Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Dežerice, Dežerice 193, 957 03 Dežerice, IČO: 00310336 Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/07468/15 4 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod. 30. 04. 2019 30.4.2019 Pozrieť
Obec Dolné Lefantovce, Nitrianska 36/75, 951 45 Dolné Lefantovce, IČO: 37869051 Zmluva č. 27212/2019 27212/2019 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodných stavieb 1,- € 18.04.2019 30.4.2019 Pozrieť
Obec Ňárad, Ňárad 78, 930 06 Sap, IČO: 00305758 Zmluva o prechode práv a povinností stavebníka, o prevode projektovej dokumentácie a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania Predmetom zmluvy je prechod práv a povinností prevodcu ako stavebníka stavebných objektov SO-19 a SO-20 vyplývajúcich z územného rozhodnutia a potvrdenie právneho nástupníctva účastníka územného konania a prevod vlastníckych práv k dokumentácii pre územné rozhodnutie v časti týkajúcej sa stavebných objektov SO-19 a SO-20 z prevodcu na nadobúdateľa. 1,- € 27.03.2019 29.4.2019 Pozrieť
Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00309150 Dodatok č. 1 k zmluve o prevode práv a povinností č. OPO/0352/2018 Dodatok č. 1 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy:z „Vetva „V3-V4“, HDPE 110, iba časť dĺžky t.j. 79,25 m“ na „Vetva „V3-V4“, HDPE 110, iba časť dĺžky t.j. 96,47 m“. 18.04.2019 18.4.2019 Pozrieť
Obec Velčice, Velčice 73, 951 71 Sľažany, IČO: 00308544 Zmluva 25328/2019 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodných stavieb 1,- € 17.04.2019 17.4.2019 Pozrieť
MH Invest, s.r.o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava , IČO: 36724530 Dohoda o ukončení zmluvy o prevádzkovaní č. 43_05_59999_2017 Ukončenie platnosti zmluvy o prevádzkovaní č. 43_05_59999_2017. 28. 03. 2019 28.3.2019 Pozrieť
Obec Cabaj-Čápor, Cabaj-Čápor 543, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 00307785 dodatok č. 3 k zmluve č. 4/98 o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho zariadenia 3 Zmena ustanovení zmluvy. 28. 03. 2019 28.3.2019 Pozrieť
Obec Pohranice, Pohranice 185, 951 02 Pohranice, IČO: 00308382 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/05/10169/2019 40/05/10169/2019 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 28. 03. 2019 28.3.2019 Pozrieť
Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 00306070 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/02/89789/18 43/02/89789/18 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok predmet prevádzkovania. 28. 03. 2019 28.3.2019 Pozrieť
Obec Holice, Póšfa 151, 930 34 Holice, IČO: 00305405 Zmluva o prevádzkovaní č. 43/01/07479/18 43/01/07479/18 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Príjmy prevádzkovateľa za vodné a stočné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom (producentom) za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje majetok vlastníka. 20. 02. 2019 28.2.2019 Pozrieť
Obec Pažiť, Pažiť 78, 958 03 Pažiť, IČO: 00310913 Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/07/03026/10 2 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod. 20. 02. 2019 28.2.2019 Pozrieť
Obec Vozokany, Hlavná 57/36, 925 05 Vozokany, IČO: 00306321 Zmluva o poskytovaní služby 9711/2019 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 305,- € ročne 19.02.2019 28.2.2019 Pozrieť
Obec Imeľ, Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ, IČO: 00306479 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/03/94624/18 40/03/94624/18 Podmienky prevádzkovania verejného vodovodu. Príjmy prevádzkovateľa za vodné, ktoré vyúčtoval prevádzkovateľ odberateľom pripojeným na predmet prevádzkovania za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého prevádzkuje predmet prevádzkovania. 22. 01. 2019 23.1.2019 Pozrieť
Obec Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 00611174 Dodatok č. 9 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/05/05402/09 9 Rozšírenie predmetu prevádzkovania o verejný vodovod. 22.01.2019 23.1.2019 Pozrieť
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 00308676 Zmluva 1430/2019 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: 1,- € 14.01.2019 14.1.2019 Pozrieť
Dodatok č. 11 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M Dodatok č. 11 k zmluve o vystavení záruky č. 1/2010/BZ/M 11 Predĺženie platnosti zmluvy a zmena ustanovení zmluvy. 298,80 € 21. 12. 2018 11.1.2019 Pozrieť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, IČO: 00156621 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302041Q019-421-19 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP 120 423,22 EUR 20. 11. 2018 11.1.2019 Pozrieť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, IČO: 00156621 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302041Q018-421-19 Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP 161 686,95 EUR 20. 11. 2018 11.1.2019 Pozrieť
Obec Skýcov, Školská 294/2, 951 85 Skýcov, IČO 00308421 Kúpna zmluva 104700/2018 Predaj pozemku a časti verejnej účelovej komunikácie, katastrálne územie Skýcov, parcela registra „C“ KN č. 1402/5 o výmere 1132 m2, zastavaná plocha a nádvorie 5500 € 19.12.2018 21.12.2018 Pozrieť
Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 141/326, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 31827004 Zmluva o zabezpečení prevádzkovania verejnej kanalizácie č. 88192/2018 88192/2018 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie. Príjmy vlastníka OKS za stočné, ktoré vyúčtoval vlastník OKS producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého zabezpečuje prevádzku majetku objednávateľa. 26. 10. 2018 13.12.2018 Pozrieť