Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 00611174 Dodatok č. 10 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05402/09 10 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 00611174 Dodatok č. 11 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05402/09 11 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 00611182 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/21931/2013 2 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra, IČO: 00308307 Dodatok č. 14 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/05/03746/09 14 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o kanalizáciu 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, IČO: 00307726 Zmluva o prevádzkovaní č. 41/01/53729/19 41/01/53729/19 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že príjmy prevádzkovateľa za stočné , ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka, presiahnu náklady spojené s prevádzkou predmetu prevádzkovania, bude tento kladný rozdiel medzi príjmami a nákladmi prevádzkovateľa vyplatený vlastníkovi. 14. 08. 2019 14.8.2019 Pozrieť
Obec Krškany, Krškany č. 115, 934 01 Levice 1, IČO: 00307157 Zmluva o dielo 45475/2019 Realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer. Názov stavby: „SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 06.01 Prípojky vody“ 17206,68 € vrátane DPH 28.06.2019 28.6.2019 Pozrieť
Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica, IČO: 00310824 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/12285/19 40/07/12285/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 28. 06. 2019 28.6.2019 Pozrieť
Obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce, IČO: 00699250 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/08302/19 40/07/08302/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 28. 06. 2019 28.6.2019 Pozrieť
Obec Ruskovce, Ruskovce 1, 956 54 Veľké Držkovce, IČO: 00311031 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/08987/19 40/07/08987/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 28. 06. 2019 28.6.2019 Pozrieť
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700 Poistná zmluva 46841/2019 Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektu „Nitra – dobudovanie kanalizačnej siete“. 6887,71 € 27.06.2019 27.6.2019 Pozrieť
Obec Neded, Neded č. 844, 925 85 Neded, IČO: 00306100 Zmluva o poskytovaní služby 44452/2019 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 21.06.2019 21.6.2019 Pozrieť
Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35975946 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov D2019052901 Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov. 50,- € 21.06.2019 21.6.2019 Pozrieť
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00305383 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/01/032137/19 43/01/032137/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 30.05.2019 31.5.2019 Pozrieť
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa, IČO: 00306185 Zmluva o zriadení vecného bremena 276/2019 Zriadenie vecného bremena k parcele „C“ KN č. 5798/3 a 5858/4 v kat. území Šaľa. 23.04.2019 13.5.2019 Pozrieť
Obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310375 Zmluva o poskytovaní služby 30622/2019 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 06.05.2019 6.5.2019 Pozrieť
Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo, IČO: 00307939 Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/04828/07 3 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o SO 01 rozvádzacie vodovodné potrubie vodovodný rád „1-9“ HDPE D 110 – 263,68 m. 02. 05. 2019 2.5.2019 Pozrieť
Obec Hradište, Hradište č. 278, 958 54 Hradište, IČO: 00310468 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/08330/19 40/07/08330/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 30. 04. 2019 30.4.2019 Pozrieť
Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00310336 Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/07468/15 4 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod. 30. 04. 2019 30.4.2019 Pozrieť
Obec Dolné Lefantovce, Nitrianska 36/75, 951 45 Dolné Lefantovce, IČO: 37869051 Zmluva č. 27212/2019 27212/2019 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodných stavieb 1,- € 18.04.2019 30.4.2019 Pozrieť
Obec Ňárad, Ňárad 78, 930 06 Sap, IČO: 00305758 Zmluva o prechode práv a povinností stavebníka, o prevode projektovej dokumentácie a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania Predmetom zmluvy je prechod práv a povinností prevodcu ako stavebníka stavebných objektov SO-19 a SO-20 vyplývajúcich z územného rozhodnutia a potvrdenie právneho nástupníctva účastníka územného konania a prevod vlastníckych práv k dokumentácii pre územné rozhodnutie v časti týkajúcej sa stavebných objektov SO-19 a SO-20 z prevodcu na nadobúdateľa. 1,- € 27.03.2019 29.4.2019 Pozrieť