Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce č. 178, 935 21 Veľké Kozmálovce, IČO: 34076743 Dodatok k zmluve o dielo Zmena ustanovení zmluvy. 10.02.2020 11.2.2020 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 1 k zmluve o financovaní č. 56/ZF/2016 1 Zmena ustanovení zmluvy. 1000,- € 15. 01. 2020 4.2.2020 Pozrieť
Obec Čenkovce, Čenkovce č. 2, 930 39 Čenkovce, IČO: 31871224 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 21110/2016 zo dňa 27.04.2016 1 Zmena ustanovení zmluvy. 04.02.2020 4.2.2020 Pozrieť
Obec Žitavany, Športová 5, 951 97 Žitavany, IČO: 37869451 Zmluva o zriadení vecného bremena 85990/2019 Zriadenie vecného bremena. 05.12.2019 9.1.2020 Pozrieť
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 Dodatok č. 12 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M 12 Predĺženie platnosti zmluvy a zmena ustanovení zmluvy. 298,80 € 08. 01. 2020 8.1.2020 Pozrieť
Obec Oponice, Oponice 105, 956 14 Oponice, IČO: 00310375 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby č. 30622/2019 zo dňa 06.05.2019 1 Zmena ustanovení zmluvy. 08.01.2020 8.1.2020 Pozrieť
Obec Topoľčianky, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky, IČO: 00308536 Kúpna zmluva č. 91862/2019 91862/2019 Prevod vlastníctva motorového vozidla Multicar M 2512. 950,- € 20. 12. 2019 30.12.2019 Pozrieť
ČENTÉŠ Slovakia, spol. s r.o., LKT BUILDING, s.r.o., Obec Malý Lapáš Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. 57394/2019 1 Zmena ustanovení zmluvy. 20.12.2019 20.12.2019 Pozrieť
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 00307131 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 8432/2016 zo dňa 02.03.2016 1 Zmena ustanovení zmluvy. 18.12.2019 18.12.2019 Pozrieť
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 1/5100001279/2020-2021 Záväzok Dodávateľa v Zmluvnom období od 00:00 hod. dňa 1.1.2020 do 23:59 hod. dňa 31.12.2021:a) dodávať do odberných miest elektrinu v dohodnutom množstve, čase a v kvalite garantovanej Technickými podmienkami, b) zabezpečovať pre Odberné miesta prostredníctvom PDS Distribučné služby a c) prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku na Odberných miestach voči zúčtovateľovi odchýlok. Cena za dodávku elektriny 64,00 €/1 MWh, cena za distribučné služby je uvedená v Zmluve a jej prílohe č. 1. 11. 12. 2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Čeľadince, Čeľadince 3, 956 16 Nitrianska Streda, IČO: 00699144 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/07/47958/19 40/07/47958/19 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 05. 12. 2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Diakovce, Diakovce č. 118, 925 81 Diakovce, IČO: 00305898 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 23678/2016 zo dňa 05.05.2016 1 Zmena ustanovení zmluvy. 05.12.2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Malý Cetín, Malý Cetín 105, 951 07 Čechynce, IČO: 00611166 dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/1477/2011 uzatvorenej dňa 24. marca 2011 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22. 11. 2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom, IČO: 00305901 dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 43/02/9194/2015 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22. 11. 2019 16.12.2019 Pozrieť
Obec Neded, Neded č. 844, 925 85 Neded, IČO: 00306100 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22.11.2019 22.11.2019 Pozrieť
Obec Cabaj - Čápor, Cabaj – Čápor 543, 951 17 Cabaj - Čápor, IČO: 00307785 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22.11.2019 22.11.2019 Pozrieť
Obec Bátovce, Bátovce 2, 935 03 Bátovce, IČO: 00306771 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22.11.2019 22.11.2019 Pozrieť
Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00306240 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 1 Zmena ustanovení zmluvy. 22.11.2019 22.11.2019 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava , IČO: 36724530 Dodatok č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 1 Zmena ustanovenia zmluvy. 20.11.2019 20.11.2019 Pozrieť
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, IČO: 00307726 Zmluva o poskytovaní služby 82145/2019 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 20. 11. 2019 20.11.2019 Pozrieť