Kvalita pitnej vody

Pitná voda z vodovodu pre verejnú potrebu, ktorú dodáva Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v rámci pôsobenia je kvalitne systematicky kontrolovaná. Počas celého procesu distribúcie pitnej vody sa v pravidelných intervaloch  hodnotí a kontroluje zdravotná bezpečnosť pitnej vody, podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich hygienických limitov a harmonogramov schválených príslušnými RÚVZ, podľa požiadaviek legislatívy SR.

Tvrdosť vody

Informácie o tvrdosti vody sa riadia Nariadením vlády č. 496 / 20010 Z.z. Tvrdosťou vody sa rozumie súčet obsahu vápnika (Ca) a horčíka (Mg) vo vode. Vyjadruje sa v mmol/l. V danom nariadení vlády sú zaradené medzi látky, ktorých prítomnosť v pitnej vody je žiadúca. Sú označenej limitom odporúčaná hodnota (OH), čo znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia. Odporúčaná hodnota pre vápnik je viac ako 30 mg/l. . Odporúčanou hodnotu pre horčík je 10 – 30 mg/l. Pôvod Ca a Mg vo vode je z geologického podložia. Preto sa tvrdosť vody v rôznych oblastiach často líši. Voda pochádzajúca z vápencovej oblasti je tvrdšia ako ostatná.

Dôvod/potreba týchto prvkov:

Vápnik - je nevyhnutný stavebný materiál kostí a zubov, reguluje činnosť srdca , ovplyvňuje: zrážanie krvi, nervové prenosy  a  svalové napätie.  Jeho  nedostatok  môže spôsobiť  rednutie kostí, čím vzniká vyššia pravdepodobnosť zlomenín.
Horčík – nachádza  sa v  kostiach  ako stavebná  jednotka spolu s vápnikom.  Je nevyhnutný  pre  činnosť nervovej sústavy  a  srdcového  svalu,  rozširuje cievy,  má  vplyv  na rozklad  cukrov,  tukov i bielkovín. Má vplyv na celkový metabolizmus organizmu.

Pitná  voda  je  teda  najjednoduchšou,  ale hlavne  každodennou prijateľnou  formou  zdroja  vápnika a horčíka pre organizmus človeka.

Tvrdosť vody rozlišujeme:

 1. prechodnú (uhličitanovú) – je tvorená uhličitanmi (CO32-) a hydrogénuhličitanmi (HCO3-) vápnika a horčíka. Prejavuje sa vyzrážaním uhličitanov (varením, zahrievaním) formou vodného kameňa.
 2. trvalú (stálu) – je tvorená inými vápenatými a horečnatými soľami (napr. sírany, chloridy, dusičnany...)
 3. celkovú* – je súčtom prechodnej a trvalej tvrdosti.

Stupnica tvrdosti vody:

Podľa tvrdosti rozdeľujeme vodu do šiestich skupín:

Tvrdosť vody [°N] (v stupňoch nemeckých) obsah Ca a Mg* [mmol/l]
veľmi mäkká 0 - 4 0,00 - 0,71
mäkká 4 - 8 0,71 - 1,42
stredne tvrdá 8 - 12 1,42 - 2,14
tvrdá 12 - 18 2,14 - 3,20
značne tvrdá 18 - 30 3,20 - 5,40
veľmi tvrdá 30 a viac 5,40 a viac

*pre prepočet jednotiek mmol/l na nemecké stupne platí:  mmol/l x 5,6= stupeň nemecký °N [°dH]

Dusičnany

Malé množstvá dusičnanov sa môžu nachádzať takmer v každej vode. Vyskytujú sa vo vode vplyvom ľudskej činnosti. Dusičnany sú sami osebe v legislatívnom limite pre človeka málo škodlivé. Vo vyšších koncentráciách v súkromných studniach môžu škodiť nepriamo tým, že sa v gastrointestinálnom trakte môžu redukovať bakteriálnou činnosťou na toxickejšie dusitany. Tie reagujú s hemoglobínom (červené krvné farbivo zodpovedné za prenos kyslíka), ktorý sa redukuje na methemoglobín, a pôsobí aj na ostatné orgány. Methemoglobín nie je schopný prenášať kyslík, preto je ohrozené normálne okysličovanie tkanív. Zvýšené množstvo methemoglobínu spôsobuje viditeľné zmodranie najmä u detí – cyanózu. . Nariadenie vlády č.496/20010 Z.z. ustanovuje pre pitnú vodu  limitnú medznú hodnotu pre obsah dusičnanov v pitnej vode 50 mg/l. Pri hodnotení dusičnanov sa musí brať do úvahy pomerné hodnotenie s obsahom dusitanov.

Nepomôže problém vyriešiť prevarenie vody?

