Ochrana údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Prevádzkovateľ webovej stránky spracúva o používateľoch tejto webovej stránky nasledovné údaje: adresné, identifikačné príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovskej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tejto webovskej stránky a ktorých spracovanie ukladá zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v platnom znení.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne prevádzkovateľ webovej stránky alebo ním poverené osoby. Osobné údaje uchováva prevádzkovateľ webovej stránky len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorý pri dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a pri poskytovaní ďalších služieb spracúva osobné údaje fyzických osôb vo svojich informačných systémoch, týmto v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje svojich zákazníkov, že:

 1. identifikačné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 36 550 949, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.: 10193/N,
 2. účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmlúv, v ktorých vystupujú zákazníci prevádzkovateľa ako zmluvné strany,
 3. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie dohodnutých služieb, teda v rozsahu uvedenom v jednotlivých zmluvách uzatvorených so zákazníkmi,
 4. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. osobné údaje spracúva na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri poskytovaní služieb zákazníkom predpokladá poskytnutie osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona,
 6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. osobné údaje zákazníkov nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám,
 7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. osobné údaje zákazníkov nebude nijakým spôsobom zverejňovať, pričom poukazuje na povinnosť mlčanlivosti vyplývajúcu zo zákona o ochrane osobných údajov,
 8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín,
 9. osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané okrem Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. aj sprostredkovateľmi, a to Itella Information s.r.o.
 10. pri výbere sprostredkovateľov dbá Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a  schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa platných právnych predpisov,
 11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
 12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. nezhromažďuje osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,
 13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 14. po skončení zmluvného vzťahu so zákazníkom a splnení účelu spracúvania osobných údajov zákazníka budú osobnú údaje zákazníka a dokumenty obsahujúce jeho osobné údaje archivované v archíve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v súlade s archivačným poriadkom a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 15. osobné údaje zákazníkov budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. týmto poúča zákazníkov ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva o ich práve na základe písomnej žiadosti:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • vyžadovať vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje,
 • namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • namietať voči poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.