Zverejňované dokumenty

Zmluvy

Účastníci zmluvy Názov zmluvy Číslo zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Náhľad
Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 141/326, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 31827004 Zmluva o zabezpečení prevádzkovania verejnej kanalizácie č. 88192/2018 88192/2018 Podmienky prevádzkovania verejnej kanalizácie. Príjmy vlastníka OKS za stočné, ktoré vyúčtoval vlastník OKS producentom za príslušný rok alebo jeho časť počas ktorého zabezpečuje prevádzku majetku objednávateľa. 26. 10. 2018 13.12.2018 Pozrieť
Obec Baka, Baka č. 262, 930 04 Baka, IČO: 00305260, Obec Horný Bar, Horný Bar č. 184, 930 33 Horný Bar, IČO: 00305421, Obec Trstená na Ostrove, Trstená na Ostrove č. 20, 930 04 Trstená na Ostrove, IČO: 00305782, Obec Jurová, Jurová č. 85, 930 04 Jurová, IČO: 00305499 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií a postúpení práv stavebníka 101979/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 so zmenou stavebníka na účastníka č. 5 k vodným stavbám: „Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, D 3.4 Obec Baka – kanalizácia“ v rozsahu týkajúcom sa časti stavby ako: 4,- € 11.12.2018 12.12.2018 Pozrieť
Obec Tomášikovo, Tomášikovo č. 319, 925 04 Tomášikovo, IČO: 00306223 Zmluva o poskytovaní služby 91990/2018 Poskytovanie údajov o odbere pitnej vody. 373,- € ročne 31.10.2018 31.10.2018 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 5 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 19. 10. 2018 26.10.2018 Pozrieť
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, IČO: 00707726 Zmluva č. 50/2018 50/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: „Alekšince – kanalizácia, zmena stavby pred dokončením“ a prevod vlastníctva projektovej dokumentácie z účastníka č. 1 na účastníka č. 2. 1,- € 16.10.2018 16.10.2018 Pozrieť
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, IČO: 00707726 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 52/2018 52/2018 Predmetom zmluvy je záväzok budúceho predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s budúcim kupujúcim. 1,- € 16.10.2018 16.10.2018 Pozrieť
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 Dohoda o úhrade nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie uzatvorená podľa §269, ods. 2 Obchodného zákonníka 1182/18/SPPD/CEZ Záväzok účastníka č. 1 umožniť účastníkovi č. 2 odoberať zo svojho odberného miesta, adresa miesta spotreby: Slaná dolina 14, 925 23 Jelka, č. miesta spotreby: 3103052332, časť elektriny dodávanej účastníkovi č. 1 jeho dodávateľom elektriny, stanovenie spôsobu refakturácie nákladov za tento odber elektriny a určenie ostatných práv a povinností zmluvných strán po dobu trvania tejto Dohody. 12.10.2018 16.10.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 2301/2018/OVaR Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 15.10.2018 15.10.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 2300/2018/OVaR Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby 1,- € 15.10.2018 15.10.2018 Pozrieť
Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy č. 61, 935 27 Hronské Kosihy, IČO: 00307068 Kúpna zmluva 83111/2018 Predmetom zmluvy je prevod vlastníctva projektovej dokumentácie k stavbe „Aglomerácia PODLUŽANY – odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3. stavba súboru stavieb, Hronské Kosihy – obecná kanalizácia, Zmena stavby pred dokončením“. 1,- € 15.10.2018 15.10.2018 Pozrieť
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336 Dodatok č. 4 k Zmluve o úvere 4 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy, lehoty, výška úveru a podmienky čerpania a splatnosti istiny. 6.500.000,- € 09.10.2018 15.10.2018 Pozrieť
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 69064/2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku zapísaného v liste vlastníctva č. 1488 v k.ú. Bátorove Kosihy ako parcela reg. „C“ č. 576/1, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom sa má vybudovať vodovodné potrubie HDPE PE 100 SDR17 v dĺžke cca 43m. - 31.8.2018 25.9.2018 Pozrieť
Obec Kostolné Kračany, Kostolné Kračany č. 149, 930 03 Kostolné Kračany, IČO: 00305511 Zmluva Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby. 1,- € 07. 09. 2018 24.9.2018 Pozrieť
Obec Čierne Kľačany, Mlynská 2, 953 05 Čierne Kľačany, IČO: 00307858 Zmluva 66567/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby 17.08.2018 17.8.2018 Pozrieť
Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01 4 Predmetom dodatku je zmena ustanovení zmluvy. 10. 07. 2018 30.7.2018 Pozrieť
Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy č. 61, 935 27 Hronské Kosihy, IČO: 00307068, Obec Čajkov, Čajkov 210, 935 24 Čajkov, IČO: 00306835, Obec Podlužany, Podlužany č. 165, 935 27 Podlužany, IČO: 00307386, Obec Nová Dedina, Nová Dedina 125, 935 25 Nová Dedina, IČO: 00307301 Zmluva 56697/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1, č. 3, č. 4 a č. 5 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa časti vodnej stavby: 3. stavba súboru stavieb „ Hronské Kosihy – obecná kanalizácia“ 1,- € 26.07.2018 27.7.2018 Pozrieť
Obec Váhovce, Váhovce 329, 925 62 Váhovce, IČO: 00306266 Kúpna zmluva a zmluva o podmienkach realizácie stavby 01/2018 Predmetom zmluvy je prevod vlastníctva projektovej dokumentácie k stavbe „Váhovce – splašková gravitačná kanalizácia“ a súhlas predávajúceho so zmenou stavebníka na kupujúceho v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby „Váhovce – splašková kanalizácia“ a „Váhovce – splašková gravitačná kanalizácia“. 1,- € 02.07.2018 2.7.2018 Pozrieť
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700, Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 50013602 Poistná zmluva 411 025 738 Predmetom zmluvy je poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu. 198 942,20 EUR/ poistné obdobie 30.6.2018 30.6.2018 Pozrieť
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, IČO: 00308307 Zmluva 48786/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: 1,- € 27.06.2018 27.6.2018 Pozrieť
Obec Vrakúň, Nám. Sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň, IČO: 00305821 Zmluva 7/2018 Predmetom zmluvy je súhlas účastníka č. 1 so zmenou stavebníka na účastníka č. 2 v rozsahu týkajúcom sa vodnej stavby: 1,- € 18.06.2018 18.6.2018 Pozrieť