Skúšobné laboratórium

Laboratórium poskytuje zákazníkom tieto služby :

  • Základné fyzikálno-chemické skúšky pitných a odpadových vôd a vybraných skúšok bazénových vôd
  • Mikrobiologické skúšky pitných vôd a vybrané skúšky bazénových vôd
  • Špeciálne anorganické a organické skúšky pitných vôd
  • Biologické skúšky odpadových vôd a kalov
  • Odber pitných, odpadových vôd a kalov

Monitoring kvality vôd pre našu spoločnosť vykonáva útvar chemicko - technologickej a laboratórnej činnosti. Dodaná a odvedená voda musí zodpovedať legislatívnym požiadavkám Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č.496/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch a Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd. K týmto platným právnym predpisom boli vydané vykonávacie vyhlášky a nariadenia vlády, v ktorých sú uvedené limitné hodnoty chemických a technologických ukazovateľov, ktoré naša spoločnosť musí dodržiavať pri výkone svojej prevádzkovej činnosti.

Kvalitu výsledkov skúšok laboratórium zabezpečuje pravidelnou a úspešnou účasťou v medzilaboratórnych porovnávacích testoch v rámci Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie. Nadväznosť meraní má zabezpečenú etalónmi, overenými a kalibrovanými zariadeniami, certifikovanými referenčnými materiálmi (CRM) a referenčnými materiálmi (RM).

Skúšobné laboratórium je vybavené všetkými prístrojmi potrebnými na výkon skúšok v súlade s požiadavkami legislatívy SR. Skúšky vykonáva na prístrojoch najnovšej a najvyššej špičkovej kvality, dostupných v rámci celosvetového obchodu.