Laboratórne služby

Laboratórne služby zabezpečuje útvar chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti ZsVS,a.s., ktorý je od r. 2002 akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Útvar chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti je spôsobilý vykonávať mikrobiologické, biologické, chemické a fyzikálno-chemické skúšky pitnej vody, vody na kúpanie a odpadovej vody, odbery vzoriek pitnej vody, odpadovej vody a kalu podľa rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017 – Osvedčenie o akreditácií

Útvar chemicko-technologickej a laboratórnej služby poskytuje služby interným a externým zákazníkom v doleuvedenom rozsahu:

Laboratóriá útvaru chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti zabezpečujú pravidelný monitoring kvality vôd pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

Dodaná a odvedená voda musí zodpovedať legislatívnym požiadavkám:

  • Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení neskorších predpisov

  • Vyhláške MZ SR č. 100/2018 Z.z., o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody, v znení neskorších predpisov

  • Vyhláške MŽP SR č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, v znení neskorších predpisov 

  • Vyhláške MŽP SR č. 315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd, v znení neskorších predpisov

  • NV SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd, v znení neskorších predpisov

K týmto platným právnym predpisom boli vydané vykonávacie vyhlášky a rozhodnutia, v ktorých sú uvedené limitné hodnoty chemických a technologických ukazovateľov, ktoré Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., musí dodržiavať pri výkone svojej prevádzkovej činnosti.

Skúšobné laboratóriá sú vybavené všetkými prístrojmi potrebnými na výkon skúšok v súlade s požiadavkami legislatívy SR.