Čistenie a odvedenie odpadových vôd

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v súčasnosti prevádzkuje 43 čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) a 1 kanalizačný výust bez ČOV. Na základe zmlúv s vlastníkmi, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzkujeme 17 ČOV  – Bodíky, Dolné Saliby, Dolný Štál, Dvory nad Žitavou, Kamenica nad Hronom, Machulince, Nitra, Nesvady, Pata, Podlužany, Skýcov, Šarovce, Veľké Uherce, Vojka nad Dunajom, Výčapy-Opatovce, Zemianske Sady, Žemberovce.

V roku 2014 naša spoločnosť prevádzkovala 1 607 km kanalizačnej siete, z toho na zmluvu o prevádzkovaní bolo 329 km. Na túto sieť bolo pripojených 412 927 zákazníkov. Podmienky preberania verejných vodovodov a verejných kanalizácii vo vlastníctve akcionárov do prevádzkovania Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. boli schválené valným zhromaždením akcionárov.

Počas roku 2014 bolo odkanalizovaných celkovo 51 807 tis. m3 odpadových vôd, z toho čistiacim procesom prešlo 50 285 tis. m3. Celková účinnosť čistiaceho procesu  meraná ukazovateľom  BSK5 (biochemická spotreba kyslíka) dosiahla úroveň 95,9% a účinnosť meraná ukazovateľom NL (nerozpustené látky) dosiahla úroveň 93,2%.

V rámci vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie boli prevzaté normy EÚ pre ochranu životného prostredia,  ktorých významnou súčasťou je odvádzanie a čistenie odpadových vôd.  V roku 2014 bola dokončená  výstavba novej ČOV pre mesto Štúrovo a obec Nána. Stavba bola uskutočnená v rámci projektu „Aglomerácia Štúrovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd“ s poskytnutím NFP z MŽP SR.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v rámci realizácie projektu „Výčapy-Opatovce – odvedenie odpadových vôd na ČOV Nitra“ v roku 2014 vybudovala tiež výtlačné potrubie z ČOV Výčapy-Opatovce s následným zaústením až do verejnej kanalizácie mesta Nitra. Okrem jednoduchšej a spoľahlivejšej prevádzky sú tak odpadové vody z obce čistené vo výrazne vyššej kvalite.

Sledovanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, inšpekčný a prevádzkový monitoring na stokovej sieti a ČOV vo vlastníctníctve a prevádzkovaní Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vykonáva podľa požiadaviek Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súlade s rozsahom a početnosťou odberu vzoriek určených Vyhláškou č. 315/2004 Z.z. a vydaných vodoprávnych rozhodnutí povoľujúcich vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z kanalizačných výustov.

Za účelom vyhľadávania porúch, zisťovania aktuálneho stavu stokovej siete, kontroly uloženia novej stokovej siete a prevzatej obecnej kanalizácie, ako aj kanalizačných prípojok, je možné za odplatu vykonať pracovníkmi útvaru pitnej vody a odpadovej vody TV monitoring stokovej siete. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v súčasnosti disponuje s dvomi TV inšpekčnými monitorovacími systémami stokovej siete.

Ponuka služieb TV- monitoringu pre profil DN 200-800 -  systém IBAK Panoramo 3D
Ponuka služieb TV- monitoringu pre profil DN 100-600 -  systém IBAK Lisy 3