Pri vyššom obsahu dusičnanov vo vodách z individuálnych zdrojov a verejných vodovodov (nad 10 mg/l), ktoré by chceli mamičky používať na prípravu umelej stravy pre dojčatá sa stretávame s otázkou, či sa dusičnanov nedá zbaviť varom. Prevarením síce zaručene zlikvidujeme živé mikroorganizmy, čo má svoj význam, ale v zásade nezmeníme chemické zloženie vody.

Priemerné hodnoty kvality pitnej vody vybraných ukazovateľov vo vybraných lokalitách

Lokalita Vápnik [mg/l] Horčík [mg/l] Celková tvrdosť [mmol/l] Dusičnany [mg/l]
Bánovce n/Bebravou 96,2 – 108,0
Dunajská Streda: *studňa HDS 2 64,3 – 69,8 18,5 -20,9 2,4 8,3 – 10,5
Dunajská Streda: *studňa 72,1 – 86,1 23,6 – 40,1 3,1 17,8 – 20,3
Galanta 169,0 – 217,0 26,7 3,8 23,8 – 27,8
Hurbanovo 67,3 29,2 9,4 – 12,0 33,5 – 45,0
Kolárovo 65,0 18,7 – 19,5 2,4 2,7 – 3,5
Levice 66,1 – 67,9 21,2 – 24,2 2,6 2,7 – 3,6
Nitra: *Jelka 101,0 – 106,0 27,2 – 30,2 3,7 19,5 – 26,7
Nitra: *PSKV 84,6 – 87,8 23,8 - 26,7 3,2 5,7 – 9,1
Nové Zámky 72,0-76,2 17,0 – 20,0 2,5 – 2,6 3,1 – 3,8
Partizánske 108,0 29,2 3,9 8,3 – 9,2
Sereď 104,0 – 109,0 27,5 – 29,2 3,8 26,0 – 27,3
Šahy 61,2 – 68,0 12,5 – 22,5 2,3 14,7 – 18,5
Šaľa 106,0 – 109,0 26,5 3,8 24,0 – 27,5
Štúrovo 68,1 17,0 – 19,4 2,8 2,7 – 3,0
Šurany 67,1 18,9 – 26,7 2,4 3,0 – 5,9
Tlmače 79,8 – 80,2 36,9 – 41,4 3,5 – 3,8 3,7 – 9,1
Topoľčany 96,2 – 104,0 26,7 – 29,2 3,5 – 3,8 8,4 – 10,1
Veľký Meder 67,3 – 78,0 16,5 – 19,7 2,5 2,2 – 5,8
Vráble 60,9 – 68,9 19,0 – 23,9 2,5 2,6 – 4,1
Zlaté Moravce 65,8 – 70,7 20,8 – 24,0 2,5 2,5 – 3,6
Želiezovce 65,8 – 70,7 20,8 – 24,0 2,6 2,8 – 3,4

Vo všetkých odberových miestach v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch je pitná voda vo vodovodoch, ktoré prevádzkuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zdravotne bezpečná.

Vysvetlivky:

studňa HDS 2 –  Kračanská cesta

studňa HDS 3/A –  Malodvornícka cesta

Jelka –  vodný zdroj Jelka

PSKV –  Ponitriansky skupinový vodovod

Čo vieme o pitnej vode

 • je zdravotne bezpečná
 • pravidelne kontrolovaná a podlieha prísnejšej kontrole ako voda balená a v súkromných studniach
 • neobsahuje žiadne kalórie
 • cukor v nej nenájdeš                                                               
 • neukradne Ti vápnik z Tvojich kostí
 • nezaťažuje organizmus minerálmi
 • oveľa lacnejšia ako balená z obchodov
 • obal nemá, takže šetrí aj životné prostredie

Naša spoločnosť patrí k spoločnostiam, ktoré majú najlepšiu kvalitu pitnej vody z vodovodu.

„Chemicky čistá“ okráda telo

Pre úplnosť aspoň niekoľko protiargumentov k zavádzaniu verejnosti zo strany predajcov filtrov a barelov na vodu. Predajcovia argumentujú tým, že pitná voda z vodovodu nie je vhodná na pitie, lebo to nie je „chemicky čistá“ voda, a obsahuje všeličo...Treba povedať priamo na rovinu, že pitná voda z vodovodu naozaj nie je „chemicky čistá“ voda, ale obsahuje vyvážené množstvo minerálnych látok, ktoré sú nielenže pre zdravie človeka neškodné, ale sú dôležitou súčasťou metabolizmu a sú potrebné pre život.

