Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, IČO: 00308439 Zmluva 54464/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby: „Močenok – kanalizácia – ul. Pri Kamennom moste a ul. B. Klucha“. 1,- € 16.08.2017 16.8.2017 Pozrieť
Arnold Mikle, nar. 4. 12. 1972, trvalý pobyt Kostolná ul. 613/28, 9514 05 Veľký Cetín (kupujúci a povinný z vecného bremena) Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena 40167/MK/2017 predaj pozemkov parc. reg. „C“ č. 167/1, 167/9, 167/12 a stavby „prevádzkový objekt“, súp. č. 1974 na parc. č. 167/9 v podiele 1/1 so zriadením vecných bremien na parc. reg. „C“ č. 167/12 a 167/1 v k. ú. Vráble 41.250,- € 26.7.2017 11.8.2017 Pozrieť
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, registrácia v OR: OS Bratislava I, Odd.: Sa, Vl. č. : 426/B Dohoda o podružnom odbere elektriny a spolufinancovaní nákladov na prevádzku transformačnej stanice č. TS 0807-006 30770/14-Ne/2017; č. 0721272/00CRZ odber elektriny z transformačnej stanice cez el. prípojku v areáli ČOV Sereď pre napájanie technológie prevádzkovania trasy produktovodu SLOVNAFT na pozemkoch v kat. území Dolná Streda 7 622,- bez DPH jednorazovo a 187,- € bez DPH ročne 26. 7. 2017 11.8.2017 Pozrieť
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 Zmluva o úvere č. 462/CC/17 462/CC/17 1. Predmetom tejto úverovej zmluvy je poskytnutie úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve splatiť poskytnutý úver 6.000 .000,- € 26.7. 2017 3.8.2017 Pozrieť
Ing. Ján Pecho, Stropkovská 103/5, 821 03 Bratislava, Eva Mihálová, Šulekova 886/35, 971 01 Prievidza, Helena Koprdová Sládkovičova 1224/129, 953 01 Zlaté Moravce (predávajúci) Kúpna zmluva 20675/14-Ko/2017 kúpa časti pozemku parc. reg. „E“ č. 2393/1 (podiel 1/1), k.ú. Zlaté Moravce 23,- 30.06.2017 14.7.2017 Pozrieť
Mesto Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy, IČO: 00307513 Zmluva č. 43500/2017 43500/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa stavby: „Predlženie verejnej kanalizácie. Predlženie verejného vodovodu“. 1,- € 06.07.2017 6.7.2017 Pozrieť
Dräger SLOVENSKO, s.r.o., Radlinského 40a, P. O. BOX B/8, 921 01 Piešťany, IČO: 31439446 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 32654/2015 zo dňa 29.06.2015 1 Predmetom dodatku je predĺženie trvania zmluvy. 26. 06. 2017 27.6.2017 Pozrieť
Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice, IČO: 00307203 Kúpna zmluva 36708/2017 Kúpa verejnej kanalizácie. 1,- € 02.06.2017 5.6.2017 Pozrieť
Obecný úrad Golianovo Zmluva č. 76/2017 76/2017 Kanalizácia Golianovo 9.3.2017 4.6.2017 Pozrieť
Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 00307131 Zmluva o výpožičke 34747/2017 Vypožičanie prenosného vzorkovača č. 1 s prenosnou chladničkou, metrologické označenie: P15, typ: WS Porti 24T s prenosnou chladničkou. - 29.05.2017 29.5.2017 Pozrieť
Obec Hájske, Hájske č. 410, 951 33 Hájske, IČO: 00307947 Zmluva 31042/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Hájske – Pri starej sýpke – rozšírenie vodovodu“. 1,- € 16.05.2017 17.5.2017 Pozrieť
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36677281 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb č. 13195/2014 1 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 42,709975 €/MWh 16. 05. 2017 17.5.2017 Pozrieť
UNIQA poistovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislana 27, IČO: 00653501 Poistná zmluva 8001386818 Predmetom zmluvy je poistenie majetku "Kanalizácia Žitavany" 8001386818 29.4.2017 12.5.2017 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere 2 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy, lehoty a podmienky čerpania a splatnosti istiny. 09.05.2017 10.5.2017 Pozrieť
Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, IČO: 00307432 Zmluva 28789/2017 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Santovka – predĺženie verejného vodovodu vetva A1“. 1,- € 05.05.2017 5.5.2017 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 1 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 11. 04. 2017 27.4.2017 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 0030830 Zmluva 1009/2017/OVaR Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Kanalizácia – Kynek II. etapa“. 1,- € 12.04.2017 25.4.2017 Pozrieť
Obec Vlčany, Vlčany 944, 925 84 Vlčany, IČO: 00306312 Zmluva o poskytovaní služieb 25308/2017 Predmetom je dodávať dodávateľovi do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti zmluvy ako podklad – údaje zo svojej databázy producentov odpadových vôd v uvedenej štruktúre – meno a priezvisko producenta, adresa producenta, identifikácia miesta produkcie (odberu - 20.04.2017 20.4.2017 Pozrieť
Obec Kolárovo, Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo, IČO: 00306517 Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní Predmetom je dohoda o podmienkach spolupodieľania sa na nákladoch na výstavbu a rekonštrukciu miestnej účelovej komunikácie. 19645,20 € 21.10.2016 26.1.2017 Pozrieť
Miroslav Petrovič, Obycká 7, 951 93 Machulince, IČO: 33397856 Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 k mandátnej zmluve č. 22257/2016 29.12.2016 12.1.2017 Pozrieť