Laboratórne služby

Laboratórne služby pre ZsVS, a.s., zabezpečuje útvar laboratórnych činností, ktorý je od r. 2002 akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Útvar laboratórnych činností je spôsobilý vykonávať mikrobiologické, hydrobiologické, chemické a fyzikálno-chemické skúšky v matrici pitná voda, voda na kúpanie, odpadová voda a odber vzoriek pitnej vody, odpadovej vody a kalu podľa rozsahu akreditácie.Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017 – Osvedčenie o akreditácií

Útvar laboratórnych činností poskytuje služby interným a externým zákazníkom v doleuvedenom rozsahu:

Laboratóriá útvaru laboratórnych činností (Nitra a Dunajská Streda) zabezpečujú pravidelný monitoring kvality vôd pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

Dodaná a odvedená voda musí zodpovedať legislatívnym požiadavkám:

Vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z.z., o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody, v znení neskorších predpisov

Vyhláške MŽP SR č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, v znení neskorších predpisov 

Vyhláške MŽP SR č. 315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd, v znení neskorších predpisov

NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v znení neskorších predpisov

K týmto platným právnym predpisom boli vydané vykonávacie vyhlášky a rozhodnutia, v ktorých sú uvedené limitné hodnoty chemických a technologických ukazovateľov, ktoré Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., musí dodržiavať pri výkone svojej prevádzkovej činnosti.

Skúšobné laboratóriá sú vybavené prístrojmi potrebnými na výkon skúšok v súlade s požiadavkami legislatívy SR.