Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Komjatice, Nádražná 97, 941 06 Komjatice, IČO: 00308994 Kúpna zmluva týkajúca sa stavby: „Aglomerácia Komjatice – odvedenie a čistenie odpadových vôd – kanalizácia Komjatice“ 15839/2015 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom projektovej dokumentácie spracovanej v stupni pre stavebné povolenie stavby ... 4.076,- € bez DPH 15.4.2015 20.4.2015 Pozrieť
Obec Hostie, Hostie 1, 951 94 Hostie, IČO: 00307980 Zmluva 16169/2015 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby 1,- € 13.4.2015 15.4.2015 Pozrieť
Doprastav, a,s., Váhostav – SK, a.s., Ovida, s.r.o., Inpek, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Predmetom dodatku je úprava prevej zarážky štvrtého odseku podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok - 31.3.2015 2.4.2015 Pozrieť
Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o., Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen, IČO: 36636851 Zmluva o poskytnutí služieb 10786/2015 Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt „ČOV Sever“ – stavebné práce 816 000,00 EUR bez DPH 2015-03-12 00:00:00 1.4.2015 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 112/1.2 MP/2011 3 Predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu a úprava znenia odseku 2, bodu 5.2 článku 5. - 30.3.2015 1.4.2015 Pozrieť
Združenie ČOV Sever - Doprastav, a,s., Váhostav – SK, a.s., Ovida, s.r.o., Inpek, s.r.o. Zmluva o dielo - Predmetom zmluvy je zhotovenie diela pod názvom „ČOV Sever“ v rozsahu podrobne špecifikovanom v Požiadavkách 78 757 113,65 EUR bez DPH 30.3.2015 1.4.2015 Pozrieť
Obec Michal na Ostrove, Michal na Ostrove č. 132, 930 35 Michal na Ostrove, IČO: 00305600 Kúpna zmluva a Zmluva o podmienkach realizácie stavby týkajúca sa stavby: „Región Dunajská Streda ... 12281/2015 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom projektovej dokumentácie 2. Projektová dokumentácia obsahuje 3. Predávajúci predáva ... 244,56 € bez DPH 1.4.2015 1.4.2015 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 114/1.2 MP/2011, názov projektu: Kanalizácia 114/1.2 MP/2011 Predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu a úprava znenia odseku 2, bodu 5.2 článku 5. - 11.3.2015 23.3.2015 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 133/1.2 MP/2012, názov projektu: Čistiareň o 133/1.2 MP/2012 Predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu, zmena čísla účtu vo formáte IBAN a zároveň sa dopĺňa b - 11.3.2015 23.3.2015 Pozrieť
Obec Orechová Potôň, Orechová Potôň č. 281, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 00305669 Kúpna zmluva a Zmluva o podmienkach realizácie stavby týkajúca sa stavby: „Región Dunajská Streda – odvedenie a 10567/2015 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom projektovej dokumentácie 2. Projektová dokumentácia obsahuje 3.Predávajúci predáva a 254,03 € bez DPH 12.3.2015 17.3.2015 Pozrieť
Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Combin Banská Štiavnica s.r.o., Inpek, s.r.o., Zmluva o dielo 5441/2015 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – vybudovanie kanalizácie v meste Šurany a obci Lipová v celkovej dĺžke 14,1 km vrátane ... 18 849 927,11 EUR bez DPH 25.2.2015 4.3.2015 Pozrieť
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36302724 Zmluva o dodávke pitnej vody 6510/2015 Predmetom zmluvy je dodávať pitnú vodu z verejného vodovodu do verejných vodovodov Horné Motešice, Dolné Motešice 0,7550 €/m3 25.2.2015 26.2.2015 Pozrieť
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 00397687 Zmluva o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu - Predmetom zmluvy je záväzok riešiteľa, že odberateľovi predloží výstupy riešenia projektu a ... - 27.1.2015 5.2.2015 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Zmluva o financovani vydavkov subjektu hospodarskej mobilizacie na hospodarsku mobilizaciu zo statneho rozpoctu 161/2014-1.2 Predmetom zmluvy je financovanie beznych vydavkov subjektu HM spojenych s plnenim opatreni hospodarskej mobilizacie 17 868,00 28.1.2015 30.1.2015 Pozrieť
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1, IČO: 00 151 700 Predmetom zmluvy je poistenie majetku, strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb 411 020 029 96 801,35 EUR 12.12.2014 22.12.2014 Pozrieť
Garnets Consulting a.s., Československých légií 445/4, 415 01 Teplice, IČO: 273 49 675 Zmluva o poskytnutí služieb Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt „Šurany – kanalizácia a ČOV“ 392 870,00 EUR bez DPH 19. 12. 2014 22.12.2014 Pozrieť
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1, IČO: 00 151 700 Poistná zmluva 411 020 029 Predmetom zmluvy je poistenie majetku, strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb 96 801,35 EUR 12.12.2014 22.12.2014 Pozrieť
Obec Machulince, Hlavná č. 115, 951 93 Machulince, IČO: 00308234 Zmluva 54021/2014 Účastník č. 1 uzatvorením zmluvy súhlasí so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 týkajúcej sa vodnej stavby „Machulince, ... 1 € 30.10.2014 30.10.2014 Pozrieť
Protelcont, spol. s r. o., Nitrianska 32/A, 903 01 Senec, IČO: 17639581 Zmluva o dielo 019/2014 Vykonanie diela: „SPDV Ga-Nz-Lv, výmena operátorských pracovísk dispečingu“. 25 622,71 EUR s DPH 29.10.2014 30.10.2014 Pozrieť
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia 1413400018-ZoVP Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii preložky elektroenergetického zariadenia - 29.10.2014 30.10.2014 Pozrieť