Vráťme sa však k „chemicky čistej“ vode niekoľkými argumentmi:

 1. Príroda nám vytvorila pitnú vodu. Výskyt  čistej  vody nie  je prirodzený, a  tak ani vodárenské spoločnosti v celom kolobehu vody s „chemicky čistou“ vodou nepracujú a ani ju nedodávajú spotrebiteľom.
 2. „Chemicky čistá“  voda (získaná napríklad destiláciou, reverznou osmózou  alebo  aj inými spôsobmi) sa  na pitie nehodí. Je zdraviu škodlivá, keďže “hladná voda” odčerpáva z tela dôležité minerálne látky.

Farba vody

Biele zafarbenie vody

Biele zafarbenie vody je spôsobené nasýtením vody vzduchom. Studená voda z verejného vodovodu sa do siete dostane čerpaním alebo gravitačne, vzniká množstvo drobných bubliniek vzduchu rozptýlených vo vode, ktoré vytvárajú dojem bielej farby. Ak nalejeme vodu z vodovodu do pohára a je biela, to spôsobil  len vzduch. Chvíľu  treba počkať, hneď bude zase číra a dá sa bez obáv piť.

Hnedé zafarbenie vody

Zafarbenie vody môžu spôsobovať častice oxidu železa, ktoré vznikajú koróziou (hrdzavením) vnútorných stien vodovodného potrubia vrátane prípojok, ktorým sa dostáva voda priamo do vodovodného kohútika k Vám domov. Tieto častice sa  môžu za normálnych okolností usadzovať na dne potrubia. Pri zvýšení prietoku vody sa častice oxidu železa môžu uvoľniť do dodávanej pitnej vody a spôsobiť tak jej sfarbenie. Ani hnedé sfarbenie vody spôsobené zvýšeným obsahom železa nemôže ohroziť zdravie. Môže zmeniť len vzhľad a chuť pitnej vody. Aby u Vás doma opäť tiekla priezračná, čistá voda, stačí ju nechať chvíľu odtiecť. Pokiaľ by sa však zdalo, že hrdzavo sfarbená voda tečie príliš dlho, alebo že sa tento jav opakuje príliš často, treba kontaktovať pracovníkov vodárenskej spoločnosti. Po dobu, keď u Vás tečie „hrdzavá“ voda, používajte Vaše „vodné“ domáce spotrebiče (práčky, umývačky riadu, varné kanvice, sprchy a pod.) len v najnutnejších prípadoch. Častice oxidu železa by totiž mohli zaniesť trysky alebo ventily týchto zariadení. Zafarbenú vodu rovnako nepoužívajte na pranie - mohlo by dôjsť k nežiaducemu zafarbeniu oblečenia. V prípade, že vo vodovodnej sieti tečie nezafarbená voda a z Vašej vodovodnej batérie aj tak tečie voda „hrdzavá“, príčina jej zafarbenia môže spočívať vo vnútorných, zrejme už starých rozvodoch, za ktoré zodpovedá majiteľ domu.

Pach vody

Chlór

Chlórovanie je metódou dezinfekcie, ktorá sa používa už viac ako 50 rokov na celom svete. Je veľmi účinná v boji proti množeniu škodlivých baktérií vo vode. Ako jednu z najbezpečnejších metód dezinfekcie ju odporúča Svetová zdravotnícka organizácia WHO. Chlór zabraňuje množeniu zárodkov baktérií vo vodovodných sieťach. Pôsobí podobne ako potravinový konzervačný prostriedok a zaručuje zachovanie kvality vody. Aby takto kvalitná voda pritiekla až po vodovodnú batériu a aby bolo zabránené akémukoľvek nebezpečenstvu sekundárneho znečistenia, je potrebné pridať do vody chlór resp. jeho zlúčeniny, i  keď v malom množstve.
Do vodárensky upravenej vody sa dávkuje také malé množstvo chlóru, aby to spotrebiteľ nepocítil v chuti, ani v zápachu pitnej vody. Chlór je navyše prchavá látka, ktorá z vody napustenej do pohára, alebo do inej otvorenej nádoby, po krátkom čase vyprchá. V závislosti na mieste v sieti má voda slabšiu či silnejšiu arómu chlóru.

V prípade požiadaviek sa dá odstrániť nasledovnými spôsobmi:

 • pred konzumáciou nechajte vodu pár minút „odstáť“
 • pred konzumáciou pridajte do vody pár kociek ľadu alebo pár kvapiek citrónu
 • ak chcete mať chladenú vodu skladujte ju v chladničke v uzatvorených sklenených fľašiach
 • vodu môžete taktiež pred konzumáciou krátko zohriať na teplotu do 60 ºC

Ak sa na dezinfekciu používajú dezinfekčné prostriedky na báze chlóru , v distribučnej sieti v pitnej vode môže byť koncentrácia   voľného  chlóru v  rozmedzí od  0,05  do  0,3 mg/l,  podľa  Nariadenia vlády Slovenskej  republiky      č. 496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie  vlády  Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z  a  je veľmi prísne kontrolovaná.