Zákazník

Objednávanie rozborov

V prípade záujmu o rozbor vody zákazník podá objednávku:

Predmet objednávky / rozsah skúšok

Rozsah skúšok je dostupný na https://www.zsvs.sk/sluzby/laboratorne-sluzby 

Akreditované skúšky: Osvedčenie – rozsah akreditovaných skúšok

Neakreditované skúšky: Rozsah neakreditovaných skúšok

Po podaní objednávky zákazník bude kontaktovaný pracovníkom skúšobného laboratória. So zákazníkom vyhotoví záznam o preskúmaní požiadaviek, kde sa určí termín a spôsob odberu vzoriek, rozsah vykonávaných skúšok, skúšobné metódy, cena za rozbor, spôsob platby, spôsob doručenia výsledkov.

Odber vzorky

Útvar CHTLČ  ZsVS, a.s., vykonáva akreditované odbery pitných vôd, odpadových vôd a kalov z vodárenských objektov. 

Prípadne si zákazník môže odobrať vzorky sám do vzorkovníc. Vzorkovnice zapožičiava laboratórium a zákazník je poučený o spôsobe odberu a konzervácii vzoriek. V prípade, že si zákazník odoberá vzorky sám, laboratórium neručí za správnosť odberu.

Pokyny pre odber vzoriek pitných vôd – minimálny rozbor 

Pri odbere vzoriek pitných vôd z odberových kohútikov nevykonávame odber zo zmiešavacích batérií bez perlátora a postupujeme podľa nasledovných krokov:

  • otvoríme kohútik, necháme odtiecť do ustálenia teploty vody
  • zabezpečíme sterilizáciu odberového kohútika (plameňom alebo etanolom)
  • vykonáme odber vzoriek na mikrobiologické a hydrobiologické skúšky
  • vykonáme odber vzoriek na fyzikálno-chemické a chemické skúšky

Odber vykonávame dôkladne umytými rukami alebo v sterilných rukaviciach. Počas odberu nefajčíme, nejeme, nepijeme a nedýchame na vzorky. Vzorky dopravíme do laboratória ihneď po odobratí.

Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody ustanovuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z.z.

Príjem vzoriek

Typ
Fyzikálno-chemické a chemické skúšky Pondelok - Piatok od 7.00 – 14.30 hod.
Mikrobiologické a hydrobiologické skúšky Pondelok, Utorok od 7.00 – 14.30 hod.

Výsledky skúšok

Po vykonaní požadovaných skúšok laboratórium vyhotoví protokol, ktorý si zákazník prevezme osobne, alebo mu bude zaslaný poštou.

Zákazník má možnosť uhradiť cenu za výkon laboratórnych služieb v hotovosti, alebo bankovým prevodom.