4.2016 Pozrieť
Sanovet, s.r.o., Krížna 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34126503 Rámcová zmluva o dielo č. 21230/2016 21230/2016 Vykonávanie deratizácie objektov vo vlastníctve objednávateľa alebo prevádzkovaných objednávateľom. 40575,60 € 27.04.2016 28.4.2016 Pozrieť