Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Cabaj - Čápor, Cabaj – Čápor 543, 951 17 Cabaj - Čápor, IČO: 00307785 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22.11.2019 22.11.2019 Pozrieť
Obec Bátovce, Bátovce 2, 935 03 Bátovce, IČO: 00306771 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22.11.2019 22.11.2019 Pozrieť
Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00306240 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22.11.2019 22.11.2019 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava , IČO: 36724530 Dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 1 Zmena ustanovenia zmluvy. 20.11.2019 20.11.2019 Pozrieť
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, IČO: 00307726 Zmluva o poskytovaní služby 82145/2019 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 20. 11. 2019 20.11.2019 Pozrieť
Obec Komjatice, Nádražná 97, 941 06 Komjatice, IČO: 003089994 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 1 Zmena ustanovení zmluvy. 20.11.2019 20.11.2019 Pozrieť
Obec Kajal, Kajal 20, 925 92 Kajal, IČO: 00308029 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/02/68405/19 43/02/68405/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 18. 11. 2019 18.11.2019 Pozrieť
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9, 932 01 Veľký Meder, IČO: 305332 Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/01/32040/13 1 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 13. 11. 2019 14.11.2019 Pozrieť
Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo, IČO: 00307939 Zmluva o prevádzkovaní č. 41/58908/2019 41/58908/2019 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 11. 11. 2019 14.11.2019 Pozrieť
Obec Horné Obdokovce, Horné Obdokovce 389, 956 08 Horné Obdokovce, IČO: 00310441 Kúpna zmluva č. 76553/2019 76553/2019 Prevod vlastníctva projektovej dokumentácie spracovanej v stupni pre územné rozhodnutie stavby: „Región Topoľčany, odvedenie a čistenie odpadových vôd – aglomerácia č. 8 Horné Obdokovce“ a potvrdenie prevzatia právneho nástupníctva z rozhodnutia č. 628/2008 zo dňa 16.9.2008 o umiestnení stavby „Región Topoľčany, odvedenie a čistenie odpadových vôd – aglomerácia č. 8 Horné Obdokovce“. 385,80 € 11. 11. 2019 11.11.2019 Pozrieť
Obec Tovarníky, Obrancov mieru 82/5, 955 01 Tovarníky, IČO: 31872638 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/14663/15 2 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o Vodovodné potrubie HDPE D 110 dĺžky 273,50 m a Kanalizačné potrubie PVC DN 300 dĺžky 233,00 m 11. 11. 2019 11.11.2019 Pozrieť
Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo, IČO: 00307939 Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/04828/07 4 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o SO 01 vodovod (Vodovodný rád „2“ HDPE 100 D 110 – 197,0 m), SO 02 vodovod (Vodovodný rád „3“ HDPE 100 D 110 – 268,0 m) 11. 11. 2019 11.11.2019 Pozrieť
Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 318270004 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/05/58908/2019 40/05/58908/2019 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 27. 09. 2019 2.10.2019 Pozrieť
Obec Otrhánky, Otrhánky 8, 956 55 Veľké Chlievany, IČO: 00800015 Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/10202/11 3 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod, SO – 13 Rozvádzacie potrubia 27. 09. 2019 2.10.2019 Pozrieť
Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 41/04/10270/11 Obec Žemberovce, SNP 375/39, 935 02 Žemberovce, IČO: 00307700 2 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejnú kanalizáciu, SO 1.01 Gravitačné stoky splaškové 1. stavby, Stoka „B“ z PVC DN 300 v dĺžke 101,44 m, 12 ks zaústení DN/ID 150 do verejnej kanalizácie 27. 09. 2019 2.10.2019 Pozrieť
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, Colonnade Insurance S.A., Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice IČO: 50 013 602 Poistná zmluva 8-803-012540 Poistenie zodpovednosti za škodu kybernetických rizík a pri spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). 42.000,- € za poistné obdobie 30. 09. 2019 30.9.2019 Pozrieť
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce , IČO: 00308676 Kúpna zmluva 62483/2019 Prevod vlastníctva k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „Región Vráble, odvedenie a čistenie odpadových vôd – Aglomerácia č. 3: SO-307 Kanalizácia m. č. Prílepy (Zlaté Moravce)“ a prevzatie právneho nástupníctva z rozhodnutia č. 1787/2007-004-Gi. 95,01 € 11.09.2019 11.9.2019 Pozrieť
Obec Rybník, Hlavná 2, 935 23 Rybník, IČO: 00307424 Dodatok č. 1 k zmluve č. 12412/2015 Dodatok č. 1 Zmena rozsahu postúpených práv a povinností stavebníka. 03.09.2019 6.9.2019 Pozrieť
Obec Hokovce, Hokovce 151, 935 84 Horné Semerovce, IČO: 00306967 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/04/43527/19 43/04/43527/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 26. 08. 2019 26.8.2019 Pozrieť
Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov, IČO: 00307483 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/04/45416/19 40/04/45416/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 26. 08. 2019 26.8.2019 Pozrieť